افغان موج   

مقالات

فیلتر
اهمیت انرژی برق 02 جدی 1388 14091
آیا جدایی دین اسلام از سیاست امکان پذیر است 28 قوس 1388 13002
کاسه انقیاد طلبان 25 قوس 1388 5246
دگماتیسم و روش های نقادانۀ علمی 23 قوس 1388 4674
فارسی یا دری؟ جنگ بیهوده 15 قوس 1388 6403
پژواک تاریخی 13 قوس 1388 4556
انسان در تاریخچه زمان 08 قوس 1388 6466
مشروعیت دولت از نظر اسلام 05 قوس 1388 7712
ستمکش و ستمگر از دید یک راه گم 04 قوس 1388 4641
چه گوارا 02 قوس 1388 4438
درس های تاریخی از انتخابات سال 1388 01 قوس 1388 4707
ملا زادۀ عمر خطاب 22 عقرب 1388 5833
یک "شکست ظفر نمون" دیگر 19 عقرب 1388 4474
دولت کرزی مشروعیت ندارد 14 عقرب 1388 4702
دو پرسش خنده آور 09 عقرب 1388 6008
بیگانه گان، چهره های ناخوش آیند 07 عقرب 1388 4330
این یک حقیقت انکارناپذیراست 07 عقرب 1388 5588
ای هموطن آنقدربیچاره شدی که بدنبال قران خورمی روی 03 عقرب 1388 5186
طنز انتقاد و یا واقعییت استقبال 27 میزان 1388 6048
جنگ غاصبان نبرد نابرابر 27 میزان 1388 4373
بـُن بست در افغانستان 22 میزان 1388 4458
جاسوسان پاکستانی 22 میزان 1388 6168
دمکراسی ، اسلام و حقوق بشر 22 میزان 1388 5541
احمدشاه مسعودمارآستین پهلوان احمد جان 15 میزان 1388 7623
لشکرسرسپردگان راه آزادی 07 میزان 1388 5329
گـــزارش از گـــردهمـــایی هـــالند 05 میزان 1388 4242
کامبخش خار دیده پیروان مکتب اخوانیزم 02 میزان 1388 4810
نتیجه انتخابات و مردم 02 میزان 1388 4385
محل تولد احساس انساندوستی را ایجاد نمی کند 30 سنبله 1388 4509
چه کسانی فاجعه ی11سپتامبررا سازمانده ای کردند 22 سنبله 1388 4147
خرد وانديشه در شعر ناصر خسرو 21 سنبله 1388 7998
مبارزه برای حقوق برابر و آزادی زن 21 سنبله 1388 4683
ما و منوران غرب 21 سنبله 1388 4580
پاسخ به تاریخ 06 سنبله 1388 4414
کاروان اکبر 31 اسد 1388 4887
روشنفکران مردم ستیز 22 اسد 1388 4513
جایی که یک بهانه برای ترانه نیست 21 اسد 1388 4828
فرهنگ انتخابات در تاریخ افغانستان 21 اسد 1388 6840
بدون آزادی انتخابات بی معناست 18 اسد 1388 4880
او همیشه زنده است 18 اسد 1388 5511
پیام ها و یاد بود های از استاد شبنم غزنوی 04 اسد 1388 4570
قسمت سوم مصاحبه امان معاشربا جناب آصف آهنگ 03 اسد 1388 4554
قسمت دوم 03 اسد 1388 3976
انتخابات افغانستان واقعیت تا رویا 03 اسد 1388 4561
بیانیه آغاز به کار کمپاین %50 29 سرطان 1388 4239
ز هر طرف که شود کشته، سود اینان است 12 سرطان 1388 4519
شملۀ میرویس نیکه و احمدخان ابدال را بخاک مالیدند 03 سرطان 1388 4568
الفــبا در آب 28 جوزا 1388 4235
سخنرانی باراک اوباما در قاهره مصر 20 جوزا 1388 4625
عاطفي را در كهنسالي بايد شناخت 08 جوزا 1388 4232