افغان موج   

رسول پویان

خواب خرگوش

جهان بیدار و چالاکست و مادر خواب خرگوشیم

همـه در فکــر فــرداینــد و مـا زنــدانـی دوشیــم

فضـا در بین غــولان جهــــانی می شود قسمـت

مـن و تـو بر زمین خویشتن هـم خـانه بر دوشیـم

عقـاب   آهنــیـن پر مــی زنــد در آسمــان عـقــل

ولـی ما تاکـنون در فــکـر پـرواز همـان قوشیـم

خـرد با قـدرت تخنیک و صنعت میکند اعجـاز

چـرابیگانـه از علـم زمـان در کنـج خـامـوشیـم؟!

جهـان  صـد نقـش نـو درسینه تاریخ بنــوشتست

ولی مـا بی  سبب در پشـت یک دیوار  منقوشیـم

اسیـر فقــر و رنـج و بیسـوادی  تا کـی و تـاچنـد

خـدارا جنبشی گـرمی که ما  هـم صاحب هوشیم