افغان موج   

صديق راهي

 بر همگان روشنست زمانیکه کتاب بی خاصیت و بی کیفیت وبی ظرفیت " رها در باد" خانم بی بهأ انتشار یافت من بعد ازخوانش آن تصمیم گرفتم که قسمت وار گفتار های بر آن داشته باشم و این نوشتار سرتا پا بی علمیت وسبک پایه را به نقدبکشم وآنهم نقد های مستند براساس نوشته های بازاری خود خانم بهأ که ازهیچ نوع استدلال ومنطق برخوردار نبوده و کاملاً پر ازضد و نقیض گوئي ها وفسخ کردن ها میباشد؛ بر همین مبنا و دلیل است که اینجانب تا کنون گفتار های شش گانه را خدمت خوانندگان محترم تقدیم داشته ام و سلسلۀ بعدی نقد هایم برای بر ملا ساختن دروغ ها، بهتان ها وجعلکاریهای این شعبده باز ننگین سرشت ادامه خواهد یافت. بدین منظور است که میخواهم اولین نوشتار های این موجود خرد باختۀ ابلیس صفت را که تحت عناوین " از دژخیمان بیدادگر تا به فرار از جهنم کمونیزم " و " انتقاد مضحک " نام دارد غرض مطالعه وآگاهی بیشترعلاقمندان حقیقت یاب مسأیل سیاسی پیشکش کنم که خانم بهأ بعد از نشر آن در مجلۀ " قلم در خدمت جهاد" آنرا بسط وتوسعه داده و پر از داستان های شاخدار وجعلی ساخت تا از یک جانب کام وپلان اربابان مورد نظر خویشرا برآورده ساخته باشد واز جانب دیگر غرض بدست آوردن پول و جیفۀ دنیا دست به نوشتن چنان ننگین نامۀ دیگری زد که همانا کتاب مورد نظررا بنام "آیا نجیب را میشناسید؟ " عنوان گذاری کرد وبرای نوشتن این دشنام نامه نوشته های مذکور را بدست استفاده گرفت که خانم بهأ تا کنون بار اتهام نوشتن اش را به عهدۀ من میگذارد؛ اما اینبار من تمام جوانب نوشته های بوقلمون، بی ارزش و رنگارنگ ویرا زیر زره بین ارزیابی و یافتن حقایق میبرم و هیچ گونه سوال را در زمینه در اذهان توانمند خواننده گان باقی نمیگذارم تا هنوز هم شک روا دارند که گویا حرف ها وفرموده های خانم بهأ درست است و نویسندۀ اصلی کتاب خانم بهأ نبوده گویا من میباشم.

بگذارید تا روشن گردد که سر نخ در کجا گره خورده و کیها در گره زدن هایش چهره های اصلی سناریو بوده اند ولی اکنون دستنویس های تقلبی ساخته شده در لابراتوار های سازمان استخبارات نظا می پاکستان را بیرون میکشند و برای تبرئۀ عمل بزدلانۀ شان روی آن انگشت گذاشته می خواهند پل پای خود واربابان جنایت پیشۀ پاکستانی شانرا را بپوشانند اما کئ میتوانند چنین آرزو های برباد رفته وشیطانی را جامۀ عمل بپوشانند؛ گند افتضاح زنده گی منحوس خانم بهأ بالا گرفته است ودگر هیچ امکان ندارد که از رسوائي های محتوم سیاسی جلوگیری بتواند این پیآمد طبیعی دروغ گفتن ها، هرزه سرائي ها وجعلکاریها است؛ شرمساری وسرافگنده گی همیشگی چنین است پایان کار.

خانم بهأ !

من آن بیدی نیستم که از " باد های رها شدۀ " پرتعفن ومشمئز کنندۀ شما بر خود بلرزم اینبار ترا با تمام اسناد جعلی ساخته وبافته ات در محاکمۀ وجدان های بیدار، شریف وحقیقت پرست حاضر میکنم تا چهرۀ اهریمنی ات را عریان ونمایان ببینند و دریابند که شما از تبار سیاهکاران انسانیت برانداز هستید که فقط توطئه ، شانتاژ ، دسیسه سازی وعوام فریبی برنامۀ دوامدار زنده گی ننگین تان است

 

اینست نوشته ای سر تا پا پر از گند و دروع ثربا بی یها

Aznade-Soraya-New-Complet