افغان موج   

دامن ما پاک است...

صـد سال بــه زیر خاک زر پـوده نـخواهد شد

الماس به کــوبیـدن،  فـرســــوده نخـــواهد شد

خر مهــــره  کجا  دارد  بازار  به  این  دنـــیا

یک تنــگه به مقــــدارش افـــزوده نخواهد شد

آن شعله ای عــشقـی ما، کزعمق حقیـقت بـود

با هــیزم تـــر گاهی، هــم دوده نخـــواهد شــد

دانـم   کـه پی فــتنه،  تا عــمر جهان باقـیـست

شیـــطان لعــین گاهــی آســـوده نخــواهد  شـد

راهی که تو میجویی، راههیست به ترکـسـتان

آرامـــی مــیهـــن را، شــالــوده نخــــواهد شد

***

« اندیشـــه کجــا داریـم از تهـــمت ناپاکــان»

« چون دامن ما پاک اسـت آلوده نخواهد شد»

نعمت الله ترکانی

23 مارچ 2008