افغان موج   

دعا

خدا یا تا چه وقت  آواره  باشیم

دلی پر از غم و صد پاره باشیم

یکی گردان سپاه فتح ... ما را

که مرگ اهریمن را چاره باشیم

 ویروس ها

بُود  ویروس  های  این زمانه

برای مـــــرگ و میـر ما بهانه

همــه در قالب توپ و تفنگ اند

به هر کوی و به هر برزن روانه

کرگسان

ز دست  کرگسان  نا  مسلمان

گرفتاریم به درد و رنج هجران

یکی خون میخورد آن دیگرش گوشت

ندارند  شفقتی  بر نسل انسان

یاری

اگر از کابل هستی  یا مزاری

و یا  از پکتیا  یا  قـندهـــاری

هرات و زابل و ملک بدخشان

ترا  پرورده  دارد  با تو یاری

سر دبیری

رسید  ایام  عمـر من به  پیری

سپید سرخ  را  دیدم  به سیری

بعد از این ها همه  امروز گفتند

که شیطان میرسد بر سردبیری

عهد
برایت عهــد و پیمان ام چنین است!

که تا یک فتنه در روی زمین است
سپهـــر سازم تن ام را پیش رویت
مرا این مذهب و این راه و دین است
 

نعمت الله تُرکانی