افغان موج   

مقالات

فیلتر
ملالی جویا و طاعون قومگرایی در افغانستان 02 جدی 1388 6029
اهمیت انرژی برق 02 جدی 1388 14910
آیا جدایی دین اسلام از سیاست امکان پذیر است 28 قوس 1388 13710
کاسه انقیاد طلبان 25 قوس 1388 5668
دگماتیسم و روش های نقادانۀ علمی 23 قوس 1388 5059
فارسی یا دری؟ جنگ بیهوده 15 قوس 1388 6975
پژواک تاریخی 13 قوس 1388 5119
انسان در تاریخچه زمان 08 قوس 1388 6819
مشروعیت دولت از نظر اسلام 05 قوس 1388 8447
ستمکش و ستمگر از دید یک راه گم 04 قوس 1388 4984
چه گوارا 02 قوس 1388 4901
درس های تاریخی از انتخابات سال 1388 01 قوس 1388 5418
ملا زادۀ عمر خطاب 22 عقرب 1388 6277
یک "شکست ظفر نمون" دیگر 19 عقرب 1388 4983
دولت کرزی مشروعیت ندارد 14 عقرب 1388 5387
دو پرسش خنده آور 09 عقرب 1388 6522
بیگانه گان، چهره های ناخوش آیند 07 عقرب 1388 4748
این یک حقیقت انکارناپذیراست 07 عقرب 1388 6112
ای هموطن آنقدربیچاره شدی که بدنبال قران خورمی روی 03 عقرب 1388 5783
طنز انتقاد و یا واقعییت استقبال 27 میزان 1388 6542
جنگ غاصبان نبرد نابرابر 27 میزان 1388 4725
بـُن بست در افغانستان 22 میزان 1388 5023
جاسوسان پاکستانی 22 میزان 1388 6742
دمکراسی ، اسلام و حقوق بشر 22 میزان 1388 5914
احمدشاه مسعودمارآستین پهلوان احمد جان 15 میزان 1388 8481
لشکرسرسپردگان راه آزادی 07 میزان 1388 5701
گـــزارش از گـــردهمـــایی هـــالند 05 میزان 1388 4675
کامبخش خار دیده پیروان مکتب اخوانیزم 02 میزان 1388 5509
نتیجه انتخابات و مردم 02 میزان 1388 4981
محل تولد احساس انساندوستی را ایجاد نمی کند 30 سنبله 1388 5059
چه کسانی فاجعه ی11سپتامبررا سازمانده ای کردند 22 سنبله 1388 4569
خرد وانديشه در شعر ناصر خسرو 21 سنبله 1388 8582
مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن 21 سنبله 1388 5234
ما و منوران غرب 21 سنبله 1388 5076
پاسخ به تاریخ 06 سنبله 1388 4957
کاروان اکبر 31 اسد 1388 5431
روشنفکران مردم ستیز 22 اسد 1388 4895
جایی که یک بهانه برای ترانه نیست 21 اسد 1388 5377
فرهنگ انتخابات در تاریخ افغانستان 21 اسد 1388 7291
بدون آزادی انتخابات بی معناست 18 اسد 1388 5319
او همیشه زنده است 18 اسد 1388 6070
پیام ها و یاد بود های از استاد شبنم غزنوی 04 اسد 1388 5100
قسمت سوم مصاحبه امان معاشربا جناب آصف آهنگ 03 اسد 1388 4956
قسمت دوم 03 اسد 1388 4360
انتخابات افغانستان واقعیت تا رویا 03 اسد 1388 5111
بیانیه آغاز به کار کمپاین %50 29 سرطان 1388 4597
ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است 12 سرطان 1388 5063
شملۀ میرویس نیکه و احمدخان ابدال را بخاک مالیدند 03 سرطان 1388 4925
الفــبا در آب 28 جوزا 1388 4615
سخنرانی باراک اوباما در قاهره مصر 20 جوزا 1388 5124