افغان موج   

 دلــم شـوق نــوای یـار دارد

هـوای تـنبک و دوتـار دارد

به چنگ تارزلفی دل سپردم

ز شهد چنگ لب گفتار دارد

دلم درپرده های سازهجران

ز دوری نـالـۀ بـســیار دارد

زند آتش اگر در خرمـن دل

جهــان پـرگلی در نـار دارد

به هرسو عندلیبان چمن زاد

نـوا و نـالـه هــای زار دارد

سرپرعشق ومستی را بنازم

سـرود مهـر دل تکرار دارد

وفاازعشق خالص مایه گیرد

طلای هـمــدلی معـیـار دارد

صدف در سـینۀ امـواج دریا

دلی پر گـوهـر شـهـوار دارد

خردبامهرعشق وعقل ودانش

دل بـالـنــده و هـشـیــار دارد

همیشه گلـبن عشـق و محبت

گل فـرخنده و بی خـار دارد

سرود چشم مستی می سرایم

که شور ساغر سرشـار دارد

سخن ازهمدلی وهمزبانیست

غزل ارمان خوش پنداردارد

پیام دوسـتی و عشق خـوانـم

دل جـانـان سـر تـیـمار دارد

زسیحون و زآمو تا هریرود

تمـدن قـصـه هـا از پار دارد

ازانسو نغمه های عشق خیزد

درین سوجهلِ کین کشتاردارد

مجو از طالبان رحـم و مدارا

به کف تا خنجرخونخواردارد

دل طالب نمی سوزد به مردم

هــوای دالــر و دیـنـــار دارد

غنی و طالبان از یک قماشند

ز هـر دو میهن ما عـار دارد

تجــاوزگـر بـرای انتـخـابـات

دروغین صلح در گفتار دارد

برای سـلطه بر میهن و مردم

هـزاران نـقــشـۀ مـردار دارد

به مثل طالب و داعش چندین

روباه وگرگ خوک وماردارد

چرا؟ چون مافـیا و کمپنی هـا

مـعـــادن وطـــن را کار دارد

شـریک جـمـله پاکـستان باشد

سر طالب چو در افسـار دارد

بغیر استقامت چاره یی نیست

چـو آزادی ره‏ی دشـوار دارد

بـه روی گـنچ بی پایان میهـن

گـدایی خلق ما را خـوار دارد

رسول پویان

30/9/2020