افغان موج   

دیدی چگونه آخر در سرزمین مایان
بر باد رفت تقوا وارونه گشت ایمان!

با رنگ سیز دالر قصر سپید هر جا
آباد شد ومست اند مفتی و شیخ در آن

روی سخن به دین است با یک تفنگ کافر
هر جا کُشند مسلمان بی ادعا فراوان

در کعبه و مدینه هر بلهوس روان است
تا از گناه شود پاک با یک دلیل قرآن

با یک سلاح کافر هر روز و شب نماید
ویران خانه ای را در ملک هر مسلمان

طالب شدند و داعش، القاعده و حماس
کس نیست تا بداند فهم و دلیل و برهان

اینست لطف الله در شهر و روستایت
زین دین و فهم دنیا هر کس بُود پریشان

نعمت الله ترکانی