افغان موج   

غلام حیدر یقین

فیلتر
کاکه ها و جوانمردان هرات باستان 18 اسد 1397 416
شب یلدا 30 قوس 1394 1085
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 21 میزان 1388 5829
سخنی چندپیرامون کتاب لیلی ومجنون 31 سنبله 1388 5257
پیرامون کتاب لیلی و مجنون 15 سنبله 1388 7687
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست و هفتم 04 جدی 1386 5027
به یاد شاعری که هم عاقل بود و هم بیرنگ 23 قوس 1386 4632
آئین عیّاری وجوانمردی قسمت بیست وششم 06 قوس 1386 4742
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و پنجم 10 عقرب 1386 4858
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و سوم 10 عقرب 1386 4928
آئین عیّاری و جوانمردی قسمت بیست و چهارم 24 اسد 1386 4560
آئین عیّا ری و جوانمردی قسمت بیست و دوم 30 جوزا 1386 4481
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیست ویکم 02 جوزا 1386 4888
سیری در نسخۀ یوسف زلیخا 26 حمل 1386 5586
افسانه مغل دختر 26 حمل 1386 5369
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت بیستم 20 حمل 1386 4488
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت نزدهم 19 حمل 1386 4985
آیین عیاری و جوانمردی قسمت هژدهم 15 حوت 1385 5579
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هفدهم 16 دلو 1385 4446
اندرزنامه فردوسی قسمت چهاردهم 11 دلو 1385 8769
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت شانزدهم 01 دلو 1385 4562
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت پانزدهم 15 جدی 1385 4261
اندرزنامه فردوسی قسمت سیزدهم 03 جدی 1385 6269
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت چهاردهم 28 قوس 1385 4411
اندرزنامه فردوسی (بخش دوازدهم جدید 28 قوس 1385 6692
آیین عیا ری و جوانمردی قسمت سیزدهم 15 قوس 1385 4853
اندرزنامه فردوسی (بخش یازدهم جدید 08 قوس 1385 7699
آیین عیا ری و جوانمردی(قسمت دوازدهم جدید 23 عقرب 1385 11082
اندرزنامه فردوسی (بخش نهم جدید 07 عقرب 1385 14628