افغان موج   

چرا تفرقه اندازی میکنی جدا جدا

نه شرم وحیا داری ونه ترس از خدا

که مثل ملای سرپلوان میگردی باعصا

نه دنیا میشناسی نه آخرت نه روز جزا

شاعربی وزن وبی ترازو

مگرآوازۀ مرگ من درگوشها طنین انداخته که تفرقه  اندازان زبان درکاروان تفرقه سرقافله به جای شترخرسرقافله شده اند؟

کفایت نمی کند که اشرف غنی ملیت های افغانستان را با دار و دسته داخلی اش روز به روز بنام زبان، منطقه، نژاد وغیره با هم رو برو می کند تا گریبان یکدیگر خود را پاره کنند.

حالا طوریکه شنیده می شود شاگردان غنی فاشیست دست به تفرقه زنی درخارج زده اند. ولی همه میدانند آنقدر تفرقه اندازی که تحصل یافته های ایران وپشتون های آی اس آی دربین ملیت های افغانستان تخم نفاق کشت کردند که سرنگهت راخاریدند.

نگهت که به خانواده غلام محمدخان فرهاد رهبر حزب بدنام افغان ملت رابطۀ  فامیلی  داشت سالها درپوهنتون کابل تخم نفاق کشت کرد و مدتی زنده یاد الهام را هم به پشت خود کشید. ولی سرانجام الهام ازهمکاری با نگهت دست کشید و پرژۀ تفرقه اندازی نگهت به ناکامی روبرو گردید  و من روزی با استاد نگهت درامریکا روبرو شده و به استاد محترمانه گفتم:

ـ استاد کوشش کن که درایام پیری دیگر بار تعصب به شانۀ قلم نکشی... اوبا خنده گفت که همین حرفها را که به من گفتی به سیدخلیل هاشمیان هم بگو.

من  گفتم استاد هاشمیان آنقدرخرابی دربین اقوام کرده که اگرخود را در قرآن هم بپیچد نه تنها دری زبانها بلکه ازبک، هزاره و دیگر اقوام هم به حرف و قلم هاشمیان باور ندارند. تو خود را دست پاک نساز! بگذار که ملیت های افغانستان پوهنتون  می گوید یا دانشگاه!  مردم زن شما نیست که آنها را منع کنید که دانشگاه نگو پوهنتون بگو ... شما چکاره هستید که واژه کشی کنید.

سالانه هزاران لغات نو در زبان انگلیسی داخل می شود وهزارآن لغات از زبان انگلیسی کشیده می شود از 1918 آغاز یافته تا امروز دوام  دارد چون دانشمندان انگلیس با شیطنتی که دارند به وطن ومردم خود خائین نیستند ملت هم نمیگویند که چرا این لغت ها را آوردی و چرا کشیدی واگرشما خواسته باشید طورمثال بی شرمانه درلغت نامه دری پوهنتون وپوهنحی را داخل کنید طوریکه من ملیت های افغانستان را می شناسیم زیر بار شیطانت نمی روند. دگشینری را که شما سردست گرفتید کس ازآن استفاده نمی کند مانند روسها که ازجریده پرودا درتشناب به جای کاغذ تشناب استفاده می کردند وتصویر لینن را که در پیشانی روزنامه پراودا چاپ شده بود با مواد غایطه خود رنگ آمیزی میکردند.

 اکثریت خانواده استاد هاشمیان نه تنها پرچمی بلکه جاسوس شناخته شده کا جی بی بودند. شاید به استاد هاشمیان گفته باشند که سر روزنامه پرودا درتشناب های روس چه می گذشت. و با پیشانی تصویرلینن کجای خود پاک می کردند.

 بشما اطمینان می دهم روزی فرا می رسد که دگشنری رذالت که نام زبان مقدس دری را سر آن می گذارید مانند روزنامه  پرودا در تشناب ها دست به دست می شود. چرا ملیت های افغانستان شما وسایت جرمن جرمن را شناخته اند.

و شما کسانی را درساختن دکشنری دری پیشنهاد می کنید که سالها عرابه رذالت تفرقه اندازی را با کون خود تیله کرده اند وافغان جرمن خصوصاً قیس کبیر(کچولو) نوری شاگرد حبیب الله مالی اچکزی و یا مسعودفارانی پرچمی که در بین دری زبان و پشتو زبان سالهاست بیشرمانه تفرقه اندازی میکند وسیستانی هم سر مسعود فارانی را خاریده... او درمسلک خود وارد نیست حالا به ملیت افغانستان دگشنری می سازد که روح تره کی و ببرک شاد شود.

داکترکاظم کسی است که خانواده آن  ازجمله کلاه سرخک ها است سرصدها نفرقزل باش توسط خانواده نادر بریدند چرا لغت نامه اقتصادی وتجارتی رانمی سازد که درآن وارد است وضرورت هم است.

ویا انجینرهای که خود را نابغه دری قلم یاد میکنند چرا بند تنبان خود را از پشت کون می بندند چرا دکشنری تخنیکی را نمی سازند تا جوانها به اطلاعات تخنیکی آشنا شوند که دنبال تفرقه اندازی هستند

کسانی رادرساختن این دیکشنری پشنهاد کرده اند که هر روز با قلم تفرقه می اندازند و با مادرخود زنای قلمی میکنند.

با این کارهایکه قیس کبیر یا قیس کچولو میکند نه به خود...مانده نه به دیگران با وجودیکه روز بروز مشت تفرقه اندازی و فاشیستی شان باز می شود و از صندوق افغان جرمن مانند مسجد شاه دوشمشیره کاندوم و کریم موی پاک می برآید باز هم دکان مساجد  به روی فاحشه های تفرقه اندازقلم بازمانده. اگرازخدا نمی ترسد از مردم باوجدان و باغیرت لغمان شرم کند متعصبین زبان هیچ زبان موقع ندهد که بیشتربین ملیت ها افغانستان تفرقه اندازی کنند وپشتونها و دری  زبانان باغیرت زیر دو و دشنام مردم جاهل نیندازند بگذارند که خون ملیت های افغانستان باهم بجوشد. قیس کچولواین یک توصیه بود نگذار که دیگران به خاطر رذالت خود ترا استعمال کنند من مریض هستم دعا کنید که صحت من خوب نشود درنوشته دوم تنبان سایت شما را با بی وجدانهای قلم می کشم وبا خانم واصل وهاب بگوید که فریب این دلقکان را نخورد با خار استنجاء  نزند که لب های سرخ سرخ تر می گردد ومن ترا ازهمه بیشترمی شناسم.

ادمه دارد