افغان موج   

گـر آشــنـا وســیلـۀ خـصـم زبـون شود

سرتاسر وطـن به خـدا غرق خون شود

گرسده ها به جنگ وبرادرکشی گذشت

بـایـد ز سـینه عـقـدۀ خونین برون شود

باگرگ دنبه خوردن وبا میش نوحه گر

این طرح ورشکسته زبنیان نگون شود

ظلـم عـرب، و حلم عجـم را مبر ز یاد

صد بار تجربه!! غـم دورِ قرون شود؟

همسایه تا به آتش و خون میکشد وطن

بایـد که طـرح و چارۀ نـو آزمون شود

ورزش در تمدن ما چـون عبادت است

لیکن بـه پکتیکا روان بحـر خـون شود

طالـب که قتل عـام کـنـد و آتـش افکـند

بـایـد که منـفجـر ز بـیـخ و درون شود

ارگون وپکتیکا، شمال وجنوب وغرب

خالی زگرگ و قاتل و دیو حرون شود

غمداستان قتل و خشونت به صد زبان

عبرت فسانه یی ز فریب وفسون شود

خوش آندمی که جای نهیب سیاه جنگ

میهن پر از ترانۀ عشـق و جنون شود

رسول پویان

24/11/2014