افغان موج   
در جهان پُر تنش مهر و وفا نایاب شد
خشم باشد جانشین مهر، پول ارباب شد
 
حرف اول را زَنَد این اسکناس لعنتی
از برای  پیشرفت و ارتقا اسباب شد
 
آنکه مستغنی شد از راه خلاف و اختلاس
فارغ از غمهای عالم سرخوش و شاداب شد
 
روشنی بخش کسان با خاطری آسوده او
دلخوش از اینکه چراغ محفل اصحاب شد
 
غافل است از آه صدها مردم خونین جگر
آه... زین کردار او دلهایشان خوناب شد
 
از وفاداری نگو ای نازنین  یار شفیق
در چنین عصر و زمانه بی وفایی باب شد
 
در نگاه "فاخته" این واژه بی معنا شده
قصّۀ مهر و وفا غرقه در این گرداب شد
 
فاطمه اسماعیلی " فاخته "