افغان موج   

نقد ها

فیلتر
کنفرانس مبارزه با مواد مخدره افغانستان 09 حمل 1389 3436
دروغگویی هم اندازۀ دارد 24 دلو 1388 3273
ازقدرت انداختن نیروهای آلمان 20 دلو 1388 3146
عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور 12 دلو 1388 6324
کرزی حمایتگرفاشیست قبیلوی 06 دلو 1388 3237
کم ما و کرم شما، داکتر صاحب 28 جدی 1388 3233
نظام تقلید میمونی برده وار نفرت انگیزست 20 جدی 1388 3135
فارو، کمیته ی حقوق بشر اشغالگران امریکایی 14 جدی 1388 2902
تشکرازآقای عمرخطاب؟ یا ازهمبستگی 14 جدی 1388 3711
نقدی بر مطلب آقای فرید رستاخیز 11 جدی 1388 2855
مقــامات مســؤل ومــردم هــرات مخــالف 02 جدی 1388 3073
پاسخ مختصر به ایمیل های دوستان 30 قوس 1388 3227
سوال های مرا جواب بدهید 28 قوس 1388 3993
لمبه" هم شعله ور شد 24 قوس 1388 3712
نامۀ رسیده به افغان موج 22 قوس 1388 3623
ملالی جویا قامت بلندی بر اندیشۀ آزادی 20 قوس 1388 3596
دالایی لاما هم تانگو رقصید 16 میزان 1388 3411
وحیدمژده کورخودبینای مردم 11 سنبله 1388 3682
آنکه سیر میخورد از بویش نترسد 05 سنبله 1388 3734
کرم های بی آزار 04 سنبله 1388 3031
احتجاجیۀ سایت آسمایی 15 جوزا 1388 4568
بیانیه علي محقق نسب 06 ثور 1388 3588
غلام سخی ارزگانی بکدام راه میرود 03 ثور 1388 3371
نگاهی به قانون ضد انسانی 19 حمل 1388 3004
حد و مرز انسانیت در حاشیۀ نوشتۀ شخصی بنام عوامیار 02 حمل 1388 3476
بار دیگر بیست چهارم حوت هرات 25 حوت 1387 4902
یکبار دیگر با مهندس شاه امیر فروغ 06 حوت 1387 3682
سخنی با آقای مهندس شاه امیر فروغ 21 دلو 1387 3518
واژه های انتحاری بخش.. دوم 29 جدی 1387 3385
واژه های انتحاری 22 جدی 1387 3722
خراسانی ها در سایت خاوران 09 قوس 1387 5692
زنجیر های نامرعی بر دست و پای زنان 23 میزان 1387 3634
سُخنی با انجینیر برات فرهید 27 سنبله 1387 3647
درحاشیه گفتار آقای نیک اندیش 11 سنبله 1387 3251
سخنی از تاریخ با اوراق سیاه 25 سرطان 1387 3439
تناسب های معکوس ونسبت های حقیقی 09 سرطان 1387 3563
یک برش طولی بر مرگ سالي چند بار 15 ثور 1387 3699
تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج 22 حمل 1387 3186
رقص اشباح رهنمودی، سیاسی یا انتقادی؟ 16 حمل 1387 3135
در حاشیه نظرات نکنه دان و نکته سج پیرامون قیام 24 هرات 14 حمل 1387 4105
بار دیگر در موضع روشنفکر و رد دفاعیۀ دولتشاهی 27 دلو 1386 3790
دین و مشکلات ما با تیکه داران دین 15 دلو 1386 4014
رشك وحسادت های قومی 06 دلو 1386 3092
اظهار سپاس از آقای نادر نظری 23 جدی 1386 4478
مکثی بر مشورت های خانم فرشته حضرتی 23 جدی 1386 3729
پیرامون اجاق سرد 19 جدی 1386 2804
پیرامون نهال« شهمامه» 15 میزان 1386 3940
راحله« یار» در بزم عاشقان 14 میزان 1386 6327
زن امروزی 06 میزان 1386 4802
اگر من نگویم که راه تو بیراهه است 20 سنبله 1386 3991