افغان موج   

اهمیت انرژی برق

پیشگفتارکتاب برق ساختمانها بدون معلم:

 نویسنده خلیل الله عالم متخصص برق

سخنی چندازنویسنده باجوانان :

جوانان عزیزهیچ جادوی یا معجزه ای درکشورهای پیشرفته اتفاق نیفتاده

که یک باره این همه انکشاف وتکنولوژی بدست آورده باشند.

 این نتیجه تلاش وگوشش است.

از پیدایش انسان تاامروزابزارساخت بشرکه نام آنرا تکنولوژی گذاشته اند درپیشایپش

پیشرفت های مادی ومعنوی اقتصادی وحتا درعقلانی کردن بشرامروزنقش بارز و پرباری داشته است .

این تکنولوژی کرۀ خاکی مارا از یک د هکده هم کوچکتر کرده است وبه سرعت ناباورکردنی به  پیش میرود واین نقش روزافزون است . شایدهم درجهانی که ما درآن زنده گی میکنیم اگر تکنولوژی  نبود این همه ترقی و پیشرفت هم نبود. بدون شک تصمیم گیران جهان مادی امروز و د یروز وحتا فردا کسانی هستند بودند وخواهند بود که تکنولوژی پیشرفته تری را داشته باشندو به رشد آن تلاش کنند.

ازآنجا ی که جهان سوم دراین راه غفلت فراوان کرده است اگربرای جبران آن تلاش نکنند .

همان طوری که ازقربانیان دیروز وامروزبودند وهستند فرداهم خواهند بود. شما جوانان

هستید که نه تنها بار سنگین عقب افتاده گی ها وفقرکمرشکن که برای شمایان میراث مانده است.

 نه تنها آنرا کنارزده باآن مبارزه کنید بلکه بگوشید تاباید  در ردیف کشورهای  پیشرفته و دارای افتخارات بلند علمی قرارگیرید.  باید برای نجات کشورتان ونسل های آینده کمرهمت بسته آن چی دردست دارید قدرش راه بدانید وآن چه از تجارب گذشتگان آموخته اید در حفظ نمودن ودررشد آن کوشا باشید.

شاید درد نا کترین جمله وبغرنجتراین باشد که عرض میشود دردنیای مادی امروز که ما زندگی داریم کرامت انسانی وعلمی هرملت به رشد علمی وا ندازه تولید در سرزمین آن مقایسه میشود. ازآنجا روزبروز برحجم تولید اضافه میشود وجهان به سوی اکتشافات جدید علمی پیش میرود. متاسفانه جایگاه افغانستان در پائین ترین ردیف قراردارد.  چی باید کرد ؟

 نخست دلسوزی, پشتکار, تعهد, وطن دوستی شماجوانان را میطلبد .

شما آگاهستید که بعد ازکشف انرژی برق برای بشریت این امکان میسر گردید تابه پیچیده ترین رشد تکنولوژی دست یابد . کشف انرژی برق یکی از پرافتخارترین د ست آوردهای بشراست. که درنود نه درصد زندگی امروز بشرنقش انکارناپزیر دارد . ازکشف انرژی برق بود که بشرامکان یافت به پیشرفت سریع اقتصادی دست یابد. بناً برق یکی ازاساسیترین والزام ترین راه برای پیشرفت ورشد اقتصادی میباشد. دراین عرصه باید کوشید این انرژی حیاتی را بومی ساخت برای بومی ساختن آن از دانش امروزی استفاده نهایی نموده تا جوانان به علم مجهزشده باید درزمینه عملی آن سرمایه گزاری درازمدت صورت گیرد وگامهای بلند واستواربرداشته شود.

به آرزوی چنین روزی در افغانستان

دوکتاب که به نام های برق ساختمان وبرق صنعتی هریک بدون معلم که به داخل کشورچاپ شداست  انتظارنقد را میکشد ازقلم بدستان توانا این انتظاررا دارم که کمی وکاستی های آن را روشن کنند 

بااحترام
 
 تماس با نویسنده    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید