افغان موج   

نقد ها

فیلتر
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 3428
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 3907
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 3274
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 3515
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 3368
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 3239
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 6451
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 3307
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 3342
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 3218
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 2976
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 3775
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 2932
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 3167
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 3304
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 4073
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 3802
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 3718
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 3682
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 3491
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 3765
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 3811
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 3102
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 4692
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 3682
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 3447
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 3085
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 3602
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 5019
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 3781
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 3609
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 3503
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 3817
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 5820
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 3712
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 3739
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 3324
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 3518
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 3653
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 3766
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 3278
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 3212
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 4186
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 3918
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 4098
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 3201
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 4584
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 3815
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 2873
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 4013