افغان موج   

نزدیکبه چهار دهه است  که پاکستان به جنگ اعلام نا شده علیه افغانستان ادامه میدهد و اکنون کار بجایی رسیده که نظامیان آنکشور درین طرف خط تحمیلی و استعماری دیورند ودر ولسوالیهای ولایات ننگرهار و کنرها ،نظامیان آنکشور مستقرگردیده و مصروف ساختن تاسیساتمیباشند و پلان دارند تا در راستای اهداف ستراتیژیک آنکشوربخاطر تضعیف مداوم افغانستان ،شرارت پیشگان طالب و القاعده را درین نقاطجابجا و آشوب گسترده را درمجموعدرافغانستان دامن بزنند .

سازش و کرنش در برابررژیم اسلام آباد،فقدان پالیسی ملی و دیپلوماسی ناکامکابل طی بیشتر از دهسال گذشته،زمینه ساز توسعهاینفعالیت  ها و تجاوزات است.

در تمام این مدت بر خورد دو گانه امریکا و جانبداری انگلیساز رژیم اسلام آبادمشوق گستاخی و تجاوز پاکستان  بر حریم جغرافیایی افغانستان بوده است .

شورای افغانان مقیم دنمارک در حالیکه تجاوزو مداخله پاکستانبه افغانستانرا بشدت محکوم نموده،همزمانبا آنسیاستهای مزورانه و دو پهلوی زمامداران کابل و حامیانشراجدأتقبیع مینماید .

در قبال این تجاوزات ، شجاعت سربازان افغان در دفاع از تمامیت ارضی کشور با وصف عدمموجودیتسوق واداره سالم وتجهیز لازم قابل ستایش است .

تبارز روحیهعالی وطندوسی مردم در مجموع کشورنشان داد که ملت لایتجزای افغان اعم از اقوام و ساکنان ولایات مختلف در برابر دشمن تاریخی وملی شان مشترک میباشند .

شورای افغانان مقیم دنمارک هموطنان عزیز را در داخل وخارج کشور مخاطب ساخته و خاطر نشان میدارد که :

تجاوز پاکستان،دسایس ایران،برخورد پرابهام و دو گانه ایالات متحده و شرکا،نیرنگ و جانبداری انگلیس از پاکستان،سونامی بنیادگرای اسلامیو فقدان دولت مشروع و وفادار به منافع ملی،سوال هست وبودافغانستان را قبل از هر وقت دیگر مطرح می سازد.

اساسی ترین راه مقابله با این خطرات ، اتحاد وهمبستگی مردممیباشدکه باید بخاطروطن و منافع ملی دایره تفاهم و تقرب ملی را توسعه و بر وحدت ملی [ که حفظ وتداوم افغانستان در گروآن است ] اتکآ ودر برابر دشمنان تاریخی وملی افغانستان ، صدایمتحدانهمادر وطنرارساترگردانند .

               با احترام

   شورای افغانان مقیم دنمارک             

ماه می 2013