افغان موج   

طالبان در عید جنگ و خون شـادمانی کنند

قـوچ و گاو نر نـه؛ بل، انسـان قربانی کنند

جای نقل وکلچه برما بمب وراکت می دهند

عـیـدگاه کـــودکان را خـــون افـشــانی کنند

 

عقل ومنطق رااسیر چنگ ودندان کرده اند

همچـو دیـو و دد فـقـط اعـمال حیوانی کنند

منشأ افراطیت فـرهنگ جهـل و فتنه اسـت

زان سبب افراطیون کارهـای شیطانی کنند

دیـن را بازیچـۀ سـود و تجـارت کـرده انـد

کُشت و خون را با غلط تفـسیر قرآنی کنند

رحم و الطاف ومحبت را طلب ازذات حق

تـا بـکی افـراطـیـت را رنـگ یـزدانی کنند

صدهزاران خون ناحق کرده انددرخاک ما

قـاتـلان بـا حـیـلـه دعــوای مـسلـمانی کنند

گوشت وخون نسل انسان رابه بازارآورند

بهـر سـود و قدرت سـرمـایـه دربـانی کنند

جگر و دل های مردم را به سفره چیده اند

بـا غــذای انـتحــاری کـیـف مهـمـانی کنند

نوکـر پـیـمـان امـریکا و پاکـسـتـان شـدنـد

ســلطـۀ پـنجـابـیـان را تـا که افـغـانی کنند

در جهـان افـراطـیـون با رنگهـای مختلف

غــارت آزادی و وجـــدان انــســانـی کنند

بانیان وحشت و افـراط و نفـرت در جهان

کی ز قـول و کـرده ابـراز پـشـیمـانی کنند

امـنـیـــت را از روان آدمـی دزدیـــده انــد

بس که خلق وحشت وترس وپریشانی کنند

خـانـۀ آبـاد دل هـا را بـه راکـت می زنـنـد

بهرسود خود به عالم جنگ و ویرانی کنند

حامیان فتنه وجنگ و ترور و خشم و کین

با تب نفـرت هجـوم بـر لعـل خندانی کنند

کفتر صلح و صفا را بر مسلسل بسته اند

در جهانِ پر زخشـم و خون سلطانی کنند

دیو افراط و سـتم افکنده سـایـه بر جهـان

تـا پـری آزدگان را بـنــد و زنــدانی کنند

رسول پویان

8/8/2019