افغان موج   

به یاد خسرو گلسرخی و داؤد سرمد

تو با سرمد شدنهایت " نوید فتح " سردادی

به یاد خسرو بابک  شعار راه  آزادی

سرودی" مژده های  کاذب " خود را

و گفتی :

" فلک پروازگاه همت آزاده گان باشد"

زگلسرخی  سرود  زیستن در امتداد زنده گانی  را

فرابردی  و با  گل  واژه های دلپذیرت رنگ  و رو دادی

و با او همچو شاهینی فلک تاز و بلند پرواز

سیر آسمان کردی

شما جاوید خواهید ماند

و نام سرمد سرخ شما هرگز نخواهد مُرد

و فرزندان انسان تا ابد

نام شما را ارج خواهند داد

و در فردای سرخ وارهیدن از نظام سود و سرمایه

به هنگام بنای " شهر آزادی " و با خون شما هردو

شما در هر سحر گاهی سوار زورق خورشید خواهید بود

وفرزندان انسان تا ابد

هرروزرا با نام نامی شما آغاز خواهند کرد

ر. پیکارجو

هالند

2009/07/04

13/04/1388