افغان موج   

نقد ها

فیلتر
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 3983
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 4051
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 3580
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 3809
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 3927
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 4023
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 3577
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 3486
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 4524
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 4276
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 4426
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 3549
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 4948
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 4088
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 3080
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 4253
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 7063
زن امروزی 06 میزان 1386 5315
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 4530
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 6175
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 4116
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 4451
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 5033
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 4008
آیا میشود صدای حق را خاموش کرد؟ 01 سرطان 1385 3824
هجو نامه ای برای پناهنده 01 ثور 1385 5072
زنجیر شکن یا نماینده خرد وآزادی 29 حوت 1384 3705
مسئله ای محقق نسب و نقد آقای اسدالله زایری 29 حوت 1384 4738
سمبول های اهانت 29 حوت 1384 6435
نگاهی به فصلنامه نور 29 حوت 1384 3915