افغان موج   

 سوال های پی توی  جواب های کردکی

 بی بی سی: چرا بندل بندل بی تفنگ ها در زد وخورد تفنگ دار ها در آن دنیا میروند،وهماهنگی نظامی جور نمیشه؟

کر زی: ولا مه خو چند  کرت گفتم که این بی تفنگ ها را همراه طیاره نزنین که خوشم نمیاید، مگر کی را بگوی.

بیدر ! پوچاق های تروریست که بپرانی دیگه مزه دارد ، و کش مکش در یک ملک دیگه مزه.

همراه آنهای که نارنجک میارند و مردم اوغانستانه پرچه پرچه میکنندو تروریست هستند ،همراه مشت و لگد کار بیگیریم

مگر آنهای که کت ما جور هستند ،یا ترس ورداشته شان مگر دل شان نیست که قوم را اوگار کنند، همرای شان جور بیایم یک رقم ،یگان قصه مصه کنیم.

بی بی سی: او بیدر این مذاکرات تان خو فایده نکرد ،نفر آشتی ملی گفت در شش سال پنج هزار آدم از کسانی جوت بودند

پس آشتی کردند و کل شان هم جغله و چیده و میده ،یک دانه نفر خطری و مهم در بین شان نیست،چه گفتی دراین باره؟

کر ز ی: چی میگی بیدر !؟حقه نتیجه داده ،پنچ هزار کلان گپ اس کلان خیز اس.گپ خوده بفام، یک عیال که تنها زن وشوی هم باشه آشتی کند کته گپ است .او ساده!

هر روز بندل بندل کلان ملاه طالب ها میایند همی شله که بیا آشتی بیا آشتی نکو قهر بیا آشتی ،جوت فایده نداره

ای ره سی کو حقه کارشده ،نمیبینی تحول را در وطن هر روز انتحار پشت انتحار.

اما این که چرا بم اندازی و زد و خورد دوام داره ده پشت خود بسیار گپ ها داره .بیدر مه طالب بیچاره  ره ملامت نمیکنم طالب وطنی دشمن وطن نیس، خانه دشمن خراب که از نام طالب کم بخت استفاده میکنداگر نه طالب نگو فرشته بگو فرشته.دشمن از نام ملاه طالبک کار میگیرد .مه میگم برو دشمن بچه ته گور کنی!

بی بی سی: دشمن کیست؟

کرزی: ولا هرکه باشد طالب نیست .او بیدر معلوم است این الق+اعده و خارجی ها خو میفامی که هدفم نتو میگن ناتو میگن تا حالی نام شانه یاد نگرفتیم نیستند .

آنها دشمن این خاک ،این مردم،این قوم، دشمن اوغانستان،پاکستان،هندوستان ،عربستان ،انگلستان وهر چه ستان است در دنیا هستند ، خاص وخاص دشمن پشتونستان.بنام طلبک  کت اوغانستان و پاکستان بد خلقی میکنند. اندیوال و نفر الق+اعده بنام طططااااالللب فقط وفقط کت پشتونستان  بخیلی دارند چوندی بیگیر ،تن گه بته ،تیله کو ،قواره کو یک دشمنی که حیران بانی .

او ططااللبب کم بخت بنام پشتونستان چه غرض داری ؟دیگرا ره گیر کو! یگان پنجابی منجابی ره او ظالم!

بی بی سی: چرا کت پشتونستان بخیلی میشود به گپ تو در فرق شان میخوره؟

کرزی: یک پرسان اساس کدی ،بیخ ده تاریخ اس از خاطر بیخ اس که ده فرق شان میخوره.مکتب سر شان بسته میشه ،اولاد هایشان بی سواد میشه ،اوره چه میکنی که بد نام میشه ای کلش بخیلی های بیخکی اس،و برای از بین بردن شان ما عجله داریم.

بی بی سی:از بین بردن کی؟ پشتونستان ؟؟؟؟؟

کرزی: نی بیدر فکرت ده کجاس دشمن ره میگم.

انتخابات در ایا لت مرزی نشان داد که پشتون ها افراطی نیستند.

بی بی سی: اول خو این گپ ره چه به سوال ،باز کدام طرف مرز ره میگی ؟

کرزی: بیدر بسیار حوصله داری یک ،دوم هر طرف مرز که دلم شد به تو چی؟

گوش کو ،اگر برای شان اختیار بدهندخواهی دیدی که چقدر مظلوم هستند دل آدم میسوزد برشان، بسیار سر شان حمله شده کل جایداد شان ره گرفته اند اگر برای شان کمک شود یگان جیب خرچی  بدهند وطن خیرتی میشود.

بی بی سی: شما گفتی که الق+اعده  پشتون ها را هدف قرار میدهد ،مگر من یک دفعه که گذر کردم از محله، مردم پوس پوسک داشتند که از طیاره امریکایی به جای گندم و آرد بمب میریزند و میگویند که از دو طرف  ما قفاق کاری میشویم در این باره چی میگی؟

کرزی: متاسفانه وقتیکه  الق+اعده یورش میبرد ،در جواب ما از طیاره کار میگیریم .مه خو از خفک کردن مردم عادی دق آوردیم یگان مردم های غیر عادی ره که گیر بیاید یک دقیقه ساعت ما تیر شود.

امریکا دشمن مردم نیست از الق+اعده است آنها  الق+اعده را میزند  بد بختانه سر مردم میخورد هنوز نشان شان پخته نشده به مردم بگو کمی حوصله کنند.قول بده که بگوی.

امریکا سرک میسازه، مکتب  میسازه کلکین ببخشی کلینیک میسازه امروز که من این جا نشسته ام و پر میگویم امریکا و دنیا معاش مامور دولت من را میدهند مرا نمی گذارند که در تر وخشک دست بزنم ،میفهمند که دستم تنگ است.بیا خیر باشه میگن قرض سر بودنه  بودنه زنده باشه.

بی بی سی : ببخشی بودنه نه زاغ

کرزی: بودنه و زاغ چه فرق داره هردویش خزنده هستند.

بی بی سی: خزنده نه پرنده ،به هر حال در روز اول گفتند که در زد و خورد مردم عادی ضرر نکنند اما مه که خبر شدم اصل هدف همین ها هستند.

کرزی: روز اول که دیدمش گفتم هی هی چه بیتی! خو چه گفتی ؟بلی راست میگی بیدر ما کوشش داریم که غیر از مردم عادی مردم غیر عادی را هم وردار کنیم.

بی بی سی : این راست که نیرو های خارجی همراه کلان های محلی جور نمی آیند و یک خر سوار هم تیر نمیشوند یعنی یک پرسان مفت هم نمیکنند؟

کرزی : در اول مشکل بود مالاغر بودیم دولت مولت نبود هرکس سر دل خود بود مگر حال کمی بند وبست ما جور شده کسی شور داده خود را نمیتوانه زور بد چیز است.قهه قهه قهه...

بی بی سی: تا حالی جور نیامدید؟

کرزی: جور میشه بابا یک گپ محکم نگیر نه.

بی بی سی: یک مثال ناجوری شما بیرون انداختن دیپلمات خارجی است خودت گفتی که یگان کار های پت پت میکردند، دیگر از چقدر گپ ها خبر نداری؟

کرزی: مه گفتم که گپ را شور ندهی  خیر باشه.کار های پت پت با هم آهنگی ما ربط نداره وقتی دیدم کار شان بدلم نیست گفتم تا چنه تانه میده نکردیم  جمع کنید جول وجنده های تان را....

بی بی سی: باز بین شما و انگلیس ها خو جنجال پیدا نکرد؟

کرزی: نه ما اندیوال هستیم قول بیدری دادیم،به این گپ های خورد وریزه خراب نمیشه.

بی بی سی: باز خود را در انتخاب ریاست جمهوری سنجاق میکنی؟

کرزی: قهه قهه قهه هر چیزی که به نفع من باشد برایم مهم است خوب خوب کارا کردم خوش هستم کل مردم یک جای زندگی میکننددر یک خانه خلقی، پرچمی، طالب ،مجاهد ،پیسه دار، بی پیسه، کر، کور، شل، شت، یاغی وباغی مه خو خوش هستم مردم را خدا خوش بسازه آرزو دارم که کار هایم را خلاص کنم یعنی بگذارند که باز رئیس مه باشم من بدل خود هر وقت دلم شد باشم هروقت دلم شد نباشم .

بی بی سی : ده خواب بیبینی.

کرزی: چی گفتی ؟

بی بی سی: هیچ همراه خود گپ زدم.خو شما گفتی که بعداز یک قرن خواهد دید که به کار مردم میایم یا نه حالا چه میگی باز دلت است که رئیس جمهور شوی یا نه ترا به سر طالب های خوب قسم؟

کرزی :حالی که قسم دادی گوش کو، کار کردم سرک پشت سرک ساختم صاحب عزت شدم هر طرف برو سرک

اوغانستانه کل دنیا میشناسد نود سه فیصد سگرتی های دنیا در این کشور جور میشه . راست بگویم آرزو دارم که فرزندان این کشور از غم خلاص شوند پدر ومادر شان ره خدا جان از غم خلاص کند.

بی بی سی : شما خوگفتی راست بگویم؟

کرزی: بس دیگه سوال بند که حوصله مه گرفتی، او بچه ناتو! بیا این ره بیرون شوت کو.

این شوخی بر اساس مصاحبه آقای کرزی با داود عظمی که به تاریخ  سیزدهم مارچ سال جاری در سایت فارسی بی بی سی نشر شد، نوشته شده که دلیل آن جمله جور شدن سرک ها و صاحب عزت شدن بوده.

    بصیر احمد مهاجر