افغان موج   

ملت

مقاوم همچو سنگ سخت بودیم

ثباتی نامِ  تاج  و تخت بودیم

برای غاصبان قدرت و زور

عجب یک ملت بدبخت بودیم

 

سرباز

به خونم بار ها کردی تو بازی

شهیدم خواندی و سرباز غازی

تو فرعونِ زمانت باش دیگر...!

و ما شاکر ازین کوچک نوازی

 

یار جانی

سرِ انگشت ما  باشد نشانی

به رنگِ عاشقِ قدرت تبانی

ندانستم که شیطان بود با تو

برادر, خویش, قوم و یارجانی

 

ن.ت