افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
مرگ غریبان 23 دلو 1395 363
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 377
غزل در بند 18 دلو 1395 421
ظلمت سرا 16 دلو 1395 319
فساد و افراط 02 دلو 1395 422
عشق و تمدن 26 جدی 1395 401
دنیای نمایش 24 جدی 1395 377
غزل در بند 16 جدی 1395 399
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 381
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 408
آزادی مسموم 03 جدی 1395 404
الماس بخت 26 قوس 1395 441
خمستان عشق 21 قوس 1395 446
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 460
امواج طالع 13 قوس 1395 450
نام نیکو 08 قوس 1395 489
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 473
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 551
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 554
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 582
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 578
رویای شیرین 25 میزان 1395 546
زور آوران 19 میزان 1395 527
وحشت خونبار 18 میزان 1395 559
غزل دربند 12 میزان 1395 583
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 578
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 610
بزم نشاط 04 میزان 1395 529
شور غزل 27 سنبله 1395 563
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 567
قصۀ دل 03 سنبله 1395 561
دروغ می گویند 28 اسد 1395 575
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 572
آتشفشان خون 14 اسد 1395 617
از بـــــــودا 11 اسد 1395 640
کشاکش خونین 11 اسد 1395 586
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 629
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 645
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 631
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 591
توفان جنگ 21 سرطان 1395 653
شادی و طرب 16 سرطان 1395 601
دین انسان 15 سرطان 1395 602
آوای خموشی 08 سرطان 1395 621
غزل در بند 03 سرطان 1395 664
تندور دسایس 30 جوزا 1395 629
عُقده و کین 26 جوزا 1395 690
قهر خدا 24 جوزا 1395 657
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 707
نقش تازه 17 جوزا 1395 610