افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
شب یلدا 30 قوس 1394 741
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5106
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 4684
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7109
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 4532
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4061
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4162
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4352
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4429
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4020
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 3855
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4382
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5096
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 4811
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4004
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4407
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 4992
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 3917
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 7382
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 3991
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 3817
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 5485
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4028
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 5895
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 4407
اندرزنامه فردوسی (بخش یازدهم جدید 08 قوس 1385 6757
آیین عیا ری و جوانمردی(قسمت دوازدهم جدید 23 عقرب 1385 9919
اندرزنامه فردوسی (بخش نهم جدید 07 عقرب 1385 13202