افغان موج   
FacebookTwitterDiggDeliciousGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

حکایت بوزینه ها

زمــن حـــکایت  بوزینه  ها  نظاره  کنید

سپس شما خود تان جهل شان شماره کنید

زبان   حضــرت بوزینــــه گـــر نمیدانید

زمن شنــــیده به افکار خود گـــذاره کنید

بگفت حضـــرت بوزیــنه در نشست سنا

برای گله ای بوزیــــنه  استــــخاره کنید

برای کـــرزی دلقـــک و دارو دستۀ  او

بدین  طــریــقۀ ننگیـــن فکر چاره کنید

از آنــکه او شده دیگـــــر حقیر" اوباما "

روید  کاخ  سیه؛ وعـــدۀ دوباره کنیـــد

میان مـــردم  افغـــانستان  شده رســــوا

به گرد وی  ز خرافات  دین کتاره کنید

ببین که حضرت ما افتاده درتپ وتاب

به رشمه های خرد گردنش قلاده  کنید

ز دست اینهمه آخوند و پیر و میروملا

فغان  و نعره  برآورده  جامه پاره کنید

وبا پناه  گرفتن  به  پشت  سنگر  علم

نقاب از رخش  افکنده   آشکاره  کنید

ر. پیکار جو

2009/06/24

03/04/1388