افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
عشق و تمدن 26 جدی 1395 752
دنیای نمایش 24 جدی 1395 670
غزل در بند 16 جدی 1395 701
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 704
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 764
آزادی مسموم 03 جدی 1395 728
الماس بخت 26 قوس 1395 749
خمستان عشق 21 قوس 1395 811
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 763
امواج طالع 13 قوس 1395 776
نام نیکو 08 قوس 1395 852
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 878
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 961
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 906
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 959
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 927
رویای شیرین 25 میزان 1395 852
زور آوران 19 میزان 1395 862
وحشت خونبار 18 میزان 1395 939
غزل دربند 12 میزان 1395 930
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 941
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 925
بزم نشاط 04 میزان 1395 853
شور غزل 27 سنبله 1395 882
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 881
قصۀ دل 03 سنبله 1395 895
دروغ می گویند 28 اسد 1395 905
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 891
آتشفشان خون 14 اسد 1395 966
از بـــــــودا 11 اسد 1395 995
کشاکش خونین 11 اسد 1395 891
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 977
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 1010
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 968
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 877
توفان جنگ 21 سرطان 1395 1002
شادی و طرب 16 سرطان 1395 933
دین انسان 15 سرطان 1395 920
آوای خموشی 08 سرطان 1395 899
غزل در بند 03 سرطان 1395 1028
تندور دسایس 30 جوزا 1395 941
عُقده و کین 26 جوزا 1395 1021
قهر خدا 24 جوزا 1395 997
زادگاه مولوی 21 جوزا 1395 1033
نقش تازه 17 جوزا 1395 915
متحد جان های مردان خداست 17 جوزا 1395 959
تیک تاک دل 15 جوزا 1395 909
رنگ غزل 06 جوزا 1395 863
خوی انسانی 03 جوزا 1395 895
رقص رویا 29 ثور 1395 969