افغان موج   

جشـن شـادی را برای خلق درد و غم کنند
دامـن دل هـای مـردم را پـر از مـاتـم کنند
خشم افراطی چه می آردغیرکُشت و خون
از خشـونـت انتحـاری را صفـیـر بـم کنند

امنیـت را از دل و جـان بشـر دزدیـده انـد
اضطراب وترس مزمن را زبس پیهم کنند
از بـرای سـلطـۀ اشـغـال و افـراط و سـتـم
نظم و قـانـون جهان را درهم و برهم کنند
زیـر نـام صلـح افـراط و سـتـم می آورنـد
تیغ خون آلـوده را بر زخـم دل مرهم کنند
گرگ ومیش وببر وآهورا بمیدان می برند
تا خشونت را بـه شکل دیگری محکم کنند
حرمتِ صلح و مـدارا و کرم را می کُشند
تاکه خشم وخون ونفرت را بهم مدغم کنند
در طلسـم کیـنـه می پـیچـنـد خـوی نرم را
دیـو را بـا حیله و چـم با پـری محرم کنند
طالبان را قدرت و پول و امارت می دهند
جهل خونین را به مردم حاکم و حَکَم کنند
آتـش افـراطـیت در بـاغ دل هـا می زنـنـد
تـا روان آدمـی را پـــر ز دود و دم کنـنـد
انفجار وانتحاری بهررعب ووحشت است
تا که جـنگ مـافـیـایی را بسـی مبهـم کنند
مرد و زن را بی گناه و آشکارا می کشند
چـشم اطفـال یـتـیـم را تا بکی پـر نـم کنند
افتخـاری نیسـت بـر ابـزار این جنگ پلید
گرچه پُف ولاف کاذب طالبان سرهم کنند
داعش و طالب ز آیین خراسـان خارج اند
چون که افـریت سـتم را دشمن رستم کنند
ارث فرهنگ و تمدن را به آتش می کشند
غارت مهر و خرد در مـرز جام جـم کنند
عـامـل اشـغاـل امـریکا و پـاکــستان شـدند
خاک ومردم را فرودرشطّ خون وسم کنند
حامیان رنگ رنگ وحشتِ جنگ و ترور
با شتر دزدی بـه پیش چشم ما خم خم کنند
خاک بفروشند و لافِ جشـن استقلال زنند
سجده بر فاشیزم و افراط و ستم باهم کنند

رسول پویان
19/8/2019