افغان موج   

نقد ها

فیلتر
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 4332
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 4052
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 3766
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 4628
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 3773
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 4033
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 4154
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 5051
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 4711
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 4690
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 4571
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 4417
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 4739
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 4676
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 4041
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 6000
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 4978
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 4491
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 3981
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 4784
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 6263
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 4628
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 4357
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 4523
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 4905
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 7924
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 4478
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 4684
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 4139
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 4443
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 4511
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 4550
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 4162
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 4094
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 5181
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 4912
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 5064
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 4159
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 5604
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 4734
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 3573
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 4892
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 7986
زن امروزی 06 میزان 1386 5963
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 5343
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 6920
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 4811
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 5121
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 5619
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 4671