افغان موج   

آیت الله های ایران چه میخواهند؟

فرستنده: فریدون

بدون تردید ایران یکی ازممالک شرق میانه است که ثروت های سر شار و موقعیت جغرافیایی اش در جنوب شرق آسیا و شرق میانه استراتژیست های امریکا و اروپا را همیشه دچار وسوسه ساخته است. ایران در قرن بیستم بار ها مورد هجوم دستگاهای جاسوسی شرق و غرب قرار گرفت. از شکست  انقلاب مشروطیت و جلوگیری از ملی ساختن صنعت نفت و نصب دوباره رضاه شاه پهلوی ، شیوع  بیرویه افکار کمونیستی ، انقلاب اسلامی و نصب مرتجع ترین قشرروحانی برمقدرات هشتاد ملیون نفوس  درقرن بیستم و هجوم روز افزون افکار فایشستی به نام دین و مذهب نشان دهنده ای آنست که دست های پنهان برای بر هم زدن موازنه ای نظامی و سیاسی از یکطرف و بوجود آوردن جو ناامنی و جنگ از سوی دیگر در شرق میانه توسط آخند های ایران دامن زده میشود.

به مجرد به قدرت رسیدن خمینی سازمان های جاسوسی غرب و اسرائیل سرمایه گذاری روی استحکام پایه های این حکومت را آغاز کردند. آخند های ایران در همان روز های اول پیدایش شان به صدور انقلاب اسلامی شیعه در عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، فلسطین و سومالیا  مبادرت ورزیدند و در نتیجه پلانهای شوم ایشان توسط نماینده های آنان درجنوب عراق شروع گردید. و نتیجه این سیاست شان شروع جنگ میان دوملت مسلمان یعنی دولت صدام حسین و ایران گردید. عراق در بهبوحۀ پیروزی برایران توسط اسرائیل ( ایران گیت) و امریکا با فرستادن سلاح های پیشرفته توانست معرکه آفریده اش را مرفوع و به نحوی با دولت صدام حسین کنار اید و اما به تحریک آیت الله ایران امریکا بر عراق لشکر کشید و نتیجه آن یک ملیون کشته و هزاران انسان عراق را به ترک مامن اش مجبور کرد. آخند های ایران با همیاری همین سازمان های جاسوسی با تحریک مسائل ملی در افغانستان و با استفاده از نفوس شیعه اتحاد های نامیمون را میان جنگسالارانی چون عبدالعلی مزاری، دوستم و حکمتیاردر مقابل شورای نظار بوجود آورد و نتیجتا باعث تخریب پایتخت افغانستان کابل گردیده وکشتار بیش از شصت هزار مردم غیر نظامی و مهجرت صد ها هزار مردم افغانستان گردید. برای طالبان  به خاطر گرفتن قدرت سیاسی کمک های نظامی، اموزشی و سیاسی کرد. آخند های ایران در لبنان برای بوجود آوردن تنش های سیاسی  مضاعف با پشتیبانی از مرتجعترین قشر جامعه یعنی حزب الله ها باعث خرابی شهر بیروت عروس شهر ها گردید و در فلسطین با جنبش حزب الله و حماس بخاطر تداوم جنگ و بی اثر ساختن گفتگو های صلح میان سازمان آزادیبخش فلسطین  تا آخرین سرحد کوشش کرد.

آخند های ایران از سال های 2001 به همکاری چین و کوریای شمالی و روسیه برای ساختن سلاح اتمی و تبدیل نمودن منطقه شرق میانه به کانون تشنج  پیمان های سری امضاء و نتیجتا در سال های 2007 نخستین هسته های تبدیل اورانیوم غنی شده بخاطر ساختن بم اتمی را روی دست گرفت.  

تقریبا از سال 1945 نسبت نبودن حکومت ملی فقر در افغانستان تعداد زیادی از مردم ما اعم از پشتون، تاجیک، هزار و ازبک جهت کاریابی به کشور ایران راه یافتند و در چشم دید های خودم در سال 1356 این کارگران در تعمیر شاهراه ها ، بلند منزل ها، مزارع کشاورزی و انکشاف شهر های ایران کار های شاق و دور از تصور را پیشبردند. آخند های ایران در جنگ با عراق به پیمانه وسیع از چریک های افغان در جنگ مقابل دولت صدام استفاده کرد. در سال 2001 زمانیکه پروژه ساختمان قطار بین شهر مشهد در حال پیشرفت بود فایشست های مذهبی ایران طرحی را از مجلس گذاشتاندند که کارگران افغان بدون مجوز باید از کار اخراج شوند و در نتیجۀ آن  پروژه قطار شهری مشهد برای مدت یکهفته تعطیل گردید تا آنکه پارلمان ایران مصوبه اش را پس گرفته وبه کارگران افغانی اجازۀ دوباره کار داد. بدون تردید نیروی کار افغان ها در نیم قرن گذشته در ایران ازرانترین نیرو بوده ودر بیشتر از 60 در صد گسترش صنعت، شهر سازی، کشاورزی ودام پروری مصرف شده است. اما خاصتن بعد از به قدرت رسیدن فایشست های مذهبی با شدت تمام علیه افغانها مهاجر در ایران تبعیض درنظر گرفته شده و اطفال و جوانان  خانواده های افغانستان از حق تحصیل و حتی گاهی سرپناه محروم بوده اند.

درین اواخر دولت خونخوار آخندی به بهانه قاچاق مواد مخدره سه هزار افغان را که علیه زندان ها، کمپ های مهاجرین . تصویب های غیر عادلانه دادکستری های ایران احتجاج نموده اند به اعدام محکوم کرده است.در سرحدات مهاجرین را بدون امر ایست تیرباران میکنند.

ایران بعد از حمله نیرو های ناتو بالای افغانستان سیاست یک بام و دو هوا به پیش گرفت. از یکطرف با انداختن تفرقه های زبانی و ملیتی میان افغان های با تشکیل سازمانهای مخفی و گرفتن اجیر چه در داخل افغانستان و چه در اروپا و امریکا کوشش های فراوان کرد و از طرف دیگر خود را ضد نیرو های ناتو وانمود میکرد. برای بوجود آوردن تنش های فراوان حتی به رئیس جمهور کرزی رشوه تعین کرد. واین در حالی بود که برای بر افروختن آتش نفاق میان پشتون ها و تاجیک های افغانستان با پخش اندیشه های نژادی و زبانی برتر کوشش دارد.

ایران در زمان جهاد علیه شوروی وقت در مشوره با روس ها  چون پاکستان گروه های مجاهد افغانستان را به هشت حزب تقسیم نموده و این احزاب را با پیروی از سیاست های آی اس آی پاکستان به جان هم انداخته و تعداد زیادی از شخصیت های سرشناس را به قتل رساند. در سالهای 1996 زمانیکه طالبان به هرات هجوم آوردند لشکری از نیرو های اسماعیل خان را اجازه ای عبور از مرز داده و درمدت پنج سال تمام سهولت ها را برای فعالیت های نظامی دوباره شان مهیا ساخت. حتی بعد از شکست طالبان و هجوم نیرو های ناتو به افغانستان عمل به مثل را برای طالبان انجام داد و در امتداد  جنوبی مرز با افغانستان به گشایش کمپ آموزش نظامی و مسلح ساختن طالبان با سلاحهای پیشرفته مبادرت ورزید است. اردگاه سفید سنگ و در جنوب مشهد و شهرک گلشهر در شرق مشهد هنوز هم محل زور گویی بغاوت و شقاوت علیه پناهندگان افغان است.

آخند های ایران در حالیکه در خفاء پیمان های نظامی و اپراتیفی با سازمانهای جاسوسی  امریکا، انگلیس و اسرائیل دارند و از مدت سه و نیم دهه به اینطرف باضد امریکایی بودن و اسرائیل بودن  تظاهر میکنند برای رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و سازمانهای تجزیه طلب افغانستان زیر سلطۀ امریکا کمک های بیدریغ پولی میکنند. این در حالی است که ملت ایران توان خریداری احتیاجات اولیه خود را از دست داده اند.

ایران که از مدت ده سال به اینطرف با افغانستان راه های تجارتی باز داشت درین اواخر به بهانه استفاده ناتو از مواد سوخت تجاران ملی افغانستان که از طریق ایران ترانزیت میشود تانکر های مواد سوخت را در انطرف مرز متوقف ساخته و حتی به دولت دستنشانده کرزی الیتماتوم صادر میکند که از خشم مردم در مقابل این عمل جلوگیری ومسببین آنرا به سزای اعمال شان برساند. در غیر آن به جیره ای رئیس جمهور و معاونان آن تجدید نظر خواهد کرد.

آخند های ایران در مدت ده سال با دادن رشوه به کمپنی های ساختمانی بند سلما در هرات و کجکیدر  هلمند مانع پیشرفت ساختمانی این بند ها گردیده و حتی در سال1359 با فرستادن مواد منفجره به یکعده بیوطن به نام مجاهد ساختمانهای نیم کاره بند سلما در هرات را منفجر کردند. آخند های ایران از تمدید پاپلاین انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان ظاهرا خیلی نگران اند.

آخند های ایران بدون تردید مدرن ترین سلاح امریکا( ضد امریکا بودن و آب ریختن به آسیاب امریکا)  در شرق میانه برای تجزیه فریکی سرزمین های مسلمانان اعم از عراق، افغانستان، پاکستان، عربستان، سودان، تونس و لبنان و فلسطین، تداوم جنگ های گرم وسرد، بازاریابی برای فروش سلاح های مدرن امریکا، چور و چپاول نفت در شرق میانه و قاچاق مواد مخدره در سراسر جهان بشمار میروند.

 تا وقتی این ایات شیاطین درین جغرافیای شرق میانه نفس میکشند از اتحاد ممالک اسلامی،  صلح و امنیت، انکشاف اقتصادی و نه هم ازآزادی خبری خواهد بود.

فریدون ـ فرانگفورت

15 جنوری 2010