افغان موج   
طالبان کاین خدعه با اولاد کشور میکنند
چون به دوحه میروند کالای خود تر میکنند
ازجفا و ظلم شان در حق مردم منکرند
پیش غرب اما تملق مثل نوکر میکنند .
بر زنان و دختران تعلیم و دانش بسته اند .
چون به قول خود همه دوری ز منکر میکنند
پیش پاکستان سر خم مثل نوکر خفته اند
لیک بالای غریبان اکت رهبر میکنند .
نزد پنجابی همچون سگ سر خم میشوند .
اینطرف با طفلکان تقلید نر خر میکنند .
در مدارس تا سحر فسق و فجور شان روان
از برای دیگران نهی ز منکر میکنند .
جمله لوطی و زنا کار و چپاول گر همه
آمده این روز ها دعوای لیدر میکنند .
پیش باداران غلام و نوکر بی ارزش اند .
بر ضعیفان وطن ظلم مکرر میکنند .
 
 
شعر از آقاى " تگرگ "