افغان موج   

تا بکـی بازیـگــران بـا خـون بـازی می کنند
جای صلح وسازگاری تاخت وتازی می کنند
امـن و آرامـش نـدارد خلــق از کـردار شــان
هرطرف چون گرگ گشنه دستدرازی میکنند

حـق اســـتـقلال و آزادی دیگـر بـربـاد رفـت
بس که برشطرنج دنیا مهره سـازی می کنند
قـصـۀ چنگـیز و آتـیــلا و هیــتلـر کهـنه شـد
صـد برابـر بـد تـر از دوران نازی می کنند
گفتـن دیمـوکراسی گـپ مفـتی بـیـش نـیسـت
تا سـیاسـت را فـقــط نفـتی و گازی می کنند
گــر ثـبــات و امـنـیـــت آیــــد در مـلـــکــی پــدیـــد
جنگ و بحـران را بـلای دلـنوازی می کنند
نوجوانان و جوانان را به صد مکر و فریب
ســرگــرم فیلـم و دنـیــای مجــازی می کنند
مردم بیچاره را سـازنـد خـوار و در بـه در
بـا تکّـبـر قلـدری گــردن فـــرازی می کنند
تابکی افـراطیــون با حـقه و چـال و فـریب
خویش را گاهی شهـید وگاه غازی می کنند
چـم بازی هـای شـاگـردان شـیطان را نگـر
با همـه کشتار مـردم پـیش نمـازی می کنند
طالبـان را بـر خـــر دجّــال بـالا می بـرنـد
این نمایش راچه مضحک پیشوازی میکنند
از سعـودی و قطـر خـیری نمی بیند کـسی
تا که پاکـسـتان و طـالـب نازنازی می کنند
ازغنی و طالب وکرزی مجو صلح و صفا
چونکه هریک بهرقدرت نقش بازی میکنند
صلـح امـریـکا و پاکـسـتان دام فـتـنه اسـت
بهـر افـراط و ســتم زمینه سـازی می کنند
هـشدار ای هموطـن از عمـق نقـش طالبان
چهره ها رارنگ پنجابی حجازی می کنند
دورۀ تـاریـک وحـشـت بـاز می آیـد پـدیـد
تا دوباره طالـب و داعـش سازی می کنند

رسول پویان
26/2/2019