افغان موج   

نقد ها

فیلتر
سیاه سنگ هنوز جهان "جهانی" را نه گشته است 27 اسد 1389 4048
الف لام میم دال 22 اسد 1389 3993
بازیهای بزرگ بازیگرانی کوچک 20 اسد 1389 3266
طرح تجزیه ی افغانستان 12 سرطان 1389 5426
نامه های رسیده 30 جوزا 1389 3314
واکــنش شــرطی یا نقــد، کــدام یـک 23 جوزا 1389 3179
سه دهه با مطبوعات فارسی زبان مهاجران افغانستانی درجهان 11 جوزا 1389 3383
کمپاین 50 درصد 09 جوزا 1389 3326
بزرگداشت از روز مادرو تجلیل از سومین 21 ثور 1389 3706
شب نیکوداشت استاد حیدری وجودی در نکوور کانادا 06 ثور 1389 5018
دختر افغان ملکۀ زیبایی 03 ثور 1389 5362
سخنی با بزرگان 03 ثور 1389 3602
مصاحبۀ اختصاصی با سراج الدین سراج 23 حمل 1389 4139
آيا مشکلات و نارسایی ها در افغانستان با تغيير سیستم حل 15 حمل 1389 3456
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 3728
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 3550
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 3456
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 6841
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 3485
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 3594
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 3404
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 3163
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 3947
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 3153
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 3357
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 3496
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 4296
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 4045
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 3943
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 3913
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 3668
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 3975
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 3959
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 3325
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 5004
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 3996
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 3672
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 3279
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 3912
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 5342
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 3986
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 3771
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 3753
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 4047
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 6162
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 3906
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 3955
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 3508
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 3727
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 3830