افغان موج   

نقد ها

فیلتر
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 3145
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 3137
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 3053
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 2827
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 3626
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 2772
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 2989
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 3151
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 3903
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 3612
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 3523
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 3500
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 3325
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 3580
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 3649
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 2944
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 4448
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 3478
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 3276
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 2916
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 3327
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 4748
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 3576
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 3411
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 3258
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 3599
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 5532
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 3544
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 3521
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 3146
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 3325
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 3456
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 3600
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 3069
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 3059
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 3985
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 3656
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 3904
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 2977
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 4352
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 3622
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 2721
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 3855
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 6150
زن امروزی 06 میزان 1386 4653
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 3847
ابتذال در سایت خاوران 11 سنبله 1386 5471
از حماقت تا واقعیت 08 اسد 1386 3654
تحریف حقایق وجعل تاریخ 05 اسد 1386 3939
ما هم گفتنی داریم 25 حمل 1386 4430