افغان موج   

هوش مصنوعی رقیب ذهـن انسان می شود

دم به دم با عقل ما مشت و گریبان می شود

دانش جمعی و عقل و هوش کل را میخورد

در مـیـان مـردم بـیـچـاره سـلـطـان می شود

از خــدای ذهــن محــدود بـشـر دوری کـنـد

با خـدایان در جـدال و خـود یزدان می شود

آن چه آدم بـافـتـه در دوران پـنـبـه می کـند

نـافـی یَـهُــوه و پـنـــدار شــیـطـان می شـود

عشق دل را با هزاران شیوه دربند می کَشد

با دروغین جذبه ها تصویر خندان می شود

مهر و احساس و عواطف را زدلها می برد

درجهان مصنوعی درشور وافغان می شود

دیگـر از پیونـد دل ها کس نمی گوید سخن

بـا لـقـاح مصـنـوعی تولید انـسـان می شود

شب بغل را گرم سازد روز خدمت می کند

همکلام و خـانـدار و رام و دربان می شود

تعلـیم و تربـیـۀ انـسـان را گـیـرد بـه دسـت

ذهـن ربـاتیک مُعلِّـم  در دبـســتان می شود

نـقـش پیکاسـو و مـانی در هـنـر بـازی کند

چشم دل از ریزه کاریها هراسـان می شود

نغـمـه و آواز انـســان را کـنـد تـقـلـیـد زود

مطرب زیبا کلام و دسـت افـشـان می شود

گنج فـرهنک و تمـدن را بـه یغـمـا می برد

بـا زبـان و شـیـود دیگـر نمـایـان می شـود

شوق گلهای مدرن و پست مدرنی بعد ازان

می فتد از رونـق و در باغ پژمان می شود

درک هستی را در هستی دگرگون می کند

مغـز ماشین واقـف اسـرار پنهـان می شود

بازی و سـرگـرمی بسیار می سـازد بـه ما

زان همه دل مشغولی انسان حیران میشود

نقشه های جنگ را بهتر ز انسان می کشد

برتر از چنگیـز و آتیلا بـه میدان می شود

مرد جنگی می کند تـولید در کارخـانـه ها

 درمیادین مرگ انسان صدهزاران میشود

حکمت و علم طبابت دسـت ماشین می فتد

هوش مصنوعی علاج دردودرمان میشود

بـرده داری نـویــن دوبـاره آیــد روی کار

بردگان مصنوعی هرجا فـراوان می شود

کار انـسان را ربات آهنین گیرد به دسـت

ارزش کار بـشـر بـسـیار ارزان می شـود

آدمی را آن قدر مفـلـوک و تـن پـرور کند

عـقل قاصرپیش اوانگشت به دندان میشود

آنچه انسان سالها درذهن ودل پرورده بود

پیش چشمان خودش اینگونه ویران میشود

عـدۀ انـدک دنـیـــا را تصـاحـب می کنـنـد

خلق عالـم در طلسم و بند زنـدان می شود

گر ابـر رایانـه داران آز و کین دامن زنند

زنـدگانی بار دوش و دل پریشان می شود

ار ابر رایانـه ها همکار انـسان هـا شـونـد

جـلوۀ هستی در هستی بس آسـان می شود

هوش مصنوعی اگرنفرین و نفـرت پرورد

آنچه انسان ساخته بُد روزی پیشمان میشود

رسول پویان

8/5/2023