افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 217
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 385
غزنی درآتش 23 اسد 1397 424
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 405
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 756
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 869
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 995
درسوگ هرات 11 اسد 1396 881
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 985
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 1396
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 1648
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 1802
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 1724
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 1737
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 1591
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 1767
ارث پدر 13 سرطان 1395 1738
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 1650
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 1806
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 2156
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 1897
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 2118
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 2238
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 1950
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 2226
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 2026
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 2063
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 2064
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 2083
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 2244
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 2428
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 2373
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 2420
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 2330
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 2507
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 2534
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 2482
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 2529
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 2299
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 2745
دوبیتی های سرگردان 30 جدی 1392 3042
دوبیتی های سرگردان 18 جدی 1392 2338
دوبیتی 01 جدی 1392 2581
دوبیتی های سرگردان 28 قوس 1392 2739
دوبیتی ها 20 عقرب 1392 2527
دوبیتی های سرگردان 17 عقرب 1392 3626
دوبیتی های سرگردان 05 عقرب 1392 2490
دوبیتی های سرگردان 28 میزان 1392 2649
دوبیتی های سرگردان 14 میزان 1392 2576
دوبیتی های سرگردان 03 میزان 1392 2517