افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
خیال شوق وصل 01 جوزا 1393 1610
خلکو راووځئ 30 ثور 1393 1649
دل پاک 29 ثور 1393 1505
(درس آزادی) و (عشق ) دو سروده از شاعر توانا جناب پویان 23 ثور 1393 1876
مادر 21 ثور 1393 1799
چهار رباعی 20 ثور 1393 1776
خشم هندکش 17 ثور 1393 1582
وفاق او اتفاق 17 ثور 1393 1748
جوشش عشق 16 ثور 1393 1629
جا هلان زن ستیز 15 ثور 1393 1695
ای مرد! 14 ثور 1393 1729
قهر خزان 13 ثور 1393 1575
آفتاب یقین 12 ثور 1393 1748
توره سیلۍ 11 ثور 1393 1763
بادۀ وحدت 09 ثور 1393 1557
دو سروده به نام های عشق پاکان و باغ وصل از محترم رسول پویان 04 ثور 1393 1630
یک غزل و چند دوبیتی 30 حمل 1393 1863
(افغانه ) او (آزاد قضاوت ) دوه شعرونه 29 حمل 1393 1767
سروش دل 28 حمل 1393 1637
قرار سبز 26 حمل 1393 1731
( ای خلکو) او ( وطنه ) دوه شعرونه 25 حمل 1393 2038
دو قطعه شعر به نامهای انقلاب عشق و اهل راز 23 حمل 1393 1686
سروش غیب 20 حمل 1393 1708
پردیو! 19 حمل 1393 1663
دامن خورشید 17 حمل 1393 1514
شکست زنجیرسکون 15 حمل 1393 1898
خیال شاعرانه و شوق آزادی ( دو شعر از محترم پویان) 12 حمل 1393 1602
عشق و نفرت 10 حمل 1393 1663
سوگ و ناله و شعر بوی خوش عشق؛ نه جنگ 04 حمل 1393 1940
غمنامه 04 حمل 1393 1759
مراد عشق 03 حمل 1393 1858
پیام نوروز 01 حمل 1393 1667
سالِ نیکو 29 حوت 1392 1725
افغانه 29 حوت 1392 1839
بهار وصل 27 حوت 1392 1725
کلیواله پیغله 25 حوت 1392 1641
بعدِ مرگ و صفای دل دو غزل از جناب رسول پویان 23 حوت 1392 1687
بعدِ مرگ و محرم اسرار 20 حوت 1392 1741
ننگ انسانیت 19 حوت 1392 1689
نسیم محبت 19 حوت 1392 1735
دیوِ شرور 16 حوت 1392 1698
بنیاد زندگی 16 حوت 1392 1607
چه باید کرد؟ 15 حوت 1392 1680
باغچۀ خاطرات 14 حوت 1392 1649
جوشش عشق 12 حوت 1392 1698
تجلی اسرار 09 حوت 1392 1583
د غلولښکر 08 حوت 1392 1587
سوگ وطن و تاراج باغ 06 حوت 1392 2038
بادۀ طرب 04 حوت 1392 1797
فغان از خشم و کین 01 حوت 1392 1620