افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 246
شب یلدا 30 قوس 1394 1010
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5670
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5128
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7498
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4906
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4497
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4567
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4721
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4818
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4445
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4356
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4757
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5465
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5214
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4371
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4848
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5448
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4322
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 8444
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4447
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4155
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 6127
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4308
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6515
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 4750
اندرزنامه فردوسی (بخش یازدهم جدید 08 قوس 1385 7514
آیین عیا ری و جوانمردی(قسمت دوازدهم جدید 23 عقرب 1385 10701
اندرزنامه فردوسی (بخش نهم جدید 07 عقرب 1385 14254