افغان موج   

جهان با نـقـشۀ اهـریمنی گـردیـده پـر دعوا

چه داد و ناله یی پیچـیده در سـرتا سـر دنیا

ضعیف و بی گنه پامـال ظلـم ظالمان گـردد

تو گویی جنگل وحشی شـده دنیای غـم افـزا

بشراز باورواخلاق و وجدان می شود خالی

خدا درمکتب و اعمال شیطان گشته بی معنا

ندارد روح و جسـم آدمی یک لحـظه آرامش

به هرسوبنگری جنجال وجنگ وفتنه وغوغا

چه دارد عید خونین غیربمب وموشکِ ظالم

بــرای کـودکان گــشــنـه و آزرده و بـی جـا

مثال عـدل و آزادی امـریکا فـلسـطـین اسـت

زمین سـوخته و قحـطی و قتل عـام بی پروا

فـغـانـسـتان و شـام و لیبی و بغـداد را بنگـر

که استبداد و افـراط  و سـتم باهم شـدنـد پیدا

به روی سـیـنۀ مــردم ســنـگ آســیـا گــردد

چوتحریم و فشار آورده فقر و دردِ خون پالا

ثبات و امنیت از بیخ و بن تخریب می گردد

به هـرجا بیرق افـراط و خونریزی کنند بالا

ز داعش خراسان با دروغ اخبار می سازند

که تاریـخ و تمـدن را کنند خـونین و نا کارا

به دست جهل افراطی کنند مشرق را ویران

بـه جای نظم و قانـون بی ثباتی را کنند برپا

ترورووحشت و ارعاب آوردند بصد افسون

اسـاس سـازش و صلـح و مدارا را کنند بلوا

میان آتش و خون آسیا را غرق خواهند کرد

سران شرق اگر غفلت کنند مشکل شـود پایا

بـه روز معــرکه بـایـد بـه مـیـدان عـمل آیید

که مشت پس ازجنگ را بسر باید زدن فردا

بـرای آسـیای مـرکـزی بـس نقـشـه ها دارند

تـرور و وحشت افراطـیون را تـا کـنند احیا

به دالرجاهلان وعاملان را میخرند هرروز

نکـویان و خـرد ورزان دانـا را کـنـنـد تـنها

ز شـوق لعل لب نـوشـابـۀ بازار می سـازند

که تا خـالی شود مینای دل از نـشـئۀ صهـبا

هنر در حلـقۀ سـرمایـه و دالـر گرفتار است

چـو کالای تجارت گـرد عالـم می‏شود سودا

جـدال اهـریمـن شـهد محـبـت را کند حنظل

تبرزین می خـورد در ریشۀ انـدیشه و رویا

طریق خود شناسی مشرب امروز وفردا باد

که قول سلطه جـویان جهانی نیـست پابـرجا

نمایشنامه و فیلم و سرود هالیوودی چیست؟

برای شستشوی مغزی وتخریب فرهنگ ها

جهان در پرتـوِ حسـنِ تمدن‏هـا شـود روشن

اگـر چـشـم خـرد بـا گـنج تاریخی شـود بینا

ستون‏های کهن سقف نوین را می‏کند محکم

شکـوه دانش و عقل و هنر در نظم نـو زیبا

 

رسول پویان

6/4/2024