افغان موج   

نـویـــد زایـش دوبـاره دارد شـــام یلـدایـم

سـرود مهـر می خـوانـد برایت مام یلدایم

اگرچه فصل سرمای زمستان میشودآغاز

شـراب آتـشـیـن سـاقی کند در جـام یلدایم

هزاران قصه وافسانه و بیت وغزل دارد

شـب مشـکـیـن زلف و کاکل گلـفام یلـدایم

همه ازعشق پاک و داستان پهلوانان است

بخوان شـهـنامۀ احـوال زال و سـام یلدایم

درآیینیکه عشق ودوستی صلح وصفا آرد

هـمـاره زنـده و جـاویـد بـاشـد نـام یلـدایـم

کهن تاریخ ماتاگنج نیک نسل انسان است

شـکـوه رایـت هـمـبسـتگـی بـر بـام یلدایم

زترکیب عناصرزندگانی می شود رنگین

تـکامـل جــلـوه گاه اول و فـرجـام یلـدایـم

به گاه صبحـدم از خندۀ خـورشید بگشایید

معـمـای شـب تـاریک و پـر اکرام یلـدایم

بهر رنگی وهرنامی که یلدا میشود تجلیل

مبارک باد بـر پـیـر و جـوان اقسـام یلدایم

انار و هندوانه جلوه گاه نـور و زایش باد

صفـای سـفـرۀ رنگـین شـب بـر کام یلدایم

زبزم مردمی درهر سرا و خانه باید گفت

شده مشهور عالم جشن خاص وعام یلدایم

اگـر در خـانـۀ دل در شـب یلـدا گـذارد پا

چومرغ دست آموزی به دستش رام یلدایم

ندارم تحفه یی بهتر ز جـانـم در شـب یلدا

به زیر پای جانان گـرد و خاک گام یلدایم

امید وصل در دل پرورم در سال نو جانا

زهی پهلو به پهلو رو به رو هنگام یلدایم

رسول پویان

22/12/2019