افغان موج   

زخم کاری

از سید فضل احمد "پیمان"

اگر  زخــــم  کسی  کاری  نباشد

بلـــندش  تا  فلـک  زاری  نباشد

مـــــروت آنچنان گردیده  معدوم

که در این عصــــر پنداری نباشد

چنان خــــوابیده ما را شاهد بخت

که  او را هیــــچ  پنـداری  نباشد

بخـــــوان آلوده تر از کشور  ما

بزیر  چـــــرخ  زنــگاری  نباشد

عـــــنان اندر کـف اعداء سپردن

طـــریق  ممــــلکت داری  نباشد

گـــــــرفتن ملت خود را گروگان

ســــــوای  کیش غداری   نباشد

فســــاد و فسق را اسباب ترویج

بغـــیر از فقــــر و بیکاری نباشد

خـــــوشا روزیکه سهم ما زگیتی

عـــذاب و محنت و خواری نباشد

جهــــــان کانون عدل و داد گردد

نشـــــانی  از ستـــــمگاری  نباشد

خوشا وقتیکه دشمن را ازین خاک

مجــال  بهـــره  بر داری  نباشد

دگـــر  هـــرگز بخون  بیگناهان

ســرشک از دیدهء جاری نسازد

خــــوشا ایجاد دنیای که در وی

اثر از مـــــــردم  آزاری  نباشد

نفــــاق اندازی و تبعیض جویی

دغـــــلبازی  و مــکاری  نباشد

نمی تابم ســـر از فرمان واعظ

بشــــرط  آنکه  درباری  نباشد