افغان موج   

عقاب زخمی

عقاب زخمی ام در اوج پامیر
بُود دنیا برایم سخت دلگیر....
شکوه پیکرم هر چند سنگ است
به قلب دشمنان ام گشته ام تیر

سعودی
ابوبکــــــر و عمـــر دوباره آمد
به قرن بیست و یک هرکاره آمد
مسلمان میکُشند و میخورند خون
به نسل هر سعودی چاره آمد

خدا جان
یکی را نان جو میدی خدا جان
هزاران را پلو میدی خدا جان
یکی را آمر امر ... نبوت
هزاران تو دو* میدی خدا جان

وحی
شده عمری به این غم مبتلایم
و تا عرش فلک پیچد صدایم
که اگر هستم گنهکاری دو عالم
چرا وحی نمیآید برایم

 

ن.ت