افغان موج   

 

از:انجنیر شفیق"رفیقی"

قانون عاشق

زبان عـاشقـان طرزنگاه است

بیان عشـق یکسر اشـتباه است

فغان و نوحه در قانون عاشـق

به پیش پای معشوقه گناه است

******

نگاه عـاشـقـانه گـنج راز است

چوگوهرغرق دربحرنیازاست

نگاه دلکـشش درخـلوت شــب

پرازشرم وحیا ولطف نازاست

******

زبان هرنگه یک داستان است

برای عاشقـان آرام جـان است

نگاه گــرم هــمچـون آفـتـابـش

برویم بهترازهـرارمغان است

*****

چـوآمـیـــزد نگاهــم بـا نـگاهــش

شـود گلـگون و زیبا روی ماهـش

حیا چون رنگ میـــریزد برویش

دعـا خــوانـم که  دارد در پناهش

******

حـیا با چـشم شـوخـش نـازدارد

بهـم پـوشیـده صـد ها راز دارد

چومیـ بیـنم بـدانم  حـرف قلبش

نــگـــاهِ  دلکش اش  آواز دارد

خزان سال 1391 -اکتوبر 2012 میلادی