افغان موج   

شعر و ادب

فیلتر
دیدۀ بینا 05 حوت 1395 2044
عشق و مدارا 30 دلو 1395 2205
ترانه ساز 30 دلو 1395 2172
حرفهای کلیوالی (دهاتی) 26 دلو 1395 3212
مرگ غریبان 23 دلو 1395 2100
شیشۀ بشکسته 19 دلو 1395 2087
غزل در بند 18 دلو 1395 2574
ظلمت سرا 16 دلو 1395 2009
فساد و افراط 02 دلو 1395 2232
عشق و تمدن 26 جدی 1395 2100
دنیای نمایش 24 جدی 1395 1996
غزل در بند 16 جدی 1395 2024
پیام سال نو؛ جنگ و خون 11 جدی 1395 1990
پستۀ بی مغز 08 جدی 1395 2134
آزادی مسموم 03 جدی 1395 1968
الماس بخت 26 قوس 1395 1956
خمستان عشق 21 قوس 1395 2205
مذهب صاحبدلان 15 قوس 1395 2082
امواج طالع 13 قوس 1395 2254
نام نیکو 08 قوس 1395 2204
در بند اوهام و فریب 28 عقرب 1395 2399
افراط و جنگ 14 عقرب 1395 2428
گلان سرخ پرپر 07 عقرب 1395 2216
رودخانۀ حیات 04 عقرب 1395 2542
به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و بهمجوس بودن مفتخرم ساخته . 01 عقرب 1395 2316
رویای شیرین 25 میزان 1395 2209
زور آوران 19 میزان 1395 2095
وحشت خونبار 18 میزان 1395 2255
غزل دربند 12 میزان 1395 2356
شمشیر بیداد 10 میزان 1395 2341
گلبدین ... خنجر بر قلب کابل 06 میزان 1395 2367
بزم نشاط 04 میزان 1395 2248
شور غزل 27 سنبله 1395 2407
وحدت؛ نه استبداد قومی 08 سنبله 1395 2213
قصۀ دل 03 سنبله 1395 2166
دروغ می گویند 28 اسد 1395 2246
تاریخ رخشان وطن 25 اسد 1395 2205
آتشفشان خون 14 اسد 1395 2353
از بـــــــودا 11 اسد 1395 2383
کشاکش خونین 11 اسد 1395 2222
مظاهرۀ خونین کابل 06 اسد 1395 2444
مظاهرۀ خونین کابل 03 اسد 1395 3043
جنبش روشنایی 02 اسد 1395 2217
عشق و آزادی 28 سرطان 1395 2268
توفان جنگ 21 سرطان 1395 2419
شادی و طرب 16 سرطان 1395 2421
دین انسان 15 سرطان 1395 2291
آوای خموشی 08 سرطان 1395 2261
غزل در بند 03 سرطان 1395 2410
تندور دسایس 30 جوزا 1395 2272