افغان موج   

خیمه شب بازی همچنان ادامه دارد

درجمهوری  به اصطلاح اسلامی افغانستان تحت اشغال ناتو یکبار دیگر انتخابات  پارلمانی برگذار شد. نتیجۀ آن  با همه تبلیغات دولت دست نشانده کرزی و ناتو یک چیز را بیان میکند... خیمه شب بازی همچنان ادامه دارد.

پارلمان در قاموس سیاسی افغانستان چیزی کم یک قرن سابقه داشته و در حکومت های قبل نمونه ای از اقتدار دولت های شاهی و جمهوری بود. این پدیده جزء ای از نهاد های  دیموکراسی( حکومت مردم) است.

 بحث روی هریک از دوره های شاهی، جمهوری اسلامی و غیر اسلامی را نمیشود درین مختصر حلاجی کرد. اما میتوان از اولین دیموکراسی امریکایی و دومین آن به وضاحت استنباط کرد:

دورۀ اول انتخابات به اصطلاح دیموکراتیک زیر سایه عساکر امریکا ــ انگلیس درست مثل دورۀ دوم آن پر ازتنش های سیاسی و  امنیتی بود. بر علاوه تقلب گسترده کوشش های فراوان برای تطمیع و شانتاژ بخاطر استفاده از رای مردم بی بضاعت و تنگدست افغانستان چیز دیگری را نشان نداد. درین دوره 75 در صد از جنگسالاران  و ناقضین حقوق بشر و قاتلین ملیون ها مردم افغانستان در چوکی های  پارلمان تکیه زدند. چهار سال تمام این نمایندگان مردم با استفاده ازین موقف پارلمان  به قاچاق مواد مخدره، تجاوز به مال و ناموس مردم ، چور و چپاول زمین های دولتی وشخصی مشغول بودند... چوکی های پارلمان خالی بود و حتی نصاب پارلمان برای توجیه  و تصویب قوانین خالی بود. از رئیس پارلمان گرفته تا منشی ها خودرا ارکان دین قلمداد نموده و هر صدای آزاد و مردمی را خفه میکردند. و همه یک نظر و یک عقیده بودند که اشغال افغانستان توسط نیرو ها های ایساف یک حقیقت انکار ناپذیر و مستلزم مباهات است.

شاید یکی از شاهکار های اولین پارلمان  تصویب مسوده بخشایش جنایتکاران  جنگی بود که توسط همین اسلام فروشان تصویب گردید و بعدا کار شان صحه گذاشتن به اشغال افغانستان توسط نیرو های پیمان نظامی ناتو و تائید چند جنایکار و جاسوس سی آی ا به حیث وزیر و یا گرداننده ای دولت دسنشانده کرزی بود. دست اندرکاران این دولت با معاش دالری و فساد اداری صاحبان تمام سرمایه های باد آورده از غرب و در پیشاپیش آن امریکا، انگلیس و المان بود. اعضای این پارلمان با استفاده از نام نمایندگی مردم، موتر های ضد گلوله را تصاحب شده و با معاشات دالری که معاش هر ماه آنان خرچ پنج سال یک فامیل پنج نفره مردم بود را نصیب شدند.

کار این نماینده ها صحه گذاشتن به هجوم گسترده عساکر امریکا ، انگلیس و المان بر قریه و قصبات مردم رنجدیده بود که محافل خوشی آنان را به عزاء و  خانه و قریه آنان را تل خاک مبدل میکردند. در چهار سال  فاصله میان نود و نه در صد مردم فقیر و بی بضاعت و مالکین قدرت عمیق و عمیقتر گردیده و به تعداد کشته ها، یتیم ها و سوالگران تزئید قابل ملاحظۀ ارمغان آورد.

قاچاق مواد مخدره، آدم ربایی، رشوه و چور و چپاول دارایی های عامه و آثار تاریخی به حد بیسابقه افزایش یافت.

 دور دوم انتخابات در میان موجی از کشتار مردم بیگناه با تقلب های فراوان برگذار شد.  باز همان جنایتکاران ، شانتاژگران بار دیگر بر سرنوشت مردم دست یافتند. در دورۀ دوم زیادتر از دورۀ اول  شاهد زور گویی و شانتاژ بودیم. هر کسی که برای گفتن حقیقت دهن باز کرد با زور برچه دهنش را بستند و برای خریداری هر رای هزاران دالر امریکایی مصرف برداشت. قرار اطلاعی که از کابل ، هرات، قندهار، ننگرهار، بلخ و پروان رسیده است کاندیدان با مصارف خارج از باور صد ها هزار دالر را صرف مهمانی ها و کمپاین های تبلیغاتی خود ساختند. و در نتیجه همان آش است و همان کاسه...

درین مقطع تاریخ هم نامی از وطن، مردم و دین و مذهب بگوش ها نرسید. سربازان ناتو بالای دهات و قصبه های فراه، هلمند، قندوز، کنر، پکتیا، بغلان ، تخار و پکتیا به جای دیموکراسی بم  و مرمی ریختند. عوض این همه بانک های امارات ، لندن و لاس انجلس از پولهای باد آورده پر شد و کشت تریاک به هزاران هکتار تزئید یافت. سفرۀ بینوایان خالی و دسترخوان به اصطلاح نمایندگان مردم از مرغ های کباب شده  و انواع خورش های لذیذ پر شد. البته همه دیده اند که محمد محقق با خبرنگار تیلویزیون طلوع چگونه از موتر ها کادلاک و خورش های  لذت آور بحث مینماید. این آقا قبل از آنکه نماینده جهاد ملیت هزاره باشد یک مدرس در شمال کشور بود ولی از برکت جهاد صاحب سه موتر ضد گلوله وصاحب ملیون ها دالر گردیده است. همچنان عبدالرسول سیاف، برهان الدین ربانی، شهنواز تنی،  سید محمد گلابزوی، نورالحق علومی، و صد ها جنگسالار و قاتلین مردم افغانستان دم از فرعون زمان خود میزنند.

قرار اطلاعات واصله از ولایت های کندهار، کابل، مزار شریف، هرات، ننگرهار ، بامیان و هلمند تقلب در گزینش نماینده های امریکا برای آوردن دیموکراسی از پخش پول های باد آورده گرفته تا اخطار و مهمانی برای موکلین استفاده نمودند. قبلن اوراق رای دهی از طریق سازمان جهنمی آی اس آی پاکستان چاپ و در تمام قراء و قصابات بین مردم توزیح گردیده بود. دولت دستنشاندۀ کرزی بدون اطلاع  از زد و بند های جاسوسان و مفسدین این رای گیری را قانونی دانسته و بر ریش خویش خندیده است.

در سال 2010 قرار افشای اسناد ویکی لکس و اقرار مقامات امریکا 3000 جاسوس سی آی ا در دستگاه دولت کرزی وظیفه دارند. هرگاه از وزارت ها و ریاست ها ارکان دولتی  احصایۀ تقریبی گرفته شود نشان  میدهد که که از وزیر گرفته تا رئیسان و مامورین دستگاه کرزی جاسوس های سی ای ا بوده و برای تداوم جنگ در آسیای جنوبی و آسیای میانه و همچنان راهگشایی برای غارت مواد خام این سرزمین ها و چپاول دارایی های عامه دست بالای دارند. در مدیای جهان برادر حامد کرزی یکی از مافیای قاچاق هروین قلمداد شده و اخیران به اقرار مقامات دولتی افغانستان او سهم دار بزرگ کابل بانک است که بر اثر چور و چپاول دارایی های مردم  توسط او و شرکایش به افلاس مواجه شد.

اگر راستی دولت جمهوری افغانستان اسلامی باشد از نظر قوانین شرعی ؛ زیر نفوذ و اشغال صلبیون هیچ نماینده، هیچ محکمه و هیچ دستگاه حاکمه بالای مردم  قانونی نیست. پارلمانی که توسط نیرو های بیگانه مشروعیت خود را اعلان نماید و زیر نفوذ بیگانگان قانونگذاری کند کفر محظ بوده و خلاف شریعت غرای محمدی است. اما جالب اینست که دکانداران دین و پیشوایان شریعت بر آن صحه گذاشته و با استفاده از بی خبری و بیسوادی مردم احکام دین را به نفع امریکا توجیه میکنند.