افغان موج   

دوبیتی ها

فیلتر
دوبیتی های سرگردان 10 جدی 1399 147
دوبیتی های سرگردان 14 عقرب 1399 203
دوبیتی های سرگردان 26 سنبله 1399 273
دوبیتی های سرگردان 04 سرطان 1399 390
دوبیتی های سرگردان 28 حمل 1399 503
دوبیتی های سرگردان 08 حوت 1398 531
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 837
دوبیتی های سرگردان 21 عقرب 1398 758
دوبیتی های سرگردان 22 میزان 1398 818
دوبیتی های سرگردان 23 ثور 1398 991
دوبیتی های سرگردان 30 قوس 1397 1644
دوبیتی های سرگردان 28 اسد 1397 1495
غزنی درآتش 23 اسد 1397 1579
دوبیتی های سرگردان 18 سرطان 1397 1591
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1397 1849
دوبیتی های سرگردان 13 قوس 1396 1914
دوبیتی های سرگردان 07 سنبله 1396 1968
درسوگ هرات 11 اسد 1396 1834
دوبیتی های سرگردان 02 اسد 1396 2040
دوبیتی های سرگردان 02 ثور 1396 2454
دوبیتی های سرگردان 27 قوس 1395 2874
دوبیتی های سرگردان 16 عقرب 1395 2921
دوبیتی های سرگردان 21 سنبله 1395 2859
دوبیتی های سرگردان 05 سنبله 1395 2949
یک رباعی و سه دوبیتی 16 اسد 1395 2673
دوبیتی های سرگردان 23 سرطان 1395 2778
ارث پدر 13 سرطان 1395 2759
دوبیتی های سرگردان 10 جوزا 1395 2689
دوبیتی های سرگردان به مناسبت روز عاشقان 25 دلو 1394 2841
دوبیتی های سرگردان 15 قوس 1394 3191
دوبیتی های سرگردان 20 میزان 1394 2900
دوبیتی های سرگردان 01 سنبله 1394 3293
دوبینی های سرگردان 17 اسد 1394 3440
دوبیتی های سرگردان 25 جوزا 1394 2940
دوبیتی های سرگردان 17 ثور 1394 3302
دوبیتی های سرگردان 30 حمل 1394 3037
دوبیتی های سرگردان 13 حمل 1394 3161
دوبیتی های سرگردان 07 حمل 1394 3185
دوبیتی های سرگردان 01 حوت 1393 3118
دوبیتی های سرگردان 15 دلو 1393 3326
دوبیتی های سرگردان 23 عقرب 1393 3467
دوبیتی های سرگردان 06 میزان 1393 3391
دوبیتی های سرگردان 25 سنبله 1393 3476
دوبیتی های سرگردان 22 سنبله 1393 3355
دوبیتی های پرسوز 14 سنبله 1393 3585
دوبیتی های سرگردان 30 سرطان 1393 3632
دوبیتی های مردمی 08 سرطان 1393 3677
دوبیتی های سرگردان 13 جوزا 1393 3590
دوبیتی های سرگردان 11 ثور 1393 3347
دوبیتی های سرگردان 31 حمل 1393 3826