افغان موج   

نقد ها

فیلتر
وقتی بانو ثریا "سدید" ناگفته ها را می گوید 31 سنبله 1392 2798
درنگی بر نقد و نظر ِ یک شعر دوشیزه کریمه شبرنگ 23 اسد 1392 3058
"رنگها " و برداشت های من 13 اسد 1392 2465
بانو کریمه شبرنگ یا هودج نشین کاروان ابریشمین راه شعر و اندیشه 08 اسد 1392 2749
یک تجربه نادر و جذاب ـ هزار سال پیش و پس! 06 اسد 1392 2870
جنگ های کابل ( 1375 ـ 1371 خورشیدی) 03 اسد 1392 3639
"رها درباد " پسآب دروغ وریأ قسمت پانزدهم 17 سرطان 1392 2750
دروغ های شاخداروپی درپی ــ قسمت چهاردهم 01 سرطان 1392 2991
قابل تذکر نیست، تاریخ روشن است! 26 جوزا 1392 3431
قسمت سیزدهم -- روایات شیطانی وروایتگران شیطان صفت 18 جوزا 1392 2959
قسمت چهاردهم فصل پانزدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 13 جوزا 1392 3727
به جواب محترم آقای رحمت گردانده یک سایت پرچم 05 جوزا 1392 3769
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 2585
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است 30 ثور 1392 3374
شفیع عیار؛ حجت را تمام؛ و "گِره را باز کرد"! 29 ثور 1392 3125
آیا این دونوشته تاریخ شده می تواند؟ 28 ثور 1392 2756
تبهکاران بی وقارودروغگو در چنبرۀ ریأ وتذویر 24 ثور 1392 3164
هر عمل در مجموع جامعه تاثیر گذار است 23 ثور 1392 3001
نقد کتاب " رها درباد " حرفهای قناری هنوزدرقفس نقد است قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم- ( بخش یکم) 13 ثور 1392 3512
نامه برای بانوبهار سعید 03 ثور 1392 2578
قسمت یازدهم فمینیسم چیست ؟ و هنجار های خانم بهأ کدامست ؟ 25 حمل 1392 2874
متهمی به «خیانت»، به «پدر مافیا» و به «اشباع غریزه ء قدرت»! ( تبصره و نقد سیاسی) 12 حمل 1392 2743
قسمت دهم ـــ کذابیت وپلیدی های بیشتر 02 حمل 1392 2970
بخش دوم و سوم قسمت نهم ـــ تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 27 حوت 1391 3031
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر 14 حوت 1391 2781
تراوش های مغز بیمارو واقعیت های انکار ناپذیر بخش اول 14 حوت 1391 2662
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2965
انتقاد واهمیت آن در جامعه 11 حوت 1391 2835
دروغ های بیشتر وهرزه سرائي های بیشتر 05 حوت 1391 3117
تحلیلی بر سخنپرانی اخیر کرزی صاحب 05 حوت 1391 3241
کینه توزی در تاریخ نگاری مردود است ! 01 حوت 1391 3208
شعبده بازیهای توأم با پروئي و بی حیائي 28 دلو 1391 3188
پشتواره های جعل کاری ،دروغ و ریأ 26 دلو 1391 2628
فیلم گلچهره بررسی وارونه از حقایق تاریخ 22 دلو 1391 5782
مجید کلکانی و آشنائي با نام وی قسمت ششم 14 دلو 1391 7566
پیدایش حقایق از زبان با درایت محترم سلیمان راووش 12 دلو 1391 3329
داستان دروغین " فروغ " 11 دلو 1391 3021
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت سیزدهم - فصل چهاردهم 10 دلو 1391 3881
قهرمان سازی های خلاف واقعیت قسمت چهارم 05 دلو 1391 3368
ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل 19 جدی 1391 3389
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 14 جدی 1391 3103
من نوکر خان هستم نه نوکر بادنجان…! 04 جدی 1391 3116
نقدی بر کتاب " رها در باد " قسمت دوازدهم - فصل سیزدهم 02 جدی 1391 4781
افغانستان ـ موزیم آدم های اولیه وحشی 24 قوس 1391 3327
برای اینکه تاریخ؛ لاشهِ «سگ مرده» نشود!؟ 23 قوس 1391 3812
فقر شخصیت ورها شدن درگذرگه ای باد ها 12 قوس 1391 3238
قسمت یازدهم - فصل دوازدهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 12 قوس 1391 4983
اگر که جناب فرید مزدک؛ دکتورین دارد!؟ 06 قوس 1391 3069
قسمت دهم - فصل یازدهم حرفهای قناری هنوز در قفس نقداست 03 قوس 1391 3383
قسمت نهم فصل دهم حرفهای قناری هنوزدرقفس نقداست 27 عقرب 1391 3662