افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
سال‏های خراب 07 جدی 1396 442
بلای جنگ 28 قوس 1396 537
در نور سرخ تجربت شش هزار سال؛ 27 قوس 1396 492
تجلی‏گاه دل 26 قوس 1396 534
نای موسیقی 19 قوس 1396 526
در راه مطلوب 15 قوس 1396 536
همرهء قافله و رفیق دزد 22 عقرب 1396 487
سرودی برای افغانستان 15 عقرب 1396 587
رباعی ها 14 عقرب 1396 544
زن اسیر 04 عقرب 1396 585
مظهر نور خدا 02 عقرب 1396 597
شاخ استبداد 28 میزان 1396 501
میهن بیچاره ی ما 27 میزان 1396 551
جنگ نفرین شده 16 میزان 1396 617
تیکه داران جهاد 11 میزان 1396 588
شوق نگاه 11 میزان 1396 546
ای برادر همتی 08 میزان 1396 535
ورطۀ فقر و فساد 06 میزان 1396 534
تار گسسته 02 میزان 1396 578
غزل در بند 27 سنبله 1396 585
پی آمد جهاد 20 سنبله 1396 635
راه خدا 19 سنبله 1396 608
فرهنگ ستیزان 26 اسد 1396 661
غزل دربند 22 اسد 1396 610
نسل کشی در میرزااولنگ 20 اسد 1396 643
تقدم به علاقمندان شعر 16 اسد 1396 631
یاد جوانی 10 اسد 1396 670
تاریکستان 04 اسد 1396 617
چراغ عشق و مستی 25 سرطان 1396 597
کلید آفتاب 23 سرطان 1396 646
شعر دریاها 18 سرطان 1396 624
فوران عشق 14 سرطان 1396 650
دل صدپارۀ عید وطن 05 سرطان 1396 634
نظام مافیایی 24 جوزا 1396 759
شهروند عدل و مساوات 21 جوزا 1396 688
دل خونبار کابل 14 جوزا 1396 1497
ماتمسرا 13 جوزا 1396 913
کابل در خون شناور 11 جوزا 1396 1189
جنگل وحشت 05 جوزا 1396 1031
مادر وطن 28 ثور 1396 1023
رقص واژگان 27 ثور 1396 885
مادر هستی 24 ثور 1396 910
نجات مام وطن 21 ثور 1396 1002
حسن زیبا 17 ثور 1396 1080
دل سنگین استبداد 15 ثور 1396 1257
( موجود دو پا ) و ( دست آورد جهاد ) از ف. بری 07 ثور 1396 1019
شرارت طالب 03 ثور 1396 1082
همای کاغذی 01 ثور 1396 950
کشتی بی ناخدا 29 حمل 1396 965
دیو استعمار 26 حمل 1396 952