افغان موج   

نقد ها

فیلتر
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 4290
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 4220
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 4518
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 5981
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 6373
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 4400
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 5284
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 4470
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 4572
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 4548
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 4268
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 8361
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 4355
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 4535
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 4227
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 3954
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 4796
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 3950
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 4245
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 4357
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 5233
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 4909
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 4872
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 4735
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 4606
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 4961
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 4845
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 4232
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 6215
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 5226
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 4694
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 4145
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 4986
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 6440
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 4813
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 4539
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 4802
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 5091
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 8184
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 4642
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 4859
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 4312
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 4633
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 4699
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 4710
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 4347
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 4257
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 5368
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 5119
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 5298