افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 158
شب یلدا 30 قوس 1394 920
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5517
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 4996
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7394
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4806
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4403
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4464
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4629
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4714
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4356
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4240
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4655
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5377
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5136
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4268
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4722
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5332
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4224
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 8256
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4337
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4067
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 5993
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4228
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6396
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 4665
اندرزنامه فردوسی (بخش یازدهم جدید 08 قوس 1385 7369
آیین عیا ری و جوانمردی(قسمت دوازدهم جدید 23 عقرب 1385 10493
اندرزنامه فردوسی (بخش نهم جدید 07 عقرب 1385 14057