افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 96
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 221
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 317
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 345
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 599
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 501
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 640
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 806
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 1359
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 1327
غزنی درآتش 23 اسد 1397 1305
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 1387
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1683
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1746
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1816
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1669
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 1862
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 2283
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 2605
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2726
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2661
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 2714
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 2478
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2598
ارث پدر 13 سرطان 1395 2588
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2511
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2671
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 3018
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2734
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 3115
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 3220
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2766
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 3106
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2872
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2982
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2999
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2960
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 3153
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 3298
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 3224
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 3297
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 3186
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 3406
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 3425
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 3471
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 3424
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 3156
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3657
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3989
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 3187