افغان موج   

در جنگ و نفاق نه تو مانی ونه من

بی صلح و وفاق نه تو مانی و نه من

هر ضربه که بر قامت ملت آید

بی عیب و براق نه تو مانی و نه من

امروز همه یک سر و کرباس هستیم

از لاف وپتاق نه تو مانی و نه من

خون تن فرزند وطن یک رنگ است

از درز و شقاق نه تو مانی ونه من

سوزد همه تاریخ در این عصر جدال

در ناری اجاق نه تو مانی و نه من

بازآ که رۀ صدق و وفا پیشه کنیم

بی جنگ و فراق هم تو مانی هم من

پوهندوی شیما غفوری

۱۵ می ۲۰۱۹