افغان موج   

هـدیـه بـه مـادرم

گــــوهـــــــــــــــــــــــر رخـشـنـدۀ تـاج سـرم

خـــاک راهــت ســـــــــــــــرمـۀ چـشــم تـرم

از وجـودت تـار و پـود پـیـکــــــــــــــــــــرم

بـاشــم آدم گـــــــــــــر بـه قــــدرت پـی بـرم

مـــــادرم، ای مـــــادرم، ای مـــــادرم

مــــادر از بـهــــــتـریـنـان بـهــــــتـرم

***

شـب نـخـفـتـی تـا نـرفـت چـشـمـم بـه خـواب

گــــــــــریـه هـــــایـم را لـلـو گـفـتـی جـواب

رازه هـا کـــــــــردی کـه ای جـانـم بـخـواب

جـــان فـــــــدایـت ای هـمــــــــــــای اخـتـرم

مـــــادرم، ای مـــــادرم، ای مـــــادرم

مــــادر از جـــان هـــــم شـیـریـن تـرم

********

بـردی زحـمــــت تـا روان گــــشــــتـم بـه پـا

گـفـتـی از مـهــــــرم هـمـیـشــــه مــــــرحـبـا

بـر زمـیـن خـوردم اگـــــــــــر مـن از خـطـا

بـا مـحــبـت بـر گـــــــــــــــــرفــتـی در بـرم

مـــــادرم، ای مـــــادرم، ای مـــــادرم

مـــــادر بـا نـاز و نـعـــمـــــت پـرورم

********

بـر لـبـم بـا لـطــــــف بـنـهـــــــــادی ســخــن

نـکـته هــــــای نـغـــــــــز چـون دُر عــــــدن

تـا بـرآمـــــــــــد مـعـــنی از الــفــــــــاظ مـن

شـــــــــــــاد گــشـــــــتـی ای یـقـیـن و بـاورم

مـــــادرم، ای مـــــادرم، ای مـــــادرم

مـادر خـوش خـلق و نـیـکـو مـنـظــرم

********

گــــام اگـــــــــر بـگــــــذاشـتـم بـیـرون ز در

مـی گــــــرفـتـی هـــــر زمــان از مـن خـبـر

تـا نـیـفــتـم نـاگــهـــــان در جــوی و جـــــــر

جـــــــز تـو نـبـود غـمـگــســـار دیـگــــــــرم

مـــــادرم، ای مـــــادرم، ای مـــــادرم

مــــادر آگــــــاه از خـیـر و شــــــــرم

********

تـا نـمــــــــــــــــانـم غـــافـــل از راه صـواب

کــــــــــردی ام هـمـصـحـبـت درس و کـتـاب

از تـو اســت فـضـلـی کــه دارم در حــســاب

چـون تــو بـاشـــــــــی رهـنـمــــــا و رهـبـرم

مـــــادرم، ای مـــــادرم، ای مـــــادرم

مــــادر فـــــــرهـیـخـتـه و دانـشـــورم

********

راحــت خـلـــــق خــــــدا ارمـــــــــان تـسـت

نـور حـــــق در چــهـــــــــــرۀ تـابـان تـسـت

جـمـلـــــه اوصــــــاف نـکــــــو از آن تـسـت

رحـمـــــــتـت پـایـنـده بـادا بـر ســــــــــــــرم

مـــــادرم، ای مـــــادرم، ای مـــــادرم

مــــادر بـا عــــــــــــــزت و نـام آورم

می  2010

 

 

تـاج فـلـک

دانـی کـه شـب بـه روز سـیـاهـــم نـمـی رسـد

آتـش به سـوز و گــــرمــی آهــــم نـمـی رسـد

عـیـش بـهـــار عـمــــر نـدیـده خـــزان رسـیـد

آسـودگـــــی بـه حـــال تـبـاهــــــم نـمـی رسـد

شــادم کــه نـیـکـنـام بـســـر مــی بـرم حـیـات

چـرخ بـریـن بـه رتـبـه و جـاهـــم نـمـی رسـد

دایـم بـه غـمـگـســـاری مـظـلـوم و بــی نـــوا

دسـت ســـــزا بـه پـای گـنـاهـــــم نـمـی رسـد

در عـــز و افـتـخـــار وطـنـدوسـتــی هـمــــی

تـاج فـلـک بـه پـشـم کـلاهـــــــــم نـمـی رسـد

ثـابـت قـــدم بـه جـادۀ پـیـکــــار هـمچـو کــوه

دشـمـن بـدیـده چـون پـر کـاهـــــم نـمـی رسـد

دنـیـای دون را، صـفـتـش سـفـلـه پـروریسـت

ز آنـرو جــز از بـدی ســـر راهـم نـمـی رسـد

 

نجیب  بهروش           ونکوور  کانادا

می 2011