افغان موج   

جنگ آب و معدن و تریاک را در می دهند

مافـیــا را در لـبـاس دین کر و فر می دهند

قصۀ تریاک چین و قحطی و تریاک فارس

گویی در اشکال نـو رنگ مکـرّر می دهند

خاک میهن را سراسرماین گذاری می کنند

ریـمـت آن را بـه دســت کلۀ خـر می دهند

مـرکــز افـراطـیـت را در وطـن آورده انـد

درس کشت وخون برای عام و افسرمیدهند

شـب پـرستان خطۀ خـورشـید را آتش زدند

دود و خاکستر به چشم خلق کشورمی دهند

در سـیاهی بـا سـیا پیمان وحـدت بسـته انـد

جهـل و تـاریکی بدیـل نـور اخـتر می دهند

طرح تـو در تـوی امریکا و پاکـستان دراز

مذهب وتریاک وخون را زوروزیورمیدهند

بـشـکه هـای تیل و دینامـیـت را در منـطقه

بهر محـو مـردم مـشرق زمین در می دهند

جای عقل ودانش وفرهنگ بر تاریک دلان

وحـشت افـراطیت بـا تیغ و خنجر می دهند

نسل روشن را به صدافسون ارزان میخرند

حـامـل افـکار افـراطـی بـه خـاور می دهند

زن را از جـتـمـاع مـشـتـرک بـیـرون کنند

یا که با زنجیر و زندان حق مادر می دهند

معنی عـشق و محبت را هـوس پنداشته اند

بـر کنیز خـانگـی الـقــاب هـمسـر می دهند

عـشـق را کالای بـازار سـیـاسـت کـرده اند

چهرۀ ساز وطرب را رنگ دیگر می دهند

بـا جـهـاد فی سـبـیـل الله تـجــارت می کنند

رهبران بالانشین و مـردمان سـر می دهند

خودبعیش ونوش دنیا غرق وبرخلق غریب

قـول فـردوس بـریـن و آب کـوثر می دهند

جنگ شـیخ و طالـب نادان اگـر دامـن زنند

اخـتلاف مـذهـبی را خــورد باور می دهند

جنگ تـرکـیبی قـومی و زبـان و خـاک را

بهـر تخـریب تمـدن و وطـن سـر می دهند

در قـرارداد قـطر بس نقشه ها گنجانـده اند

در درازای زمان کم کم به نـوکر می دهند

هان! ازافغانسَـتان اوکراین دیگرساخته اند

دوزخ روی زمین را سوز محشرمی دهند

رسول پویان

27/5/2023