افغان موج   

مقالات

فیلتر
بـُن بست در افغانستان 22 میزان 1388 3477
جاسوسان پاکستانی 22 میزان 1388 5019
دمکراسی ، اسلام و حقوق بشر 22 میزان 1388 4660
احمدشاه مسعودمارآستین پهلوان احمد جان 15 میزان 1388 5890
لشکرسرسپردگان راه آزادی 07 میزان 1388 4432
گـــزارش از گـــردهمـــایی هـــالند 05 میزان 1388 3368
کامبخش خار دیده پیروان مکتب اخوانیزم 02 میزان 1388 3634
نتیجه انتخابات و مردم 02 میزان 1388 3195
محل تولد احساس انساندوستی را ایجاد نمی کند 30 سنبله 1388 3487
چه کسانی فاجعه ی11سپتامبررا سازمانده ای کردند 22 سنبله 1388 3283
خرد وانديشه در شعر ناصر خسرو 21 سنبله 1388 6668
مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن 21 سنبله 1388 3490
ما و منوران غرب 21 سنبله 1388 3454
پاسخ به تاریخ 06 سنبله 1388 3175
کاروان اکبر 31 اسد 1388 3852
روشنفکران مردم ستیز 22 اسد 1388 3638
جایی که یک بهانه برای ترانه نیست 21 اسد 1388 3944
فرهنگ انتخابات در تاریخ افغانستان 21 اسد 1388 5737
بدون آزادی انتخابات بی معناست 18 اسد 1388 4020
او همیشه زنده است 18 اسد 1388 4328
پیام ها و یاد بود های از استاد شبنم غزنوی 04 اسد 1388 3586
قسمت سوم مصاحبه امان معاشربا جناب آصف آهنگ 03 اسد 1388 3617
قسمت دوم 03 اسد 1388 3093
انتخابات افغانستان واقعیت تا رویا 03 اسد 1388 3646
بیانیه آغاز به کار کمپاین %50 29 سرطان 1388 3219
ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است 12 سرطان 1388 3588
شملۀ میرویس نیکه و احمدخان ابدال را بخاک مالیدند 03 سرطان 1388 3625
الفــبا در آب 28 جوزا 1388 3214
سخنرانی باراک اوباما در قاهره مصر 20 جوزا 1388 3454
عاطفي را در كهنسالي بايد شناخت 08 جوزا 1388 3201
اعلامیه جمعیت انقلابی زنان افغانستان 08 جوزا 1388 3327
صدای پای فایشیزم 31 ثور 1388 3199
مهره های رنگارنگ در شطرنج انتخابات افغانستان 26 ثور 1388 3539
روز پیروزی جهاد مردم افغانستان 15 ثور 1388 7611
ازمبارزات زنانِ آزادیخواهِ افغانستان حمایت کنیم 10 ثور 1388 4034
همسویی احتمالی جنبش و وحدت محقق 07 ثور 1388 3494
هرات در گستره’ روایات تاریخی 30 حمل 1388 4681
اشتراک 11 نفردرمراسم فاتحه نخستین رئیس جمهورافغا نستان 09 حمل 1388 3968
لکـه ونه مـسـتقیم په خـپل مــکان 05 حمل 1388 3936
تاریخچۀ نو روز 01 حمل 1388 3527
هفت سين 01 حمل 1388 3308
پنج سال و هفده روز سکوت تلخ 01 حمل 1388 3147
دخالتهای رژیم ایران در افغانستان 20 حوت 1387 6093
نوشته ای در باب حق مندی کارگران افغانی در ایران 18 حوت 1387 3868
گذری در ورای اندیشه ها 17 حوت 1387 3929
به مناسبت هشتم مارچ 17 حوت 1387 30090
احمد ضیاء مسعود به دنبال چیست؟ 06 حوت 1387 3872
پیروزی ایده و آرمان بر زر و زور و تزویر 21 دلو 1387 3238
سرمشاور نظامی قوای مسلح افغانستان 12 دلو 1387 4254
مقاومت غزه، قایم بادا 06 دلو 1387 4123