افغان موج   

نقد ها

فیلتر
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 4165
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 6618
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 4573
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 4119
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 4418
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 4329
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 4631
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 6096
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 6460
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 4480
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 5397
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 4574
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 4669
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 4663
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 4373
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 8504
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 4468
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 4662
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 4317
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 4046
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 4893
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 4045
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 4333
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 4471
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 5326
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 4999
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 4981
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 4819
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 4717
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 5055
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 4944
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 4342
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 6453
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 5345
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 4807
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 4244
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 5093
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 6600
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 4931
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 4619
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 4926
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 5207
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 8397
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 4733
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 4956
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 4400
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 4744
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 4804
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 4812
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 4450