افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 1687
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 1812
آزادی مسموم 03 جدی 1395 1661
الماس بخت 26 قوس 1395 1663
خمستان عشق 21 قوس 1395 1906
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 1762
امواج طالع 13 قوس 1395 1914
نام نیکو 08 قوس 1395 1876
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 2060
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 2115
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 1930
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 2217
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 2005
رویای شیرین 25 میزان 1395 1898
زور آوران 19 میزان 1395 1789
وحشت خونبار 18 میزان 1395 1954
غزل دربند 12 میزان 1395 2034
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 2045
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 1964
بزم نشاط 04 میزان 1395 1948
شور غزل 27 سنبله 1395 2046
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 1905
قصۀ دل 03 سنبله 1395 1866
دروغ می گویند 28 اسد 1395 1935
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 1884
آتشفشان خون 14 اسد 1395 2025
از بـــــــودا 11 اسد 1395 2068
کشاکش خونین 11 اسد 1395 1907
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 2123
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 2710
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 1895
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 1947
توفان جنگ 21 سرطان 1395 2112
شادی و طرب 16 سرطان 1395 2089
دین انسان 15 سرطان 1395 1955
آوای خموشی 08 سرطان 1395 1944
غزل در بند 03 سرطان 1395 2076
تندور دسایس 30 جوزا 1395 1966
عُقده و کین 26 جوزا 1395 2054
قهر خدا 24 جوزا 1395 1961
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 2062
نقش تازه 17 جوزا 1395 2043
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 2058
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 1813
رنگ غزل 06 جوزا 1395 1843
خوی انسانی 03 جوزا 1395 1767
رقص رویا 29 ثور 1395 2001
بلای جنگ و فساد 24 ثور 1395 2015
غزل در بند 22 ثور 1395 2331
ماست مالی 21 ثور 1395 1996