افغان موج   

حکایت بوزینه ها

زمــن حـــکایت  بوزینه  ها  نظاره  کنید

سپس شما خود تان جهل شان شماره کنید

زبان   حضــرت بوزینــــه گـــر نمیدانید

زمن شنــــیده به افکار خود گـــذاره کنید

بگفت حضـــرت بوزیــنه در نشست سنا

برای گله ای بوزیــــنه  استــــخاره کنید

برای کـــرزی دلقـــک و دارو دستۀ  او

بدین  طــریــقۀ ننگیـــن فکر چاره کنید

از آنــکه او شده دیگـــــر حقیر" اوباما "

روید  کاخ  سیه؛ وعـــدۀ دوباره کنیـــد

میان مـــردم  افغـــانستان  شده رســــوا

به گرد وی  ز خرافات  دین کتاره کنید

ببین که حضرت ما افتاده درتپ وتاب

به رشمه های خرد گردنش قلاده  کنید

ز دست اینهمه آخوند و پیر و میروملا

فغان  و نعره  برآورده  جامه پاره کنید

وبا پناه  گرفتن  به  پشت  سنگر  علم

نقاب از رخش  افکنده   آشکاره  کنید

ر. پیکار جو

2009/06/24

03/04/1388