افغان موج   

نقد ها

فیلتر
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 4264
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 6421
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 4039
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 4127
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 3649
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 3882
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 4009
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 4098
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 3655
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 3567
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 4607
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 4362
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 4499
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 3631
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 5037
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 4181
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 3138
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 4329
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 7175
زن امروزی 06 میزان 1386 5391
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 4650
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 6272
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 4200
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 4516
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 5086
کتاب سوزان 07 عقرب 1385 4091
آیا میشود صدای حق را خاموش کرد؟ 01 سرطان 1385 3904
هجو نامه ای برای پناهنده 01 ثور 1385 5166
زنجیر شکن یا نماینده خرد وآزادی 29 حوت 1384 3759
مسئله ای محقق نسب و نقد آقای اسدالله زایری 29 حوت 1384 4835
سمبول های اهانت 29 حوت 1384 6570
نگاهی به فصلنامه نور 29 حوت 1384 3990