افغان موج   

حاصل اشـغال میهن چیست جز ویـرانگری

جنگ خونین و تجاوز قتل عـام و خودسری

فـوج پـاکـسـتان را کـردی مسـلـط در وطـن

این بُـوَد ماحـصل جـنـگ تـو و اشـغالگـری

بعد گـوزیـدن چـارزانـو زدن بی فایـده است

بـوی گند ات درجهان پیچیده زان بی خبری

لاشـۀ افـراطیت را بـرکـشـیـد از زیـر خاک

در مـدارس جهـل آوردسـت طالـب پـروری

چل سال این جنگ خونین راتمویل کرده اید

صلح و آشتی گُم شده در بین جنگ زرگری

لشکـر افـراطیت را زور و قـدرت می دهید

آن که با زور و ســتم دارد هـوای رهـبـری

کودک و پیر و جوان قـربـانی وحشت شدند

بشکـنـد تـیـغ ســـتـم را اشـک و آه سـحـری

طالـب آزمـوده را آزمـون کــنـی بـار دیگـر

هـان! ای دیـو سـیا، باطـل کـنیم جـادوگـری

گفته هایت شددروغ وآنچه بنوشتی خطاست

نیست دیگر وعده و قول و قرار ات باوری

هرچه برانسان مظلوم کرده اید جور و جفا

می کند نسل بشر بـر کـرده هـا تان داوری

ارگ کابل را به طالب کرده اید همکار نیز

خاک کشـور را به طالب می دهی لندغری

حلـقـه بـرگـوشـان پـاکـسـتان با زور تفـنگ

می کنند بی دانش و فـرهـنگ میل رهبری

مقصد پنجابیان تخریب وقتل وغارت است

هان! غـلجـایی و ابـدالی چـرا بی بصـری؟

ازغنی فاشیزم و از طالب وحشت دیده ایم

ایـن دو الگـوی شـما افـتـاده انـدر نـوکـری

ازبک و هــزاره و تـاجـیک را آتـش زنیـد

چیست آخرحاصل این وحشت وغارتگری

نیسـت در مـرز تمـدن جای گـرگان شرور

جهل ووحشت را نمی زیبد رخت سروری

تا که باشد زنده یک تن درتمام مرز و بوم

حـفـظ میهن را بـدانـد هـمچـو حـق مادری

سـرنوشـت میهن آخـر دست مـردم می فتد

جـنـبش نسـل جـوان از خلـق گیرد یاوری

وحشـت و فاشیزم و جهل تان نباشد پایدار

ایـن بُـود تجـربـۀ تاریـخ و چـرخ چـنبـری

داستان کشور ما سـر به سـر حماسه است

قـصـه هـای پایــداری رسـمِ نیکِ مهـتـری

جـنـبـش مـوّاج اقـیــانــوس تـاریـــخ وطـن

بستر پرجوش فرهنگ است وگنج گوهری

نـازم عـرفـان سـنایی شـور شمس مـولـوی

آن که آموزد به انسان مهـر عشق و دلبری

علم و عـرفـان و هنر خـواهـد دنیای نـوین

نـه وحـوش جنگلی با دورِ تـار و خرخری

باغ میهن نیست جای عکه و زاغان زشت

عـندلیـبـان غـزلخـوان دارد و کـبک زری

حافظ و جامی وبیدل شعر فارسی گفته اند

با هـزاران عـنـدلـیـب و شـاعـر لفـظ دری

دانش و عـقـل و تمدن رهنمای مردم است

جنبش نسل جـوان خـورشـیـد قلب خاوری

آفـتـــاب تـازه یی بـالا شـود از شــرق دل

جهل و تاریکی فـنــا گـردد با روشنگـری

آسیا یکپارچه و یک مشت محکم می شود

تا بکی بـا جهـل افـراطی کـنـیـد بازیگری

رسول پویان

11/8/2021