افغان موج   

بمب خوشه ای

 

از هرچه بوی فکر زمستان فراریم

رویایی  ترانه  فصل  بهاریم

گلکاری صدای مرا دست کم مبین

خار دوچشم تنگ هواخواه خواریم

بازا میان پلوش فکرم قدم بزن

آینه دار  قامت  سرسبز  یاریم

بر جان کوچه کوچه شهر تبار شر

من بمب خوشه ای شرر خیز کاریم

بر اوج  پایگاه  سپاه  ترور عشق

چرخنده تر  زبال  عقاب  شکاریم

ترسی زکشت وکار تباهی مبادتان

تا آتشی  به  خرمن  خیل  مداریم

من عاشقم بگوش جهان جار می کشم

ای همنفس  اگر چه قفس را قناریم

 

14/2/1388

نورالله وثوق

wosuq@live.de