افغان موج   

فوج پاکستان به مردم توبـه نامه می دهد

این تجـاوزگر به بیرنگ زمانـه می دهد

قتل عام مردم ما را فراموش کرده است

خونبها نه، بلکه جور جـابـرانـه می دهد

خانـۀ مـردم را بـا زور اشـغـال می کند

نام زشت بـرده برصاحب خانه می دهد

می کند توهین و تحقیروملامت خلق را

جای رحـم و مهـربانی تازیانـه می دهد

زیر نام مذهب و مهرخدا وحشیگریست

بد تر از شیطان حکـم ظالمانـه می دهد

مزرع و باغ تو را آخر به آتش می‏کشد

با اسـیران ستمکش آب و دانه می دهد؟

معدن و آب و زمین ما تصاحب میشود

بهرخاموش کردن طفلان پغانه می دهد

گرگسان بر لاشۀ میهن تجاوز کرده اند

مرغکان را در قـفس ها آشیانه می دهد

خاک اجداد تـو را با زوراشغال می کند

بـاز فـتــوای اسـارت عـامـدانـه می دهد

جانیان را می کند آزاد بی قانون وشرع

بی گناهان را جزای داغ و فانه می دهد

معترضان را به تیرخشم طالب می کشد

حـق آزادی بـیـــان را زولانــه می دهـد

خـانــۀ مـردم را بـا زور تهـلاشـی کـنـد

بازحرف های دروغین بارسانه می دهد

قتل واعدامهای صحرایی طالب شد زیاد

دم بـه دم این دوزخ آتش زبانـه می دهد

جیب دهقان را به نام عشرخالی می کند

بهر خود صدها حواله ازخزانه می دهد

بـا قـرارداد قـطـر فـوج تـباهی آمـدسـت

آنکه استبداد را بس شاخ وشانه می دهد

مافـیـا را کمپنی هـای بـزرگ آورده انـد

چـور معـدن را نفـوذ چـاکـرانـه می دهد

خشم گرگان رابجان آهوگان تیزکرده اند

مکـر صـیــادان دام عـاجــلانــه می دهد

زیر عنوان مهاجـر بـرده داری می کنند

صاحب سرمایه  طرح ماهرانه می دهد

زیرعنوان کمک نسل جوان رامی بـرند

بردگی را نو به نـو نام و نشانه می دهد

فوج پاکستان رهمواره تمویل کـرده اند

چون بـه افکار تروریستی لانه می دهد

قول پاکستان وامریکا وطالب یاوه است

چون به اسـم دین دروغ آمرانه می دهد

طالب و ملاغنی باهـم بودنـد از نخست

چون بدزدان امریکا تاج شهانه می دهد

پول خون خلق را ملاغنی دزدید، رفت

این سریال پرده ها را دانه دانه می دهد

قلب مردم را شکستند بار دیگربا فریب

شیـشۀ بشکـسته را بند و کمانه می دهد

در دل مردم نداری جا طالب جان، برو

بحر دل ها موج های بی کرانه می دهد

میهن ازوحشت گورستان خاموشان شده

روز روشن بـوی تاریک شبانه می دهد

باز ای طالب چه آوردی بحال مردوزن

مـرگ و واویـلا، پیام جـاهلانه می دهد

گرهزاران بارهمچون سبزۀ تر سرزنید

قطره قطره خون مابیخ وجوانه می دهد

روس وچین وامریکا حالا با تقسیم سود

فوج پاکستان و طالب را اعـانه می دهد

کس نمی بیند حـال زار مـردم را چـرا؟

تاخت و تاز طالبانی را دهـانـه می دهد

قصۀ افغان‏ستان و شـام و بغـداد و یمـن

نسل انسان را دروس جـاودانـه می دهد

حق استقلال و آزادی وشهروندی به ما

شوروشوق وعدل وداد عالمانه می دهد

پاره گردد دام وزنجیر اسارت در وطن

عشق دل حماسه با شوروترانه می دهد

حـق شـیـر مادر میهـن را داریـد حلال

پایـداری و دلـیــری شـیــرانـه می دهد

لانـۀ آزادگان از کـرگـسـان خـالی شود

پر پر سیمرغ قـول عـاشـقـانـه می دهد

پشت امریکااگردرخطۀ شیران شکست

ایـن بـه پاکـستان اخطار یگانـه می دهد

هان! شیران وعقابان پاسدار دره هاست

آرشی دوبـاره تـیری در کمانـه می دهد

صبر ما بسیار و تدبیر تمدن وافر است

عشق ودانش شیوه های دلبرانه می دهد

رسول پویان

21/8/2021