افغان موج   

نقد ها

فیلتر
رییس جمهور کرزی ملعبه ای در دست سازمان های جاسوسی!؟ 06 عقرب 1392 2737
بی احترامی به قربانیان 7 و 8 ثور و دفاع از قاتلان گناه است 29 میزان 1392 2977
انسان و تاریخ جهل ! 26 میزان 1392 3191
انسان تر می شویم یا وحشی تر؟ 07 میزان 1392 2802
مکالمه تاریخی حسن و حسین ! 07 میزان 1392 2721
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 2965
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 3238
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 2618
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 2915
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 3022
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 3856
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 2915
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 3144
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 3564
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 3105
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 3905
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 3951
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2719
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 3527
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 3263
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 2918
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 3330
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 3139
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 3674
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 2725
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 3051
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 2918
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 3109
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 3174
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 2919
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 2799
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 3119
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2982
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 3274
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 3416
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 3391
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 3335
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 2786
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 5997
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 7916
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 3493
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 3174
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 4061
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 3550
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 3556
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 3271
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 3263
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 5081
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 3466
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 3977