افغان موج   

نقد ها

فیلتر
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 2847
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 3110
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 2505
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 2796
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 2904
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 3692
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 2787
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 3035
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 3459
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 2996
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 3774
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 3819
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2622
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 3413
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 3159
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 2800
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 3220
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 3039
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 3557
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 2624
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 2921
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 2791
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 3009
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 3069
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 2820
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 2701
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 3007
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2879
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 3150
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 3278
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 3247
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 3226
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 2668
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 5862
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 7677
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 3383
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 3065
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 3928
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 3415
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 3437
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 3150
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 3151
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 4839
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 3356
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 3849
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 3284
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 5026
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 3103
قسمت دهم - فصل یازدهم حرفهای قناری هنوز در قفس نقداست 03 قوس 1391 3420
قسمت نهم فصل دهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 27 عقرب 1391 3715