افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
شب یلدا 30 قوس 1394 858
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5300
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 4874
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7257
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4688
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4248
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4324
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4479
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4569
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4189
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4017
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4534
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5246
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 4980
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4130
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4575
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5146
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4073
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 7728
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4139
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 3942
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 5704
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4141
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6071
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 4551
اندرزنامه فردوسی (بخش یازدهم جدید 08 قوس 1385 6932
آیین عیا ری و جوانمردی(قسمت دوازدهم جدید 23 عقرب 1385 10124
اندرزنامه فردوسی (بخش نهم جدید 07 عقرب 1385 13469