افغان موج   

داستان

فیلتر
خاک 07 سرطان 1401 58
یادی از عشق 12 ثور 1401 163
ساقهُ بشکسته 16 حوت 1400 167
از «کابوس ها» 07 دلو 1400 303
شکست و سکوت... 25 قوس 1400 282
فرار 20 عقرب 1400 335
سفر در نامعلوم 01 جوزا 1400 553
همراه با «مینا در برف» 04 حوت 1399 724
روح یک کودک نو تول 26 قوس 1399 797
داستان کوتاه ( معـجزه ) 29 میزان 1399 853
در دانه های خلق 13 اسد 1399 911
شیر و خون ( داستان کوتاه ) 26 دلو 1396 2783
شیشه و سنگ ( داستان ) 29 میزان 1396 2976
مرد عوضی ( داستان ) 23 میزان 1396 3489
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... 10 میزان 1396 3030
و بوت ها به خانه برگشتند...(داستان کوتاه ) 02 میزان 1396 2915
شاه بـى بـى شو خوكنى و صبح ببينى! 06 اسد 1396 2951
جزیره وحشت ( داستان ) 17 جوزا 1396 3981
ریگتا ( داستان کوتاه ) 28 حمل 1396 3817
یاد برف ، یاد باغچه 22 دلو 1395 4020
بـــرادری ( داستان کوتاه ) 24 جدی 1395 3734
جنگ ( داستان كوتاه ) 06 جدی 1395 3738
از «کابوس ها» 30 جوزا 1395 3724
عبور ثانیه ها ( داستان ) 20 ثور 1395 4153
نیش عقرب 19 ثور 1395 4342
مکتب ویا خانه شیطان ( داستان ) 25 دلو 1394 4524
اسیران ( داستان کوتاه ) 26 جدی 1394 4084
پیوند ( داستان ) 15 اسد 1394 4522
کودکی که نافش بریده نشد 07 جوزا 1394 4283
گدی گک (نانځکه) 23 حوت 1393 4319
دوشیزۀ روستایی (داستان کوتاه ) 18 حوت 1393 4948
چشم دید یک غریبه از زادگاهش 19 دلو 1393 4143
گهوارۀ كاغذی 16 دلو 1393 4452
گناه کار اصلی کی است ؟؟!!!!! 01 عقرب 1393 4821
خدمت 11 اسد 1393 4544
افغانستان نمی میرد 02 سرطان 1393 4617
و فریادش را شنیده شد...داستان کوتاه 09 جوزا 1393 4263
رئيس مجبور 04 جوزا 1393 4389
مادر را ستایش کنیم 21 ثور 1393 4886
خاله و خاده ( طنز) 07 ثور 1393 4450
در آيينه نوروز ( داستان کوتاه ) 25 حوت 1392 4734
گهوارۀ كاغذی ( داستان ) 10 حوت 1392 5067
خانم شلف ( داستان ) 02 حوت 1392 4594
گهواره یی در برف 26 قوس 1392 5263
زخم اجل ( داستان کوتاه) 19 میزان 1392 5089
درس عبرت 04 جوزا 1392 5153
ویلون شکسته ( داستان کوتاه) 04 حمل 1392 5122
دروگرها با داسهای سرخ 20 حوت 1391 5144
نگینه و ستاره 05 حوت 1391 5090
کارد ، خون و قصاب ( داستان) 28 جدی 1391 5839