افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 16
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 408
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 531
غزنی درآتش 23 اسد 1397 561
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 563
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 951
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1020
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1129
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1010
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1131
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 1527
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 1798
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 1937
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 1882
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 1899
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 1732
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 1896
ارث پدر 13 سرطان 1395 1872
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 1794
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 1947
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2273
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2053
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 2284
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 2392
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2094
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2378
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2159
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2211
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2203
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2222
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 2394
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 2574
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 2499
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 2568
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 2461
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 2642
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 2673
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 2620
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 2663
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2434
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 2897
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3183
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 2464
دوبیتی 01 جدی 1392 2721
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 2919
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 2662
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 3788
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 2597
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 2779
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 2685