افغان موج   

چوب چوپان را بدست کین گرگان می دهند
دشـمـنان آدمی را گـوشــت بـریان می دهند
شــه کلـیــد خـانـۀ ویــرانـه را اشـغـالگـران
با همه ظلم و ستم در دست دزدان می دهند

جنگ وکشتار وتجاوزنیست کافی بعد ازین
خلق را با مُهـر طالب حکم زندان می دهند
وای وای در پشت درب بسته یی با طالبان
سـرنوشـت خلق را از خلق پنهان می دهند
میهنم چون گورملا بی درو سر گشته است
لیک قـفـل بی کلیدی دسـت دربان می دهند
با ریـا از دارو و درمـان می گـویند سخـن
زهر افراطی به جای شهد درمان می دهند
از بهاران حـرف ها گـویند؛ لیکن در عمل
وه بتاراج خزان نسرین و ریحان می دهند
کـس نمی پـرسـد از اعمال ایـن بازیگـران
با چه مبنایی بدان را خوب عنوان می دهند
قتل انسان در همه آیین و مسلک نارواست
طالبان بر تیغ خود تصدیق یزدان می دهند
کارطالب قتل وکشتار است؛ لیکن با دروغ
انتحـاری را نـویـد حـور و غلمان می دهند
عـقد امریکا و طالب بـوده از روز نخسـت
در نمایش باز با هـم عهد و پیمان می دهند
جاروجنجال دروغین درقطرمکراست وفن
بهر اغوای جهان این قصه پیچان می دهند
هست و بود طالبان را طرح پاکستان شمار
میهن مـا را به پاکـسـتان عـریـان می دهند
فـوج پاکـستان ندارد چـاکـری چون طالبان
چاکران را رتبه واورنگ سلطان می دهند
بهـر تـاراج معــادن بهــر تخــریـب وطـن
خاک را بر طالب و داعش آسان می دهند
آن قرارداد دروغـین با غنی اتمر چـه شد
حال با طالـب بـه مانندش نمایان می دهند
قـول امریکا بُـوَد چـون خـط بر آب روان
نوکران را برحریفان زارونالان می دهند
معـنی دیموکـراسـی دولت جنگل شـدست
نسل انسان را بچنگ تیز حیوان می دهند
زلمی و کرزی ندارد فرق با اشرف غنی
هرسه بابیگانگان ایمان ووجدان می دهند
نیک می دانیم که جنگ لعنتی بهرچه بود
عاملان جنگ را تعـلیـم شـیطان می دهند
عقل و فهـم و دانـش مـردم بُوَد راه نجات
جنگ وبحران رابهم مردم پایان می دهند

رسول پویان
13/3/2019