افغان موج   

نقد ها

فیلتر
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 4385
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 4485
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 4452
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 4180
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 8232
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 4267
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 4422
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 4136
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 3871
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 4715
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 3862
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 4146
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 4253
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 5142
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 4805
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 4781
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 4651
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 4510
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 4855
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 4762
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 4136
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 6115
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 5116
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 4598
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 4068
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 4893
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 6353
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 4724
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 4448
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 4675
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 4995
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 8062
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 4560
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 4774
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 4224
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 4552
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 4603
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 4627
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 4258
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 4176
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 5271
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 5018
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 5201
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 4248
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 5686
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 4828
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 3669
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 4981
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 8095
زن امروزی 06 میزان 1386 6047