افغان موج   

انجنیر ذکریا یوسفزی

خواننده ګان عزيز!

 دراين مضمون کوشش ميشود از افشاګری سيستم کار ا ستخبارات  کشور، نوشتن اسمای اشخاص وغيره جلوګير ی شود، هدف اين نوشته بخاطری دادن يک سلسله معلومات ابتدائی برای همو طنان است که درقضاوتهای خود راجع به پرسونل ادارات استخباراتی، نوشته های افرا دغير مسلکی وبي مسئوليت دچار اشتباه نشوند وهم در روشنی اين نوشته درمورد شيوه های استخباراتی کشور های بيګانه واجنت های ان درکشورما کمی معلومات حاصل  نمايند ، اينکه  من چرا به نوشتن  اين  مضمون پرداختم ؟ انګيزۀ ان تشريح بعضی مسايل واصطلاحات استخباراتی درچه است ؟ مطلب ازتشريح بعضی ميتود های اجنتوری ،استخدام واستفادۀ اجنتها، رزدنت ها وغيره در چه نهفته است ؟ درين باره بايد ګفت که : چون کشو ما درطول تاريخ بنا براهميت ستراتيژيک ان درعرصه های مختلف اماج تجاوزات ، اشغال ، لشکرکشی ها، مداخلات علنی ومخفی صورت ګرفته، که درقسمت های علنی اين مداخلات، تجاوزات  ٬لشکرکشيها وغيره مردم ما خود ديده واطلاع دارند وعلما ونويسنده ګان ماهم درمورد تااندازۀ توان شان کم  وبيش  به  ارايۀ  معلومات جهت اګاهی مردم ما پرداخته اند، ولی بخش مخفی اين مداخلات  ، تجاوزات ، دشمنی ها وغيره که حالا هم بشدت ادامه دارد ٬ يا  به علت محافظه کاری بيش ازحد افراد مسلکی واګاه درين  بخش ، وياهم به اصطلاح به من چی غرض ! ياهم ترس  زياد  و ياهم دهن بوجی را به اصطلاح بادزدان ګرفتن وازين راه کسب امتيازات کردن و بمقام رسيدن و زر اندوختن مورد پژوهش  دقيق قرارنګرفته است ، ويااين بخش انقدر نزد محققين  ، افراد با مسئوليت و وطندوست قابل ارزش نبوده است  ، درحاليکه همين بخش مخفی ،  سازما ن دهندگان و بازيگران  ان باعث  بخش علنی  اين تراژيديها شده وميشوند ، که بايد انها را با اهداف ، اعمال و چهره هايشان شنا خت و بمردم معرفی نمود ، تا مردم درمورد انتخاب مقامات ، رهبران وغيرۀ خود دچار اشتباه نشوند٠ همچنان چون اینجانب دراینده قصددارم تا درمورد کتابی بنویسم  ٬ لذا از همه محققین  ٬ دانشمندان ٬ صاحبنظران  وهموطنانیکه دربخش استخبارات معلومات داشته باشند خواهشمندم  تا درتهيۀ مواد مر بوط به این موضوع مراهمکاری نمایند٬آدرس انترنیتی وشمارۀ تیلفون اینجانب  را از بخش ارتباط با ما در سایت مصالحۀ ملی بدست آورند  ٠ www.mosalehaimeli.org

نمبر تیلفون  ۰۰۴۹-۱۶۳۲۵۷۱۵۲۰


ضرورت (استخبارات) ادارۀ امنيت دولتی برای يک کشور!


امنيت دولتی یااستخبارات  دريک کشورستون فقرات سياسی، امنيتی ، د فاعی ، اقتصادی ،کلتوری ،
 فرهنګی  ، علمی و درمجموع اجتماعی يک کشور را تشکيل ميدهد ، اين ادارات  در طول  تاريخ بشريت بشکلهای مختلف موجود بوده ،خواه بشکل افراد یعنی تنهايي ويا يکنفری ، بشکل ګروپی ، بشکل افراد  مورد اعتما د محافل حاکمه ، بشکل ادارات کوچک جمع اوری معلومات  در بخش های مختلف(مثلادرکشورما چنین اداره درزمان احمدشاه بابا بنام داروغه و یا هر کاره باشی یاد می گردید که بعدا در  زمانهای مختلفه بنامهای مختلف چون ضبط احوالات، کام ، اگسا،امنیت دولتی وغیره نام گرفته اند ، اینکه این ادارات  در کارخود از کدام شیوه ها استفاده میکردند مربوط میشود به شیوهء سیاست و رهبری زمامداران همان وقت٬ که درینباره درفرصت لازم معلومات داده خواهد شد) ، و بالا خره بشکل ادارات مدرن فعلی جمع اوری معلومات و اطلاعات است.

ولی يک اصليکه درکار این ارگانها در تمام اين دوره ها  بدون تغير برجای مانده ٬عبارت است از :جمع اوری معلومات ویااطلاع  (Information)  ، منبع اطلا ع  يامعلومات ، ګيرند ۀاطلاع يا معلومات ، وکار بالای اطلاع يا معلومات ، که هر کدام ان بطورمختصرتوضيح ميګردد : اطلاع يا معلومات (Information) : -  درين  مورد امکان دارد تعاريفی مختلف ازطرف علما ودانشمندان وجودداشته باشد  ، ولی مورد نظر من درينجا اطلاع استخبا راتی وياهم اوپراتيفۍ است که قابليت عمل وکار بعدی بالای ان موجود باشد که همين مشخصۀ ان چنين اطلاع راازخبر و يا اطلاع  عادی تفکيک ميدهد ،  يعنی معلوماتيکه مورد نظرارګانهای امنيتی ويااستخباراتی درموارد معين کارودلچسپی انها چون امنيت، دفاع، ضد جاسو سی کشورهای خارجی درساحات مختلفه ( نظامی سياسی ، اقتصادی ، حتی کلتوری وفرهنکی  و اساسات وحدت ملی (مذهب ، قوم،زبان وغيره) بوده  را اطلاع استخباراتی ويا اوپراتيفی میګويند :  خصوصيت اطلاع اوپراتيفی : اطلاع اوپراتيفی بايد خصوصيات ذيل را در برداشته باشد : کی (کدام وقت)،کجا ،توسط کی ،چی ،چطور وچرا،اګريکی ازين خصوصيات  را اطلاع دربر نداشته باشد،انرااطلاع کامل ګفته نميتوانيم. ارزش اطلاع اوپراتيفی :
ا طلاع  اوپراتيفې وقتی دارای ارزش است که :

نخست مورد ضرورت ارګانهای امنيتی باشد، ثانيا بموقع بدست امده باشد، ثالثا مؤثق  باشد ورابعا  از منبع  قابل اعتماد و کنترول شده بدست امده باشد ، به ارتبا ط منبع اطلاع بايد ګفت که:  ارګانهای امنيتی واستخباراتی درقسمت انتخاب منبع اطلاع (اجنت،همکارو ياسايرمنابع) ازد قت زياد بايد کاربګيرند  در غيران منبع اطلاع کنترول ناشده ميتواند با دادن اطلاعات غلط  وگمراه کننده ضرر های جبران ناپذيرراسبب شوند، که از يکطرف به اعتباروحيثيت ارگان امنيتی ضربۀ شديد وارد مينما يد وازطرف ديګر بکشورومردم ان فاجعه ببارمياورد، مثال خوب ان درکشورما استفادۀ ارګانها ی وزارت دفاع  ، وزارت داخله ، قوای امريکايی و ناتوازمنابع عدم کنترول شده  و اطلاعات غلط انهادر اثنای عملياتهای محاربوی  ،  بمباردمانهای هوایی و تلاشی خانه های مردم بوده  که باعث  شهادت مردمان ملکی و بيګناه ما شده است ، درينمورد باید گفت که چون درکشورماادارۀ سالم درتمام بخشها خصوصا در ارګانهای  دفاعی ،امنيتی  استخباراتی  وجود ندارد  و هم عدم هماهنګی در عمليات های محاربوی بين نيروهای داخلی  وخارجی وعمليات های خود سرانۀ خارجی ها زمينه را به  افراد استفا ده جو، متعصب ( ازنګاه خصومتهای ملی، لسانی ،منطقوی وغيره ) مساعد ساخته  و آنها به بسيار اسانی در حلقات استخباراتی داخلی  و خارجی خودرا جذب ونفوذ داده  وهرروز بادادن اطلاعات غلط ومغرضانه فاجعه ميافرينند،که رهبری هرسه ارګان دفاعی وامنيتی دراينجا نقش عمده رابازی مينمايد ،  از جمله عمدا ازطرف رهبری طراز اول ادارۀ  استخبارات کشور، همکاران  نزديک شان ويکتعداد سکتريستها  و متعصبين ودشمنان وحدت، يکپارچگی، ارامی وترقی کشورما بنابرخصومتهای ملی ومحلی اطلاعات غلط به قوای عملياتی داخلی وخاراجی داده و منا طق جنوبی وشرقی کشوررا بميدان جنګ تبديل نموده است  ،  بنابران تا  وقتيکه چنين  افراد متعصب و جنايت کار درراس  ارگان  های استخباراتی کشورباشند اين کشورروزخوبی نخواهد ديد ،  که حال به تشريح جز مهم يعنی کاربالای اطلاع اوپراتيفی ميپردازم  .


کاربالای اطلاع اوپراتيفی:

اطلاع اوپراتيفی الی به اصطلاح پخته شدن ان از شش مرحلۀ کار بالای ا ن  ميګذرد تا اينکه  مورد استفاده قرارګيرد ، که ا ز تشر يح ان نسبت محرميت کارادارت استخباراتی کشور صرفنظر مينمايم . چون کار بالای اطلاعات  و  يامعلومات ا وپراتيفی از طرف مامورين  و ياا فسران  رسمی  ارګانهای استخباراتی صورت ميګیرد ،  درينجا بازهم درصور تيکه افراد  نا سالم درين ارګان ها بصفت  افسر مقررګردند ضرران بمراتب از ا جنتها ومنابعي که اطلا عات غلط وګمراه دهنده ميدهند زياد تر خواه  بود،بنابران دراينجا بطور فشر ده عرض ميګردد که  :
کی ياکيها بايد درارګانهای استخباراتی بصفت افسران جذب شوند ؟ انها کدام خصوصيتهارابايد
داشته  باشند ؟ وازکدام مدارج  تحصيلات بهرمند باشند ؟ درين  زمينه  يک  فرمول عمومی وجوددارد اګرآن واقعا درمورد افسران استخبا راتی مد نظر ګرفته شود ، فوايد زياد به امنيت کشورازهرنګاه دارد  وآن عبارت اند از: داشتن مغز سرد ، داشتن قلب ګرم  وداشتن دستان پاک است


استفاده ازاطلاعات اوپراتيفی !


 ارګانهای استخباراتی  اطلاعات را به استقامتهای مورد نظرکه قبلا از
آن یاد اوری شد مثلا امنیت داخلی وخارجی ضد جاسوسی وغیره جمع اوری  نموده وبعد از تحليل وتجزيه  درآن استقامت ها از طريق ارګانهای زيربط  مورد استفاده قرار ميگير ند. اينکه چطور واز کدام چاينلها!  درينمورد  بهتر است سکوت اختيار نمايم ، تنهااينقدر ګفته ميتوانم درصورتيکه شخص  اول دولت ازمشوره های ار ګانهای امنيتی کشور خود استفا دۀ  درست ننمايد بمانندی انسانی نابينای ميبا شد  که عصای  خود راگم کرده باشد، وهمچنان در صورتيکه اين کشوردستګاه استخبارات قوی ، تخصصی، مجهز باوسايل مدرن استخباراتی وپرسوسنل هوشيار،بيدار،بادانش، صادق ، وفادار بمنافع وطن ومردم ،وطن دوست ،  باقلب ګرم ،  مغز سرد!! ودست پاک نداشته باشد وشخص اول کشوراز چنين دستګاه ضيف ومريض مشوره بګيرد؛ ان کشوردر زندگی خود روز خوبی نخواهد  ديد ،  درکشو های قوی  و پيشر فته ارگانهای استخباراتی ګرنتی یا ضامن  ثبات  ، امنيت  و ايجاد زمينه های ترقی  و توسعه درتمام زمينه ها ميباشد ، وهيچ تصاميم  بزرګ بدون مشورۀ  انها اتخاذ  نميگردد ،همين  حالا  روسای جمهور و نخست وزیران کشور های امريکا، روسيه ،چين ، جرمنی  ، ا نگلستان ،جاپان ، فرانسه وغيره ازطرف ارگانهای استخباراتی همان کشورها کمک  و استقامت داده ميشود٠حال که درمورد اهميت  و استفادۀ اطلاعات اوپراتيفی تااندازۀ پی برديم، بايد به توضيح منبع وگيرندۀ يا اخذ کنندۀ اطلاعات اوپراتيفی بطور خلاصه بپردازيم وان ازاين قراراست . ووسايل تخنيکی، تشريک مساعی ارگانهای استخباراتی کشور های ديګر( تبادل اطلاعات) وغيره بدست ميايد که  درصورت امکان  در  قدم های بعدی بطورخلاصه  به ان تماس  خواهم گرفت  ، فعلا به تشريح بخش مهمی از منبع  اطلاعات که عبارت ازاجنت(Agent) باشد ميپردازم ٠اجنت يااگنت که درزبان عاميانه به آن جاسوس ،مخبر، سخن چين وخبررسان  هم ګفته ميشود از جمله منبع اساسی،عمده  ومهم اطلاعات اوپراتيفی است ، که  بدون انها ارګانهای امنيتی بشکل دقيق ولازم کارهای  خود را به پيش برده نميتو انند، هيچ نوع و سايل تخنيکی مدرن ، کمپيوتری وپيشرفته جای اجنت را  ګرفته  نميتواند ، اجنتها بمثابۀ  منبع مهم اطلاعات بوده  ، هستند ودراينده هم خواهند ماند، که به اين ارتباط بايد د رقسمت استعمال کلمۀ اجنت يا جاسوس هموطنان  و بخصوص  اهل قلم دچار اشتباه  و غلط فهمی نشوند ،  يعنی اجنت يا جاسوس معمولا کارمند يا مامور رسمی استخبارات نميباشد  (ولی اين  حالت خارج از استثنی نيست  ، چراکه دربعضی  حالات کارمندان استخباراتی یک کشورازطرف کشوردیگر به هدف نفوذ در ان ارگان بصفت جاسوس استخدام میشوند ) ، در بعضی حالات امکان ارتقای ان به  افسر يامامور استخبارات موجود بوده  که  درين حالت ازصفوف  اجنت خارج شده به افسرياماموراستخباراتی بعد ازګذشتاندن تعليمات لازم ارتقا مينما يد ،بنا بران ا ستعمال کلمۀ اجنت يا جاسوس به افسر يا مامور ارګانهای استخباراتی و امنيتی که زياد  معمول هم شده بکلی غلط واشتباه اميزاست که درا ينمورد ( افسر يامامور استخبارات ) بعدا معلومات ارايه خواهم نمود .   طرز العملیکه   اجنت طی ان  ازشخص عادی  به اجنت تبديل ميشود  بنام  پروسۀ استخدام جاسوس  ياد ميشود، پروسۀ استخدام جاسوسيکه براساس وطن دوستی ،عشق وعلاقه  بوطن ومردم ان ،  بيزاری در مقا بل دشمنان امنيت ، ارامی و ترقی وطن ااستخدام ميشود  بااجاسوسيکه براساس پول ،منصب  ،  رتبه ، مقام وغيره ( بحساب مادی ) استخدام ميشوند وجاسوسانیکه براساس مجبوريت استخدام ميشوند فرق جدی دارد درقسمت اجنتانيکه براساس وطندوستی استخدام ميشوند،ضرورت به تفصيلات ديده نميشو د، اينها را بايد در جملۀ بهترين فرزندان وطن بحساب اورد  که با قبول نمودن  هر نوع خطرات جانی و مالی درخدمت مردم وجامعۀ خود قرار ميگيرند. بايد گفت جاسوسانی که به افسر استخباراتی ارتقا مينمايند اکثرا ازجمله همين ها اند، که ذيلا درمورد دو بخش اخير کمی توضيح ميدهم ٠معمولادرتمام   کشور های جهان استخدام اجنتها بر اسا س مادی وندرتا مجبوريت ازجملۀ مخالفين  دولت درمجموع ، مخا لفين سيستم دولتی ، مخالفين افراد مقتدر کشور ( پادشاه ، رئيس جمهور، صدراعظم ، و رئيس کمپنی های بزرګ وغيره ) صورت ميگيرد ، در ارتباط  مخالفين  دولت  و سيستم ان  درمجموع استخبارات کشور ها اجرات لازم اجنتوری واستخدامی مي نمايند. ولی در ارتباط  افراد مقتدر ومالکين کمپنی های بزرګ از امکانات استخباراتی کشوربنفع خوداستفادۀ غير مشروع مي نمايند؛   یعنی کارمندان ضعیف ، سوء استفاده گر ومفسد را درمقابل پول وتحایف قیمتی ازخود میساز ند) و يا خودانها  بشکل  بسيار مخفی رول  استخبارات را بدوش ميګيرند  ، درين  رابطه بايد ګفت استخباراتيکه مورد سوء استفادۀ شخصی قرار میګيرد  بدترين  و مضرترين  استخبارات  برای يک کشورميباشند  ،  درکشورما اين نوع استخدام اکثرا در دوره های مختلف بکارګرفته شده است ،دردورۀ شاه دربين مخالفين خاندان شاهی  ، روحانيون  ،  بزرګان قومی،احزاب تشکيل شدۀ  آنوقت وغيره  تشکيلاتيکه انرا تهديد  دربرابر تداوم حا کميت  شان ميديدند از چنين استخدام استفادۀ  وسيع مينمودند ؛ بهمين ارتباط بعضی افراديرا که علاقۀ زياد به پول ، زندگی لوکس، مقام های دولتی وغيره داشتند  استخدام و درجا های لازم نفوذ  داده داشتند  ،  وهمچنان از مجبوريت بعضی افراد که  انان را خود برايشان بذرايع مختلف ايجاد مينمودند در استخدام ونفوذ افراد استفاده ميکردند، که اين سلسلسه در دورۀ رياست جمهوری  مرحوم محمد داود هم  دوام داشت  و دردورۀ حکومت های بعد از هفت ثور در دورۀ تره کی وخصوصا امين  باشامل ساختن افراد غيرمسلکی وجوان دراستخبارات اين ادارات از بدترين شيوه های استخدام  در هر خانه وکاشانه وغيره استفاده مينمودند، همچنین دردورۀ بعد ازشش جدی چنين استخدام ها دربين قوماندانهای مجاهدين وغيره افراد مخالف دولت صورت ميگرفت ، چنانچه فعلا هم دربين مخالفين دولت وکشورهای خارجی خصوصا طالبان  والقاعده و ديګرمخالفين دولت صورت ميګيرد.

 استخبا رات کشور های خارجی در برابر يکديگر  و دربين کشور های مختلف ازين دوشیوه استخد ام  ( مادی و مجبوريت )  استفادۀ وسيع نموده ومي نمايند وچيزيکه اين نوع استخدام را از استخدامی براساس وطن دوستی تميز ميدهد ، پروسۀ تحکيم استخدام است که  در مورد ان بعدا معلومات ارايه ميگردد٠ چون  هموطنان عزيز تا اندازۀ درمورد اجنت ، پروسۀ استخدام ان وغيره... معلومات حاصل نمودند درین قسمت  لازم  دانسته ميشود تا درمورد يک اصطلاح ديگر استخباراتی کم استعمال؛  که عبارت از رزيدنت (Rasedent) است تا  اندازۀ  خدمت هموطن معلومات ارايه دارم ٠

رزيدنت (Rasedent) :

دراستخبارات برای رسيده ګی به ملاقات اجنت درزمان معين ومورد ضرورت علاوه براقدامات ديګر ازرزدنت  ها استفاده ميګردد٠ رزدنت عبارت ازسرګروپ ويا بعبارۀ ساده   سرکردۀ اجنتها ميباشد ،  که نسبت به اجنتان ديګر باتجربه تر، هوشيارتر،سازمان دهنده تر،بااعتمادتر وسابقه دارتر ميباشد٠ رزدنت هاچانس بيشتر وبهترارتقا به کارمند ، مامور و يا افسرارگانهای استخباراتی را دارا ميباشند ،اينکه رزدنتها چه نوع کارمينمايند و چطور دريافت وانتخا ب ميګردند ؛ را بطۀ انها باا فسران وخود ارګانهای استخباراتی وچګونګی اهميت انها از جمله اسرار ومحرميت ارگانهای استخباراتی وامنيتی ميباشد که از تفسير زيادتر درين باره جلوگيری مينمايم ٠ پروسۀ تحکيم استخدام اګنت :  ارګانهای استخبارا تی برای بدست اوردن معلومات مورد ضرورت شان در استقا مت های مختلف کا ری مجبور اند منابعی را دراختيارداشته باشند. طوريکه قبلا اظهارداشتم يکی ازاين منابع عبارت اند ازاجنت ميباشد،چون اجنتهای با اهميت  ساده و بطريق اسان دستگيری نمي نمايند لذا درصورتيکه بعد از زحمات زياد استخدام شوند نبايد به اسانی ازدست بروند. از يک طرف وازطرف ديګر چون اجنتان هنګام کاربا ارگانهای امنيتی با يکتعداد افراد ارگانها استخباراتی که هويت ان برای همه ودرانظارعامه افشا نيست وهم با بعضی ميتود های کارو وسايل ارگانهای استخباراتی آشنايي حاصل مينما يند. لذا اين ارګانها يک سلسله شرايطی را بالای اجنت  تحميل مينمايند  که  درنتيجۀ آن اجنت هيچګاه مجا ل انرا پيدانمي نمايد که  از  يکطرف به  افشای  رازهای محرم  اين ارگانها  بپردازند  و ازطرف ديګربخوش خود  ازادامۀ کار خود با ارگانهای استخباراتی امتناع میورزند  ، ميتود ها واشکا ل تحکيم استخدام اجنت نظر به حال واحوال اجنت ،  درجۀ اهميت وی برای ارگانهای استخبا راتی  ،  خصوصيت شخصی وی وغيره مسايل ازهم  فرق مينمايند،طوريکه  قبلا  ياداور شدم که  پروسۀ تحکيم استخدام  اجنت برای اجنتهائيکه براساس وطندوستی استخدام ميشوند  مدنظر نيست ،  اګرچه ميتود های تحکيم  استخدام اجنت درارگانهای استخباراتی کشورهای مختلف فرق مينمايد. ولی چيزيکه دران وجه مشترک داشته وبنياد و اساس اين ميتود ها راتشکيل ميدهد عبارت از ترتيب وبدست اوردن اسناد بدنام کننده د رمورد اجنت است که ،اجنت ترس ازافشای انرا داشته باشد، و ارګانهای امنيتی اجنت را بدان تهد يد وهوشدار ميدهند؛ که اګر به رابطه وکار خود با ارگان ما پايان ببخشی وبدون  مشوره و  هدايت ما دست  به اجراآتی  بزنی مااين  اسناد را بمردم ، فاميل واقاربت افشا خواهيم ساخت ، چون اجنت خود اين اسناد را ديده وپيامد انرادرصورتيکه افشا شوندازقبل  ميداند ، لذا تااخر عمر به کا رخود با ارګانهای امنيتی ادامه ميدهد  وياهم اينکه اگر......ديګراهميت خودرا به ارګانهای امنيتی ازدست  بدهد  وانها خود ویرااز شبکۀ اجنتوری اخراج نمايند.

 قبل از اينکه بيشتر درين بحث پيش برويم ،کمی به اين مطلب روشنی مياندازيم  که کيها مورد توجه  ارگانهای استخباراتی  درمجموع  و خصوصا ارگانهای استخباراتی کشور های خارجی  جهت استخدام  بصفت اجنت قرار ميګيرند   (  درمورد تشريح چگونګی تحکيم استخدام اجنتها در ارگانهای استخباراتی کشو ر  ما برای اينکه  صدمۀ بکار انها  وارد نيايد  جلو ګيری مينمايم) ٠ چون بعضی کشورها ميخواهند بطور تمام عيارافغانستان را درچوکات منافع کوتاه مدت و دراز مدت خود ومتحدين انها...... تحت  کنترول خودداشته باشند،بنا بران برای اينکه هيچ تحول، هيچ تصميم وهيچ کاری درين کشور بمنافع انها ضرر نرساند ، وتصاميم انها توسط  خودافغانها عملی ګردد، لذا درتمام بخشهای مهم  که شاهرګهای سياسي ،اقتصادی ،دفاعی ،امنيتی  ، منابع  تصميم ګيری حتی بخشهای کلتوری ، قومی ومذهبی اين کشوررا تشکيل ميدهند به  استخدام اجنتهای مناسب بحال  شان پرداخته وازینطریق میخواهندهمه چيزراتحت چتر اجنتهای شان قراردداده  و بنفوذ خود درین کشور عذابدیده ادامه دهند ٠ چون  ارګانهای استخباراتی  بيشتر اجنتهای خود را از تبعۀ خارجی  براسا س مادی و بر اسا س مجبوريت استخدام مينمايند،  لذا انها درجستجوی افراد با امکانات دربين تشکيلات، مؤسسات ،  ارګا نها، ادارات اساسی ومهم بوده ،انهارا (ازلحا ظ تمام خصوصيت های شخصی چون علاقمنديهای وی، به وضعيت اجتماعی، سياسی ، فاميلی وغيره )تثبيت و به استخدام شان ميپردازند بعد ازتحکيم استخدام که بعضی مثالهای ان درا ينجا توضيح  خواهد شد داخل مؤسسا ت  وارګانهای ذيعلاقۀ  شان مينمايند ،( درست فهمیده نمیشود) حال بايد بسوالات ذ يل  جواب داده شود : ١ – سازمانها ويا ارګانها ی استخباراتی کشور های خارجی  درکشور  های  ديگر  و ازجمله کشورما ضرورت اجنتوری خودراازکجا ودروجودکدام اشخاص تکميل مينمايد ؟ ٢ - ميتود های تحکيم استخدام انهاازچه قرار است ؟ ٣ - چطورونظر بکدام علايم و مشخصات ميتوان اجنتهای کشورهای خارجی را تا  اندازۀ   شناخت  ؟ وسوالهای زياد ديگرکه اینک تااندازهء توان واجازهء مصلحتهای کشوری  به ان میپردازم  . درينمورد ممکن است علما و افراد مسلکی استخبارات جوابهای  ګوناګون  و علهدۀ علمی و مسلکی داشته باشند،ولی من نظريات خودرا بطور عام فهم خدمت هموطنان عزيز تقديم ميدارم : ارګانهای استخباراتی کشور های خارجی جهت حفظ منافع ستراتيژيکی (  دورنمایی ) و امنيت داخلی وخارجی کشور خود نا ګذيراند درمورد پلانهای خصما نۀ کشورهای رقيب ودشمن دربرابر کشور خود معلومات  لازمه جهت مبارزه با انها رابدست بياورند ،جهت حصول چنين معلومات  انها ضرورت  به دريافت منابعی دارند که معلوما ت يادشده را دراختيار شان قراربدهد ،يکی ازين منابع اطلاعاتی اجنت يا Agent  است،حال باید بدانیم که  اجنت چگونه و بکدام اساس  ومعیارها  توسط کشو رهای خارجی انتخاب و استخدام میشود،
براساس کدام معيارها افراد برای اجنت شدن انتخاب ميشوند : ١ - براساس مفکوروی ٠ ٢ - براساس ضروريتهای مختلفۀ ايکه شخص کانديد به اجنت  بنابرخصوصيتها ی ذاتی خود دارد٠ براساس مفکوروی کسانی انتخاب ميشوند که
 ازلحاظ  ايديولوژيهای  مختلفۀ چپی و  راستی شخص بنيادگرا وافراطی باشد ،درين بخش افرادی هم ميايند که ملیتپرست افراطی باشد،يعنی  اين شخص برای اينکه مفکورۀ وی عملی شود تن به اجرای هرنوع معامله ميدهد : مثلا سازمان استخباراتی شوروی سابق برای اینکه دربخشهای مهم دفاعی،امنیتی،استخباراتی و خصوصا بخش صنایع جنګی ایالات متحدهء آمریکا پیش ازجنګ دوم جهانی وجنګ سردنفوذ نماید. اجنتهای زیادی ازجمله کمونستهای  آلمان نازی را استخدام نموده وآنهارابکشورهای غربی وبعداامریکا نفوذ دادند. که این اجنتها بسیار موثربودند وحتی یکی ازانها بنام کلاوس فوکس دربخش صنایع اتومی امریکا نفوذ کرد وکاپی فورمولهای ساختمان بمب اتوم امریکا رابه شورویها  بصورت مخفی تسلیم نمود.  بعدا شورویها در وقت کم بعد ازامریکا بساختن بمب اتومی خود نایل آمدند. همینطور امریکاییها وانگلستان هم کسانیرا که با کمونیسم وسویالیزم شدیدا دشمنی داشتند ازجمله  طرفداران فوندامینتالست  کلیسا ها؛سرمایه داری واسلامیستهای بنیادګرا را استخدام ودربخشهای مهم شوروی سابق نفوذ دادند وغیره....  براساس ضرورتهای مختلفه کسانی درنظر ګرفته ميشوند که  ازريشه وبنياد تمام تار وپود وی راشخيصيت طلبی ،قدرت طلبی ومسئلۀ ماديات وغيره  تشکيل ميدهد، يعنی انها مانند مايکياولستها (*) ميخواهند ازهرطريقی که باشد ، حتی ازراه غير انسانی ،غير مشروع ،غيرقانونی  وغير حلال صاحب قدرت و ماديات ګردند . چون اين هردو قشر  ياد شدۀ افراد نظر به ناتواني های خود از طريق طبيعی نميتوانند  به ارزو های خود برسند لذا حاضر اند دربدل استخدام خود توسط ارگانهای استخباراتی خارجی  به ارزو های خود نايل ايند ٠ دربعضی حالات شخص مورد نظراستخبارات خارجی برای کانديد هردو معيار را درخود دارد. طوريکه  تاريخ ګذشته و رويداد های فعلی کشور غم زدۀ ما نشان ميدهد،اين کتگوری افراديکه بکمک استخبارات خارجی بقدرت ،مقام وماد يا ت رسيده اند چګونه تراژيديها ،جنګها،ويرانيها ودربدريها راباخود اورده وهنوزهم مياورند،لذا لازم است انهارا شناخت ، منزوی و رسوا کرد ،تاپندی با شد برای نسلهای بعدی کشور،بادرنظرداشت اينکه شناخت صد د ر صد چنين اشخاص کارعادی نيست ،ولی بادرنظر گرفتن بعضی فاکتها وعلايم٬ انسان ميتواند حدث های ابتدايي خودرابزندوانهارا جهت تثبيت نهايي هويت شان تحت مطالعه وکنترول دوامدارداشته ،جريانات نو ومعلومات متواتررا درمورد انها بمردم شريف کشور درمقطع های گوناگون بدهند، افراد رسالتمند ، وطندوست وخصوصا مطبوعات کشور رول بزرګی را درافشای همچو عناصر، بصورت بيطرفانه ،بدون ملاحظات شخصی ،ملی ،سياسی ،قومی ،محلی ،مذهبی و غيره  بازی نموده ميتوانند،اين بدين معنی نبايد باشد، هرکه را که  خوش ما نيا مد،ويا مخالف  سياسی وغيرۀ ما باشد بايد تاپۀ اجنت خارجی به ان بزنيم . کسيکه بچنين اعمال مبادرت ميورزد فهميده ويانافهميده اب به اسياب دشمنان وطن ما ميريزد ٠ چون کشورما فعلااګر بصورت صاف وساده بايد بګوئیم حيثيت لانۀ جا سوسی کشورهای بيگانه ، خصوصا قدرتمند جهان را بخود گرفته  ،طوريکه اين حيثيت رادر مقطع های مختلف تاريخ کشورهای ديګرداشت، مثلا کشور ترکيه خصوصا شهر استانبول ان درجريان جنگ جهانی دوم ، واين  مسئله رابطه ميګيرد به موقف مهم ستراتيژيکی کشور ما بمثابۀ ګذرګاه کشورگشايان ،که جورج ارنی ژورنالست انگليسی درکتاب خود درمورد افغانستان بدان اشاره نموده (*)،بنابران مسئلۀ عادی نبود ونيست  که کشور استعمارگر انگلستان سه بار بکشور مالشکر کشی نمود،شوروی سابق بدون ګرفتن درس عبرت ازتايخ افغانستان  اين کشوررا اشغال نمود والحال امريکا وکشور های ناتو تحت چتر ملل متحد به اين عمل دست زده اند ،در صورتيکه مردم افغانستان بهوش نيايند ،وحدت خو درا حفظ ننمايند ،اجنتان کشورهای بيگانه راتشخيص ومنزوی ننمايند ،حکومت  مردمی با کدر های پاک ،صادق ،وطندوست و بااستعداد، با درنظرداشت عدالت اجتماعی ،تطبيق قانون وغيره ازطريق دموکراسی (ارای مردم ) رابوجود نياورند ،ماشاهد لشکر کشی ها ،ساختن ميدان جنګ کشورهای رقيب ،وويرا نی بيشتر کشور خود خواهيم بود ٠ بنابران بيائيد قدمهای اولی را برای کوتاه کردن دستهای بيگانه ازکشورما در پهلوی وحدت عام وتام ما که عبارت ازشناختن ومنزوی ساختن اجنتهای کشور های بيګانه است برداريم ٠ حال سوال بميان ميايد چطور واز کدام طريقه بايد انها راشناخت ؟ وباانها چطور برخورد بايد نمو د؟ پیش ازاینکه به این سوالها جواب بدهیم بایدکمی درمورد اینکه انها چطوروازکدام طريق کانديد های خودرا تثبيت ودريافت مينمايند؛ کمی معلومات حاصل نمائیم ٬ درين قسمت یعنی  دريافت کانديدرای اجنت ساختن  ارتباط داده ميشود به اينکه  بکدام مقصد خاص ضرورت احساس ميشود که اجنت استخدام شود،اګر بخاطری  مسايل دست دوم وسوم باشد ، دران صورت انها کانديد خود ر از افراد معمولی جامعه ولی با درنظر داشت مسلک ،ساحۀ کار ،ساحۀ زندگی ،خواص ذاتی وتوانائيهای شخص ویرا دريا فت واستخدام مينمايند ،ولی بخاطرمسايل دست اول معمولا افرادی در نظر  ګرفته ميشوند که ازفاميلهای بانفوذ ،قدرتمند ،کارمندان عاليرتبۀ دولتی، سيا سی وغيره ويا درارتباط نزديک باانها قرارداشته باشند،ولی درين بخش استثنااتی  هم وجوددارد  يعنی دربعضی اوقات لياقت ،استعداد واهليت خاص افراد بمثابۀ مقناطيس توجۀ افراد استخباراتی  کشورهای بيگانه رابخود جلب مينما يد . 

وقتيکه فهميديم که ارګانهای استخباراتی کشورهای بيګانه به استخدام افراد مورد نظرشان ،بخاطر تامين منافع کشور هاي شان  ميپردازند ،حال سوال بميان ميايد ،که اين کارراازطريق کی وچطور انجام ميدهند؟ درين قسمت باید گفت انها امکانات مختلفه را دراختياردارند ،ولی عمده تااين کاررااطريق کارمندان رسمی و رزدنتهای خود وافراد ارتباطی انها انجام ميدهند ٠ بايد پرسيد با وجود کنترول دقيق کشورها چطور ميتواند ،کشورهای بيګانه کارمندان خودرا داخل یک کشور بسازند؟ در جواب بايد ګفت، بازهم به اين ارتباط راه های مختلفی وجوددارد ،که عمده ترين انها عبارت است از: الف : - اعزام کارمندان خود درجملۀ عمله وکارمندان سفارتخانه هايشان ، درين قسمت معمولا سکرترهای سفارت ازجملۀ کارمندان  تحت پوشش استخبارات  تعين ومقرر ميگردند ،که هموطنان مادربرخورد باانهااز احتياط لازم  بايد کار بګيرند٠

 ب : اعزام کارمندان خود در جملۀ  خبرنگاران ،کارمندان مؤسسات خيريه ، دو کتوران  ،معلمان ،انجنيران وساير پرسونل مسلکی ،ملکی ونظامی، دربرخورد بااين قشر افراد هم بايد ازاحتياط کارګرفت ، شناختن اين افراد اګرچه مشکل است ،ولی توسط بعضی علايم  ميتوان انها را تااندازۀ شناخت  وانها عبارت اند از :

-  ګردش زياد ،غيرضروری ،بيموقع  اين افراد خارج ازمحيط  کارشان .

 -  تلاش  وعلاقمندی  بجمع  اوری معلوماتيکه  بوظيفۀ انهاارتباط ندارد .

 -  کوشش رفتن بساحات  ويادر اطراف ساحاتيکه دخول افراد درانجا ها ممنوع است ،مثلا ګارنيزيونهای اردو ،قوای امنيتی ،مؤسسات  تحقيقاتی ،شعبات نګهداری اسنادمحرم  کشور وغيره . -  عدم بلديت لازم انها دررشتۀ ايکه انها اعزام شده اند.

 -  کم حرفی انها وشنيدن زياد انها درصحبتها .

 -  کوشش جلب افراد بطرف خود بطريقه های مختلف منجمله دادن تحايف وغیره ،مانند کاریکه سفیر ایران درکشور ما به ان مبادرت میورزد وخریطه های پول را بمقامات کشور ما ،افراد ،سازمانها وتشکیلات مختلف دیگر سیاسی ، اداری، تقنینی ،کلتوری،مذهبی ،نظامی وغیره  بدون مجاری رسمی وقانون ی میدهد.

 - پرسش زياد درمورد خواص افراد وعلا قمندی شخصی انها (بصورت ساده دريافت شوق  افراد ) وازین قبیل مثالهای دیگر . هموطنان ما درصورتیکه با چنین افراد مواجه میشوند ازاحتیاط زیاد باآنها کار گرفته ودر صورت شک وشهبهء زیاد ارگانهای امنیتی کشوررادرمورد باخبر بسازند . قبلا درمورد اینکه سازمانهای استخباراتی کشورهای بیکانه بخاطر اهداف خود بعضی افراد را(ازکتیگوریهای مختلف بخاطر اهداف مختلف) تثبت و جهت اجنت ساختن بالای انهاکارنموده وازطریق انها به اهداف خود میرسند کمی معلومات حا صل نمودیم ،حال باید بدانیم انها به این مامول (دریافت افراد مناسب برای ضرورتشان) از کدام ساحات دریافت،تحت مطا لعه واستخدام مینمایند ؟ درینباره باید گفت ،انها درینباره دودستهء مختلف افراد را نظر به چگونگی اهد اف خود درنظر میکیرند  :

 - بخاطر اهداف فعلی ،عاجل وضروری خود  :

-  به این ارتباط افرادی انتخاب میشوند که امکانات لازمه را درهمان وقت داشته باشند وبالای چنین افراد سرمایه گذاری زیاد صورت نمیگیرد(حتی بعضی انهارا اجنتهای یکباراستفاده ویا یکبار مصرف هم گفته میتوانیم)،که درکشوما فعلا کشورهای بیگانه ازین تیپ اجنتها زیاد استفاده مینمایند،این تیپ افراد را از تمام محلات نظر بضرورتهای مادی،علاقه بمنصب وغیره دریافت نموده میتوانند. - بخاطراهداف دورنمایی خود :

- به این ارتباط افرادی درنظرگرفته میشود که درتمام طول عمرشان درخدمت استخبارات مربوطه قرارداشته باشند،این کتیگوری افراد پیش ازاستخدام ازهمه لحاظ زیاد مورد مطالعه قرارمیگیرند وبالای انها سرمایه گذاری زیاد صورت میگیرد،این افراد معمولا ازسن خوردی ،درزمان مکتب وتحصیلات عالی ویاهم درزمان کار مدنظر گرفته میشود ، این افراد به ارتباط چگونگی هدف وچگونگی ضرورت ارگانهای استخباراتی در اینده درنظر گرفته میشود ،چنین اگنتان دراینده امکانات زیاد کارمند شدن رسمی ارگانهای استخباراتی را هم دارا میباشند،چنین افراد اکثراازجملۀ اولاد اگنتهای قبلی کنترول شده،اولاد های ازفامیلهای با نفوذ،کارمندان بزرگ دولتی ،پیشواها و روحانیون مذهبی  وغیره وندرتا به ارتباط استعداد ذاتی افرادی  ازفامیلهای عادی انتخاب میشوند، بالای تربیه  وآماده گی مسلکی این اگنتها  کار زیاد صورت میگیرد وحتی رشته های تحصیلی انها بنابرضرورت  ارگانهای استخباراتی  درنظرگرفته میشود،چرا که اکثریت اگنتهای مهم ارگا نها ی استخباراتی مخصوصا کشورهای غربی وکشورهای بزرگ واستخباراتی از دیگر کشورهاکه به تیپ وروش انها کارمینمایند ازجمله افراد مهم مسلکی در رشته های مختلف، علما درشته های مختلف،سیاستمداران، ژورنالستان، صاحبنظران ،نظریه پردازان وغیره میباشند،برای اینکه ارگانهای استخباراتی چنین کشورها همه جهات راتحت کنترول ونفوذ خودقرارداشته باشندزمینۀ دخول  چنین اجنتها را درسیستمهای رهبری، قانونگذاری، دفاعی ،امنیتی، تحقیق وپژوهشی ، عدلی ،نظریه پردازی غیره راچه درکشور خود وچه در کشورهای دیگرازطریق امکانات بخصوص خودآماده میسازند٠ باید گفت که میتود تحکیم چنین اجنتها طوری درنظرگرفته میشود که اجنت امکان رهایی از شبکۀ استخباراتی را درطول عمر خود نداشته باشد یا اینکه خودکشی نماید ویا از طرف ارگانهای استخبارات درصورت پیشبینی بروزخطرافشاگری ازوی بصور ت مرموز بقتل برسد(که این هردونمونه درارگانهای استخباراتی انگستان در این سالهای نزدیک توسط قتل مرموز یک عالم مشهورواگنت این کشور بمشاهده  رسیده است وغیره) که دراخیر این بحپ، کمی درمود میتودهای تحکیم چنین اجنتان ونشان دادن چند فلم درزمینه خواهم پرداخت،قبلا اشاره نموده بودم که متاسفانه دردهه های اخیر کشورما بنابر موقعیت مهم جغرافیایی وی حیثیت لانۀ اجنتهای کشورهای استعمارگر،توسعه طلب وهمسایه های ناخلف مارا بخوداختیارنموده، این کشورها چنین اجنتها را استخدام ودرنقاط مهم وکلیدی اداری ، سیاسی ،رهبری،نظامی،امنیتی،استخباراتی ،ارگانهای عدلی، قضایی ،فانونگذاری ،تصمصم گیری وغیره  کشورمانصب وپرتاب نموده اند ،درمورد نصب اجنتان هموطنان ما تااندازۀمعلومات دارندولی درمورد پرتاب اجنت که شاید برای افراد غیراستخباراتی کلمۀ ناآشنا باشد کمی تذکر میدهم  . به این هدف یعنی پرتاب اجنت  ارگانهای استخباراتی این کشورها کادرمورد ضرورت بعضی ارگانها راازمیان اجنتان خودچنان تربیه وازهرلحاظ مجهز مینمایند،که به انها قبل ازاینکه هویت حقیقی انرا که دشواراست بدانند ،شخص ایدیال بوده خودانها به استخدام ان درادارات مربوط خودویرا بصفت کادرمورد ضرورت استخدام مینمایند،یعنی درینصورت انهاخود زمینۀ نفوذاجنتان بیگا نه  را بدست خود با نافهمی درارگانهای مربوطه  آماده مینمایند . قبلا درمورد اینکه چگونه اجنتان کشورهای خارجی راکه بکشورماتحت پوششها ی مختلف ژورنالست ،داکتر ،اعضای سفار ت،انجنیر،معلم، تجار، مشاور،افراد دربخشهای مسلکی وغیره اعزام میگردند تااندازۀ شناخت و معلو مات حاصل نمودید، الحال کمی درمورد شناخت  اجنتهائیکه  ازطرف ارگا نهای استخباراتی کشورهای خارجی ازجملۀ هموطنان مااستخدام ودر ادارات  و بخشهای مختلف کشورما نفوذ داده شده اند باید کمی  معلومات حاصل گردد . قبلا هم خاطرنشان ساخته بودم که شناخت صددرصد اجنتان خارجی کاری مشکلی  است وهم نباید هرکسیکه درنظرما مشکوک آمد ویا خوش مانیامد به ان تاپۀ اجنت را بزنیم،بهرصورت نظر به تجربه میتوانیم تااندازۀ حدس وگمان خودرا درمورد شناختن جنین اشخاص بزنیم وانها عبارت اند از :

-  تلاش  وعلاقمندی این گونه افراد   بجمع  اوری معلوماتيکه  بوظيفۀ  وشخص انهاارتباط ندارد  -  ګردش زياد ،غيرضروری ،بيموقع  اين افراد خارج ازمحيط  کار وزنده گی شان ،بیدون درجریان گذاشتن حتی فامیلهایشان ویادادن معلومات غلط در مورد گردشها وسفرهایشان.

-  کوشش رفتن بساحات  ويادر اطراف ساحاتيکه دخول افراد درانجا ها ممنوع است ،مثلا ګارنيزيونهای اردو ،قوای امنيتی ،مؤسسات  تحقيقاتی ،شعبات نګهداری اسنادمحرم  کشور وغيره .

 -  نوشتن ویادداشت نمودن مطالب درانزوا وبصورت مخفی ونگهداری انها درجاهای مخفی .ودرصورت امکان غیرقابل دسترسی.  -  شنیدن بعضی کانالهای مخفی وکودداررادیو،انهم درزمان معین  ودرعدم موجودیت دیگران - داشتن ارتباطات مشکوک باافراد مشکوک.  

- داشتن بعضی وسایل تخنیکی نهایت کوچک ونااشنابرای دیگران،این وسایل میتواند ازقبیل ساعت ،انگشتر،قلم،کامر ه وغیره باشد ،  قابل دقت اینکه چنین  وسایل قابلیت فروش ازاد دربازارهارانداشته باشد،یعنی خریدن وبد ست اوردن ان به افراد دیگردورازامکان باشد.

 -  صحبت کردن این افراد دربعضی صحبتهای تیلفونی باکلمات شفری ویااستفا ده ازکلماتیکه  برای افراددیگرناآشناوغيرقابل درک باشد. - اینجنین اشخاص خودرا همیشه تحت تعقیب احساس نموده ،وترس نامریی رامیتوان دراو احساس نمود،همیشه دراثنای رفتار دوروپیش وعقب خود رابصورت متواترنگاه میکنند.د -  مصرف زیاد نمودن نظر به عواید حقبی شان وپولدارشدن غیرمترقبه  ودر بعضی موارد سرسام آورچنین افراد.

- بصورت آنی،بدون ملاحظات تحصیلی،لیاقت ،کاردانی ،تجربه وسوابق کاری وغیره بمدارج عالی منصب ومقامها درجاهای مختلف ارتقانمودن ونصب شدن،یعنی به اصطلاح عوام مانند سمارق روئیدن چنین افراد.

- تبلیغ ظریفانه به مفاد بعضی کشورها، بعضی کلتورها،بعضی مذاهب و ادیا ن،بعضی اشخاص وغیره ،وباالمقابل دربعضی حالات تخریب نمودن این مطالب ، اشخاص وغيره  راجهت درک روحیۀ طرف مقابل ویادیگرگون ساختن نظرمردم رانظر بخود وانهارا بطرف دیگر متوجه ساختن.

 - عدم ثباط وپایداری چنین افراد دراکثرموارد یعنی داشتن خاصیت الاستیکی ،وخودرا بزودی هماهنگ ساختن ونزدیک ساختن به اطراف ومردم ماحول خود.

 - اباء ورزیدن ازدادن قول ،قرارووعده ها،چراکه چنین افراد به اختیارخود نیستند ،چیزی را که میگویند وچیزیرا که انجام میدهند بدستور دیگران است.

- دست زدن به بعضی کارهائیکه خوشش شان نمیایدوطرفداری ازبعضی مطا لب واشخاصیکه حتی به طبع وی موافق نمیباشد.

 -  عدم بلديت لازم انها دررشتۀ ايکه انها به ان گماریده شده اند.

-  کم حرفی انها وشنيدن زياد انها درصحبتها.

  -  کوشش جلب افراد بطرف خود بطريقه های مختلف منجمله دادن تحايف ،پول وغیره ،مانند کارهائیکه یکتعداد اراکین ومسئولین دولتی ،نظامی ،سیاسی وغیرۀ مابدان مبادرت میورزند- پرسش زياد ددرمورد خواص افراد وعلا قمندی شخصی انها (بصورت ساده دريافت شوق  افراد ) وازین قبیل مثالهای دیگر . درین ارتباط بازهم تاکید مینمایم که نباید هرکس راکه بعضی ازین کرکترهارا درخودداشته باشند بالای انها دفعتا تاپۀ اجنت زد، درین مورد باید دقت زیاد صورت گیرد٠ حال که یک اندازه معلومات درمورد چنین افراد بدست آوردیم وطوریکه قبلا هم اظهارداشتم ،استخبارات کشورهای خارجی برای اینکه اجنتهایشان بصورت دوامداردرخدمت انها قرارداشته باشند،مبادرت به تحکیم استخدام اجنتها ی خود میکنند ،که حال درمورد این تحکیم استخدام اجنتها کم وفشرده چند کلمۀ مینویسم ٠ روش تحکیم استخدام اجنتهائیکه ازطرف استخبارات کشورهای خارجی استخدام میشوند باروش تحکیم استخدام اجنتهای عادی مربوط به کشور هایشان فرق مینماید،درین روش معمولا ازدریافت وساختن اسناد بدنام کننده درمورد اجنت شان استفاده مینمایند،مثلا ساختن چنان اسنادیکه اجنت از افشای ان درمحضرعام ترس ووحشت داشته باشد،مثلا امضای بعضی اسنا د ،اریۀ بعضی معلومات مهم بخط وکتابت ، ثبت آواز ،گرفتن فوتو وگرفتن امضا ی اجنت درپائین اسناد،ثبت بعضی ویدیو های غیراخلاقی ازاجنت شان وغیره،که برمبنای چنین اسناد بدنام کننده اجنت مجبور میشود تاآخرعمر خودبا انها کارنماید ولوکه دربعضی موارد بقیمت جان شان هم تمام میشود،که برای نمونۀ مثال درینجا لینک بعضی ازفلمهای استخباراتی را به این ارتباط درج مینمایم وشمابعد ازدیدن خوددرزمینه تصویری از موضوع برای خود خواهید داشت٠

http://video.google.com/videoplay?docid=-3896399454598058852&hl=de#
فلم درمورد ایجاد وفعالیتهای سی آی ای ^

http://video.google.com/videoplay?docid=-8085945499556832271#
http://video.google.com/videoplay?docid=-1593082387511102552&hl=de#
فلم راجع به استفاده
۶قدرت روحی وبعضی امکانات دیګرافرادتوسط سازمانهای استخباراتی امریکا وروسیه

http://www.youtube.com/watch?v=gvz_gaU9_mc
تبدیلی اجنتان دستګیر شده توسط شوروی سابق وامریکا


http://video.google.com/videoplay?docid=-6338102227027778360#
فلم درمورد شستشوی مغزی٬وسوی استفاده مردم ملکی درتجارب وتجربه های مخفی (سی آی ای (وام
۶ استخبارات انګلستان ودیګر کشورهای غربی


http://www.youtube.com/watch?v=15ULW895g68
درتمام بخشهای قه انونګذاری ٬سیاست وغیره آلمان بعد از جنګ جهانی تافعلا کدرمورد کشور ما هم بعد ازاشغال صدق میکند
(فلم درمورد نفوذ (سی آی ای


http://video.google.de/videoplay?docid=3591923750603676785#
مکتبی که فقط قاتل تربیه میکند٬تحت نظر استخبارات امریکا

http://www.youtube.com/watch?v=tz-nrz557ho
فلم راجع به اجنتان کشور روسیه وآلمان که دراخیر اعدام شدند http://www.youtube.com/watch?v=5Eb8O42F7yk&NR=1
فلم راجع به زنده گی اجنتان کشورهای خارجی ازحمله متاهاری که اجنت فرانسه وآلمان بود بلاخره ازطرف دولت فرانسه اعدام شد.

تقاضای من ازهموطنان محترم  هم میهنان عزیز قسمیکه دیده آمدید اجنت شدن به استخبارات کشورهای بیګانه ازیک سو خطرجانی برای شما دارد ودرنهایت شما را از اولاد های عزیز تان جدا مینماید واز طرف هم روسیاهی  وشرمنده ګی ابدی را نصیب شما وفامیل های تان  خدای ناخواسته خواهد کرد، لذا ازآن پرهیز نمائید وشیفتۀ نشاندادن باغهای سبز وسرخ سازمانهای استخباراتی بیګانه ګان نشوید٠

تقاضای من از کارمندان وپرسونل استخبارات کشورم شما باید بمثابۀ بهترین فرزندان جامعه بخاطرامنیت داخلی وخارجی کشوربا دستان پاک٬ مغزسرد وقلب ګرم کارو پیکار نمائید،تمام  اجراات تان باید در چوکات قانون باشد،باعث اذیت ،آزار وشکنجۀ هم میهنان تان نشده،بلکه از جمله نزدیکترین یار ومددګار انها باشید تا مردم به شما اعتماد نموده وهمراه تان دربخش امنیت داخلی وخارجی کشور همکاری نمایند  پایان ومن الله التوفیق

انجنیر ذکریا یوسفزی